Budapesti Történeti Múzeum - Vármúzeum
Budapesti Történeti Múzeum - Vármúzeum

A Kicelli Múzeumban 6 különböző állandó kiállítás látogatható egész évben Budapesten: A főváros régisége, 1780-1873, A pesti Arany Oroszlán Patika, Barokk szoborcsarnok, Közterek és magánterek, 1873-1940, Kiscelli Nyomda (a kiállítás 2018. március 13-án nyit meg újra), Pest-budai cégérek.

KAPCSOLATFELVÉTEL, ELÉRHETŐSÉGEK

A főváros régisége, 1780-1873

A Kiscelli Múzeum 2003 őszén megnyitott új állandó kiállítása egy Magyarországon eddig nem bevett felfogást honosított meg. A kiállítás ugyanis a Fővárosi Múzeum saját történetére, századfordulón berendezett egykori tárlatára reflektál, ezt idézi fel. A bemutatott tárgyak – céhládák, festmények, órák, metszetek, ezüst evőeszközök és kancsók, érmek, szobrok és építészeti tervek stb. – az 1780-as évek, II. József császár, azaz Buda tényleges fővárossá válásának kora és 1873, Buda, Pest, és Óbuda egyesítése közti korszakról szólnak.

A kiállítás kiindulópontja az a felismerés, hogy a város 1873 előtti korszakáról ma is jórészt azon tárgytípusok segítségével beszélünk, melyeket elődeink, a Fővárosi Múzeum alapítói kezdtek gyűjteni. Ezek táplálják ma is alapvető képzeteinket a nagyvárossá, de még nem világvárossá növő fővárosról, a „régi Pest-Budá”-ról. A „régi” a századelőtől, a Fővárosi Múzeum megnyitásától fogva a reformkorra, a város metropolisszá terebélyesedését megelőző időszakra, a polgáriasnak képzelt Pest-Budára utalt. A modern városlakó a századfordulótól kezdve nosztalgiával gondolt a biedermeier kornak tulajdonított nyugalomra, rendre, várospolgári közösségre, s e korszak éppen eltűnő emlékeit kezdte gyűjteni. A „régiség” szónak részben erre az értelmére kívánunk utalni azzal, hogy felidézzük – de nem rekonstruáljuk – azt a kiállítási technikát, amely a múzeum megnyitásakor, 1907-ben használatos volt, emlékezve egyúttal a történetmesélő múzeum saját múltjára is. Ezt a kiállítási módot szoros rokoni szálak fűzték az 1870-es évektől divatos lakberendezési, de még inkább a régiséggyűjtemények prezentációs stílusához.

A régiségtár nem fejlődéstörténetet ad elő, hanem bizonyos szabadságot kínál a tárgyakról való gondolkodásra, s a múlt megidézésére. „Régiség”-eket mutatunk be, melyek nem csak önmagukban vagy önmagukért tartanak számot érdeklődésünkre, hanem együttesük, összeállításuk ténye és módozata is élményt jelent és lehetőséget teremt e kettős, reflektált emlékezésre. Úgy gondoljuk, hogy ma már nem csupán a múzeum műtárgyai, hanem saját története, azaz „régisége” is érték, mely befolyásolja jelenünket.

A pesti Arany Oroszlán Patika

Az Arany Oroszlán gyógyszertárat Landerer József pozsonyi gyógyszerész alapította 1794-ben Pesten, az egykori Kecskeméti kapunál. Későbbi tulajdonosa, Pecz Samu költöztette a patikát 1810-ben végleges helyére, a mai Papnövelde és Veress Pálné utca sarkára. A biedermeier berendezés az 1830-as években készült, talán 1836-ban, amikor Jurenák József vette át az üzletet özvegy Petznétől. A Szeminárium (ma Papnövelde) utca 2. alatti emeletes épületet a ház tulajdonosa, Ráth Károly 1841-ben Hild József tervei szerint a ma is látható alakjára átépíttette, de ez nem érintette az ekkor már minden bizonnyal elkészült bútorzatot. A patika az épület Veress Pálné utcai oldalának földszintjén, az 1970-es években árkádosított részen volt.

