Felhőtlen szórakozás az egész családnak!
Felhőtlen szórakozás az egész családnak!
Tavaszi pihenés a Tisza-tónál: Gazdag programkínálat
Tavaszi pihenés a Tisza-tónál: Gazdag programkínálat
Május 1-ei hosszú hétvége Gyopárosfürdő: korlátlan fürdőzés, ajándék masszázskupon, gyermekanimáció
Május 1-ei hosszú hétvége Gyopárosfürdő: korlátlan fürdőzés, ajándék masszázskupon, gyermekanimáció
Soproni kikapcsolódás - Természet, kultúra, történelem, gasztronómia és színes programok!
Soproni kikapcsolódás - Természet, kultúra, történelem, gasztronómia és színes programok!
Május 1-ei wellness hétvége Egerben -  Itt a remek alkalom, hogy kimozduljon otthonról!
Május 1-ei wellness hétvége Egerben -  Itt a remek alkalom, hogy kimozduljon otthonról!

Sziget Eye Óriáskerék ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A „SZIGET EYE” IGÉNYBEVÉTELÉRE
Hatályos: 2015. április 21-től

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg az Óriáskerék
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Hajógyári
sziget, hrsz. 23796/58., Cg. 01-09-202331, a továbbiakban az Üzemeltető) által az Erzsébet
téren működtetett „Sziget Eye” óriáskerék (a továbbiakban az Óriáskerék) látogatóinak (a
továbbiakban Látogató) az Óriáskerék igénybevételével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit,
a kötelező magatartási szabályokat is ideérve.

1./
Az Óriáskerék igénybevétele csak az ÁSZF elfogadásával és betartásával történhet. A jegy
megváltásával és az Óriáskerék igénybevételével a Látogató az ÁSZF rendelkezéseit magára
nézve kötelező érvényűnek ismeri el. A szabályokat be nem tartó, vagy azokat megszegő
Látogatótól az Üzemeltető a szolgáltatást megtagadhatja, az Óriáskerék területéről indokolt
esetben eltávolíthatja, amely esetben a jegy árának visszatérítésére a Látogató nem tarthat
igényt.

2./
Az Óriáskerék 2015. április 21. és 2015. szeptember 30. között, nyitvatartási időben (2015.
április 21. és 2015. április 30. között: vasárnaptól csütörtökig délelőtt 10 órától 22 óráig,
pénteken és szombaton délelőtt 10 órától 24 óráig; 2015. május 1. és 2015. szeptember 30.
között: vasárnaptól csütörtökig délelőtt 10 órától 24 óráig, pénteken és szombaton délelőtt 10
órától hajnali 2 óráig), érvényes jegy ellenében vehető igénybe. A jegyárak a jegypénztárban
és a weboldalon is megtalálhatóak.

3./
A megvásárolt jegy feljogosítja a Látogatót az Óriáskerék igénybevételére három teljes
körre, az Üzemeltető által kijelölt kabinban. A Látogatónak lehetősége van négyfős, sötétített
üvegű VIP kabin foglalására is, amelynek menetideje harminc perc, azzal, hogy a VIP kabin
megadott ára rögzített, függetlenül attól, ha négynél kevesebb fő veszi igénybe. A VIP
kabinban üvegpadló, kanapé és pezsgő várja a Látogatót. Annak érdekében, hogy a
Látogatónak ne kelljen várakoznia, javasolt a VIP kabin elővételben történő foglalása.

4./
A vásárláskor kapott nyugtát vagy számlát a Látogató köteles mindaddig megőrizni, amíg
az Óriáskerék területén tartózkodik. A vásárolt jegyeket a Látogató szintén köteles magánál
tartani, és az Üzemeltető munkatársainak felszólítására bemutatni. Az Üzemeltető jogosult
eltávolítani az Óriáskerék területéről bármely személyt, aki érvényes jegy nélkül próbál
bejutni az Óriáskerékre.