Az Oroszlán patika tulajdonosa 1845-ben Jármay Gusztáv lett, aki hasonszervi (homeopata) gyógyszereket is tartott üzletében. Az ipart fia, Jármay Gyula is folytatta. Leghíresebb készítményük az úgynevezett Jármay-féle csoda melltea volt, tulajdonképpen egy köptetőszer, amelyet köhögés, rekedtség és hurut ellen kínáltak. A kiállításban ma is megtekinthető, kézzel festett arany oroszlánfejjel díszített üvegeket a Jármay család készíttette. A hagyományos és homeopata készítmények árusításának kettős profilját tovább vitte a két világháború között a gyógyszertár utolsó tulajdonosa, S. Szentpétery Pál is. Üzletét 1951-ben államosították, a kiszolgáló helyiség – az officina – berendezése ekkor került a Kiscelli Múzeumba.

A gyógyszertár cseresznyefa borítású berendezése a stílusjegyek alapján az 1830-as évek elején készült. A bútor később több javításon, apróbb átalakításon esett át, míg a tárgyegyüttes életébe a legkomolyabb beavatkozás 1939 nyarán történt: ekkor az eredetileg cseresznyefa borítású pultokat linóleummal fedték el, továbbá a hasábos lábakat linóleumborítású, egybefüggő lábazatra cserélték. A korábbi döntött írópultos számolóasztalból és az eredeti nagy pultból L- alakú pultot alakítottak ki. A gyógyszertár bútorzatának és edényeinek államosítását követően az egykori officina berendezését a Kiscelli Múzeum egyik földszinti termébe szállították. A bútorzatot itt az új helyszínhez igazítva állították fel.

A patika 2012-es restaurálása során előkerültek az 1939-es nagy felújítás dokumentumai: asztalos bejegyzések, valamint 1939 júliusából származó napilapok, amelyeket az új, L-alakú pult kialakításakor, az eredeti cseresznyefa felület egyenetlenségeinek kiigazítására használtak fel. A bútorok szétbontásával rekonstruálhatóvá vált a szekrények eredeti összeállítása, ahogyan most a kiállításban is megtekinthetőek. A kiállításon a Kristóf patika eredeti portálját és a Kígyó patika két festett cégérét is bemutatjuk.

Barokk szoborcsarnok

A szoborcsarnokban a budavári Mátyás-templom előtt álló Szentháromság szoborcsoport 1712-ben felállított figurái, valamint a 19. századi pest-budai klasszicista épületeket díszítő szobrok és domborművek láthatók. Buda város vezetői - jezsuita ösztönzésre - úgy határoznak, hogy a török elleni harcokból visszatérő katonák által a városba behurcolt pestis elleni védekezésül közadakozásból Szentháromság-oszlopot emelnek. A felavatást követő néhány éven belül azonban a ragály újra támadt, ezért a tanács ekkor egy nagyobb emlék felállítása mellett döntött. A korábbi emlékmű részben ma is látható a budai Zsigmond téren. A második emlék egyházi felavatására 1713-ban került sor, amely ezt követően további tizenöt szoborral bővült. A szoborcsoport alsó régiójában az ember életét vezérlő angyalok és erények allegorikus figurái, a középsőben pedig a közbenjáró - Szűz Mária - és a kiállításban is megtalálható segítőszentek - Keresztelő Szent János, Xavéri Szent Ferenc, Szent Kristóf, Szent József, Szent Rókus, Szent Sebestyén, Nepomuki Szent János és Szent Ágoston - szobrai nyertek elhelyezést. A múzeum gyűjteményében található figurákon helyenként még ma is láthatóak a hajdani színezés nyomai: a vörös, zöld, sárga, kék és ólomfehér festék, az aranyfüst és ezüstpor maradványai.

Közterek és magánterek, 1873-1940 - Mozaikok Budapest múltjából

Kiállításunk második része Budapest történetének egyik legérdekesebb és legjelentősebb korszakát idézi fel. Nemcsak a város főbb útvonalai, épületei, a gazdaság fejlődésének tendenciái élnek máig hatóan, de a város szellemi közege, kultúrája és humora is. A kiállítás természetesen csak mozaikszerű képet adhat Budapest arculatáról, lakóiról, felívelő fejlődéséről. A bemutatás legfontosabb szempontja, hogy az egyes korszakokat a látható műalkotások és tárgyak együttese idézze fel, s – a kaleidoszkóp mintájára – kerüljön fénybe az egykor élt emberek makro- és mikrokörnyezete, a művészet formavilága és annak változásai.

A három terem mindegyike egy-egy korszakot jelenít meg. Az első (7. terem) a városegyesítéstől 1896-ig, a második (8. terem) a millenniumtól 1918-ig, a harmadik (9. terem) pedig az 1918-tól 1940-ig ívelő időszakot idézi fel.

A kiegyezést követő évtizedek a fővárosi népesség fantasztikus mértékű növekedését hozták. Az 1870-es évet alapul véve (280 ezer fő) 1910-re a lakosság száma több mint háromszorosára emelkedett. A városegyesítés időszakában az új fővárosi hatóság lázas sietséggel kezd a hiányzó infrastruktúra megteremtéséhez. A gyors átalakulás következményei a város külső képén is tükröződnek. E korszak jellegzetes stílusa a historizmus, amely tovább éltette a klasszikus ideálok világát.

A millennium idején úgy tűnt, a legalapvetőbb beruházások zöme megvalósult – ez azonban csak a látszat volt Az 1906-ban polgármesterré választott Bárczy István volt az első nagy formátumú politikus, aki átfogó programmal válaszolt a kor kihívásaira. Ekkor kapott lendületet a főváros mecénási tevékenysége is. Létrejött a későbbi Fővárosi Képtár alapját képező gazdag képzőművészeti gyűjtemény, amelyben már a kortárs avantgárd képzőművészet alkotásai is helyet kaptak. Az első világháború kitöréséig megépültek a városi infrastruktúra alapjai, folytatódott az utak burkolása, fürdők, kórházak, iskolák létesültek.

1918-tól – az egymást gyors ütemben követő politikai események hatására – a fővárosi igazgatás szervezete teljesen átalakult. A gazdasági feltételek drámai romlása a szociális tevékenységet helyezte előtérbe, ezért a főváros korábban elfogadott művészetpártoló tevékenysége csaknem lehetetlenné vált. A forradalmak utáni kiábrándult hangulatban ismét újjáéled a historizmus, de az 1920-as évek második felétől az új, modern stílusok is teret nyernek, s nemcsak a művészeti életben, de a mindennapok kultúrájában, a lakásbelsőkben is. 1926-tól kedvezőbbé válnak a gazdasági feltételek, s fokról fokra fellendül a műpártolói tevékenység is. Kiállításunk – bár hiteles tárgyakat tár a látogatók elé – mégis a valóság „égi mását” kínálja, hiszen a köz- és magánterek átalakulásának ívét vázoljuk fel, s inkább a város „szebbik” arcát, mint kevéssé látványos „érdes részét”, a külvárosok világát idézzük fel. Ez a késő utókor fényűzése.

Kiscelli Nyomda

A Kiscelli Nyomda című állandó kiállítás a fővárosi nyomdászat 19-20. századi történetét mutatja be, többek között olyan egyedülálló darabokkal, mint a budai Szentháromság-szobrot ábrázoló réz-nyomólap, az Egyetemi Nyomda betűkészlete vagy a Landerer és Heckenast Nyomdából származó Columbia-nyomdagép, amelyen a 12 pontot és Nemzeti dalt nyomtatták. A nyomdaipar ebben az időszakban komoly átalakuláson ment át az első műhelyek megjelenésétől a nagy nyomdaipari vállalatok létrejöttéig. A magyarországi tipográfia múltja látványos technikatörténeti emlékeket vonultat fel a Gutenberg-préstől egészen a Linotype-szedőgépig. A nyomdászat azonban nem pusztán technikatörténeti szempontból különleges, a nyomtatás összetett folyamatai ugyanis speciális szaktudást igényeltek, ezáltal a nyomdász szakma társadalomtörténeti szempontból is rendkívül izgalmas csoportot alkotott.

A 19. század első felében a pest-budai nyomdák tulajdonosai és szakmunkásai nagyrészt német nyelvterületről származtak, közvetítésükkel pedig újfajta gondolkodásmód honosodott meg Magyarországon. A szakma elsajátítása érdekében német nyelvterületre vándorló magyar munkások ugyanakkor biztosították a folyamatos információcserét, ami elősegítette a nyomdászok társadalmi és politikai szerveződését. Műveltségük, az írott kultúra átlagon felüli ismerete különleges társadalmi pozíciót biztosított a nyomdaipari dolgozóknak a munkásságon belül.
        