5./
Az Üzemeltető az Óriáskerék és a Látogatók biztonsága érdekében fenntartja a jogot arra,
hogy az Óriáskerék területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos
az Óriáskerék területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy
gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, graffiti készítésére alkalmas eszközöket,
festékszóró sprayt és filctollakat, továbbá lőfegyvert, nyolc centiméternél hosszabb vágóélű
kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, ötven centiméternél hosszabb
fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes
eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm.
rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, illetve általában
olyan tárgyakat bevinni, amelyek birtoklása jogellenes, vagy amelyek az Óriáskerék területén
tartózkodó személyek biztonságára nézve egyébként veszélyt jelenthetnek. Étellel, alkoholos
itallal, üvegekkel és poharakkal az Óriáskerékre felszállni tilos. A korlátozás alá eső
tárgyakkal a Látogató az Óriáskerék területére nem léphet be.

6./
Az Óriáskereket ittas, bódult állapotban igénybe venni nem lehet. Fertőző betegek az
Óriáskerék területére nem léphetnek be, és ott érvényes belépőjeggyel sem tartózkodhatnak.

7./
Az Óriáskereket tizennégy évnél fiatalabb gyermekek csak folyamatos szülői felügyelet
mellett vagy más felnőtt kísérővel látogathatják. VIP kabin bérlésére kizárólag tizennyolc év
feletti személyek jogosultak. Tizennyolc év alatti személyek a VIP kabinba beléphetnek, de
alkoholt nem fogyaszthatnak.

8./
Az Óriáskerékre a Látogató állatokat – a jogszabályban meghatározott segítő, vakvezető és
rendőrségi kutyák kivételével – nem jogosult felvinni.

9./
A Látogató az 5-8. pontokban szereplő előírások megsértésével az Óriáskerékre nem
szállhat fel, illetve az Óriáskerék területére nem léphet be. Amennyiben a Látogató az
előzőekben írtakat megszegve lép be az Óriáskerék területére vagy száll fel az Óriáskerékre,
úgy ezt saját felelősségére teszi, és az Üzemeltető az ebből eredő balesetekért, sérülésekért,
károkért vagy egyéb következményekért való felelősségét kifejezetten kizárja. Az Üzemeltető
az előzőekben írtakon túlmenően kizárólagos belátása szerint jogosult a belépést megtiltani
azon személyeknek, akik olyan magatartást tanúsítanak, amely veszélyeztetheti a többi
Látogató biztonságát vagy zavartalan időtöltését, és jogosult az ilyen személyeket az
Óriáskerék területéről eltávolítani. Az Üzemeltető fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a
többi Látogató érdekében a beléptetést ellenőrizze, az előzőekben írt rendelkezéseket
megsértő személyektől a szolgáltatást megtagadja, és az Óriáskerék területéről a biztonsági
személyzettel eltávolíttassa, amely esetben az Üzemeltető a már megváltott, de még fel nem
használt jegy árát visszatéríti, azonban ezen túlmenően semmilyen jogcímen nem köteles
kártérítés, kártalanítás vagy kompenzáció fizetésére, így különösen nem térít meg úti- vagy
szállásköltséget.

10./
Az Óriáskerék területén tilos a dohányzás, a kábítószer-fogyasztás, graffitik és falfirkák
készítése és a szemetelés.

11./
A Látogató az Üzemeltető munkatársainak kérését, illetve utasításait minden esetben
köteles betartani.

12./
A Látogató be- és kiszállásnál köteles megvárni, amíg az Óriáskerék nyugalomba kerül.
Amennyiben az Óriáskerék a forduló során – műszaki vagy egyéb okból – váratlanul megáll,
úgy a Látogató köteles a kabinban maradni, és megvárni a forduló végét vagy a kezelő
utasítását. A Látogató a kabin ajtaját vagy ablakát nem nyithatja ki, azon nem hajolhat ki,
tárgyakat nem dobhat ki a kabinból, és a kabint szándékosan nem billentheti ki egyensúlyából.
Ruha és cipő viselése az Óriáskerék használata során kötelező.

13./
Az Üzemeltető jogosult a Látogatót az Óriáskerék területéről eltávolítani, amennyiben az
a 10-12. pontokban szereplő előírásokat megsérti, amely esetben az Üzemeltető a már
megváltott, de még fel nem használt jegy árát visszatéríti, azonban ezen túlmenően
semmilyen jogcímen nem köteles kártérítés, kártalanítás vagy kompenzáció fizetésére, így
különösen nem térít meg úti- vagy szállásköltséget.