A kiállítást számos múzeumpedagógiai program és rendezvény kíséri, a múzeumi foglalkozások keretén belül a látogatók a különféle hagyományos nyomdászati technikákat eredeti nyomdagépeken próbálhatják ki.

Pest-budai cégérek

Ma már ismét nem szükséges megmagyarázni, mi a cégér: mindeknek ismerősek az üzletek kirakata, kapuja felett lógó felerősített táblák, közismert emblémákkal és kevés szöveggel. A mai cégérek egy régi fontos jelrendszer felújításai, de akár csak egy-két évtizeddel ezelőtt is úgy látszott, mintha a neonfeliratok egyenlősítő divatja végleg eltüntette volna őket az utcaképből. A cégérek mint boltreklámok születtek meg az egyes kézműves testületek, a céhek szerszámainak és jelképeinek felhasználásával. Magyarországon is maradtak fenn cégtáblák emlékei a 17. századtól kezdve, de leginkább a 19. században terjedtek el városainkban. A cégérekhez megtévesztésig hasonlóak voltak a az egyes jelentősebb épületek házjelei, amelyek alapján lehetett tájékozódni a városokban, hiszen ekkorra sem az utcaelnevezések, sem a házszámok nem születtek még meg. Egy idő után sokszor ezek az elterjedt nevek váltak utcanévvé. Előfordult azonban, hogy valamelyik nagykereskedő boltja, vagy egy-egy kocsma, fogadó annak a háznak a jeléről nevezte el magát, amelyben működött és arról lett közismert. Ám legtöbbször nem lehetett eldönteni, hogy melyik volt előbb: a házjel vagy az üzletnév, mint például a budai Várnegyed Vörös Sünnel jelölt házában működött Vörös Sün fogadó esetében.

A Kiscelli Múzeumnak gazdag és értékes gyűjteménye, Magyarországon egyedülálló állandó kiállítása van a főváros területéről származó cégérekből. Köztük található több várostörténeti jelentőségű darab is, mint például az Arany Kéz fogadó ornamentális cégére, mely a belvárosi Aranykéz utca névadója lett. A míves iparművészeti darabok mellett készültek festett cégtáblák is, amelyeket olykor olyan jeles művészek alkottak, mint Barabás Miklós (1810-1898).


2018.01.01. - 2018.12.31.
Kapcsolódó időpontok

2018.03.24. Kiscelli Múzeum programok 2018 Budapest
Hogyan készül egy mai társasjáték? Találkozás játékkészítőkkel Kiscellben
2018.03.25. Kiscelli Múzeum programok 2018 Budapest
Húsvét Kiscellben
2018.04.06. Kiscelli Múzeum programok 2018 Budapest
Csöndesen - A Budapest FotóFesztivál fotókiállítása - megnyitó
2018.04.18. Kiscelli Múzeum programok 2018 Budapest
Grafikusok és játékok Kurátori vezetés a Te jössz?! Kiállítás a társasjátékokról című tárlaton.
2018.04.18. Kiscelli Múzeum programok 2018 Budapest
Art Week - München-Párizs-Budapest
2018.02.15. - 2018.04.29. Kiscelli Múzeum kiállítás Budapest, Te jössz?! Kiállítás a társasjátékokról
2018.04.28. Kiscelli Múzeum programok 2018 Budapest
Játékosok napja vol3.
2018.01.01. - 2018.12.31. Kicelli Múzeum csapatépítés, játékos vezetések és tréningek barátoknak és cégeknek
2018.01.01. - 2018.12.31. Kiscelli Múzeum tárlatvezetés az állandó és időszaki kiállításokhoz kapcsolódóan
2018.01.01. - 2018.12.31. Kiscelli Múzeum múzeumi foglalkozás iskolás és óvodás csoportoknak
2018.01.01. - 2018.12.31. Kiscelli Múzeum rendezvény, terembérlés és rendezvényhelyszín Budapesten
2018.06.25. - 2018.06.29. Kiscelli Múzeum programok 2018 Budapest
Kiscelli Nyári Tábor
KeSzeCsüSzoVa
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Kiscelli Múzeum állandó kiállítás látogatás Budapesten