14./
A Látogató teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az
általa vagy a felügyelete alatt álló kiskorú személy által – különösen, de nem kizárólagosan a
10-12. pontban írtak megszegésével – okozott károkért, mind az Üzemeltető, mind az
Óriáskerék tulajdonosa, mind a további Látogatók, mind pedig harmadik személyek felé. Az
Üzemeltető kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató vagy harmadik
személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott az Üzemeltető bármely
Látogatójának, illetve más harmadik személynek. Aki az Óriáskerékben szándékosan vagy
gondatlan magatartásával kárt okoz, attól az Üzemeltető a teljes – tényleges vagyoni hátrányra
és elmaradt haszonra is kiterjedő – kár megtérítését követelheti, és ellene kártérítési eljárást
kezdeményezhet.

15./
Az Üzemeltető – a 16. és 17. pontokban írt eseteket kivéve – szavatolja, hogy a Látogató
a jeggyel igénybe tudja venni az Óriáskereket, azzal, hogy a nagy látogatottságra tekintettel
nem vállal szavatosságot arra, hogy maga a beléptetés mennyi ideig tart.

16./
Az Üzemeltető minden elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Óriáskerék
nyitvatartási időben folyamatosan a Látogatók rendelkezésére álljon. Az Üzemeltető
ugyanakkor kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy kizárólagos belátása szerint – akár
biztonsági, akár egyéb okból, illetve akár előzetes értesítés nélkül is – felfüggessze az
Óriáskerék működését, vagy lezárja azt. Ilyen esetben az Üzemeltető a már megváltott, de
még fel nem használt jeggyel rendelkező Látogatók jegyének árát visszatéríti, azonban ezen
túlmenően a Látogató felé semmilyen jogcímen nem köteles kártérítés, kártalanítás vagy
kompenzáció fizetésére, így különösen nem téríti meg a Látogató úti- vagy szállásköltségét.

17./
Az üzemidőt az Üzemeltető bármikor megváltoztathatja. Rendkívüli időjárási viszonyok
esetén (így különösen villámlás, zápor, zivatar, szélvihar, orkán, forgószél) az Üzemeltető a
szolgáltatás igénybevételét ideiglenesen, biztonsági okból szüneteltetheti. Ilyen esetben az
Üzemeltető a már megváltott, de még fel nem használt jeggyel rendelkező Látogatók
jegyének árát visszatéríti, azonban ezen túlmenően a Látogató felé semmilyen jogcímen nem
köteles kártérítés, kártalanítás vagy kompenzáció fizetésére, így különösen nem téríti meg a
Látogató úti- vagy szállásköltségét.

18./
Az Óriáskereket mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. Az Üzemeltető
kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget
megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon
túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A jegy ára az
előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

19./
A Látogató köteles személyes tárgyait, értékeit magánál tartani. Az Üzemeltető a
személyes tárgyak, értékek elvesztéséből, eltulajdonításából vagy megrongálódásából eredő
kárért való felelősségét kifejezetten kizárja. A Látogató babakocsit az Óriáskerék területén a
babakocsi-megőrzőben hagyhat az utazás idejére.

20./
Az Óriáskerékre szóló jegyek viszonteladására, továbbértékesítésére csak az Üzemeltető
által erre írásbeli megállapodással feljogosított személyek jogosultak.

21./
A Látogató tudomásul veszi, hogy az Óriáskerékről az Üzemeltető, továbbá más
Látogatók is hang- és képfelvételt készíthetnek, amelynek során a Látogató képmása is
rögzítésre kerülhet. Ennek megfelelően a Látogató az Óriáskerék igénybevételével
kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és
közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a
Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek
szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és
felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.
Az Üzemeltető, valamint az Üzemeltetőtől engedélyben részesülő személyek a Látogató
relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására
(különösen az Óriáskerék népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására,
nyilvánosságra hozatalára, sugárzására, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására,
anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.
A Látogató jogosult az Óriáskeréken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy az általa
készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja,
illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő
Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. Az
Üzemeltető kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben
írtakat megszegik.

22./
A Látogató jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást végző
magatartására vonatkozó észrevételeit szóban vagy írásban megtenni. Az Üzemeltető köteles
a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg ennek
alapján intézkedni. A címmel ellátott panaszt köteles írásban megválaszolni. A Látogató
panaszaival a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező felügyeleti szervekhez is fordulhat.

23./
A jelen ÁSZF-re a magyar jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

24./
A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

KeSzeCsüSzoVa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Sziget Eye Óriáskerék ÁSZF