Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás 130 kiállítóval Budapesten a Vajdahunyad várban
Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás 130 kiállítóval Budapesten a Vajdahunyad várban

A Galgahévíz határában épülő önálló ökofalu leendő lakói a környezetünkre odafigyelő emberek, akiknek életmódja tükrözi elkötelezettségüket az ökológiai értékek iránt.


A GAIA Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány, alapító okiratban megfogalmazott céljai:

Megfelelő anyagi alapot biztosítani olyan közösségi célú és közérdekű tevékenységek és vállalkozások támogatására, amelyek egy újfajta, modellként is szolgáló emberközpontú lakó- és munkaközösség létrehozására irányulnak.

E közösség célja:

 •  A még fellelhető hagyományokban, a felhalmozódott tapasztalatokban az emberi értékek megkeresése, és alkotó megújítása.
 • Az egyén és a közösség ismert és még feltáratlan képességeinek minél teljesebb kibontakoztatása a fizikai – lelki – szociális és morális egészség irányában.
 • A környezet – a levegő, a föld és a vizek – védelme a további szennyeződéstől és az élővilág, az állatok és a növények megmentése az oktalan környezetpusztítástól.
 • Olyan módszerek és eljárások felkutatása, kidolgozása, valamint ismertetése, amelyek segítik önmaguk és a világ jobb megismerését, megértését és a teljes értékű emberi élet megvalósítását.

A fenti célok megvalósítása érdekében az Alapítvány az alábbi feladatok végrehajtását tűzi ki maga elé:

 •  Támogatja az ökológiai szemlélettel megépítendő település létrejöttét, a faluközösség szerveződését.
 •  Felügyeli a természetgyógyászati alapelvek szerint működő szanatórium építését és üzemeltetését.
 •  Felügyeli egy organikus művelésű farmról a település és a szanatórium ökológiai minősítésű élelmiszer ellátását az EU és a hazai idevágó törvényi szabályozás szerint.
 • Támogatja a lakóközösséget befogadó régió fejlődését az alapelveknek megfelelő irányban.
 • Tudományos kutatásokat kezdeményez az ökológiai, a természetes életmód és a természetes gyógymódok elméleti és gyakorlati témaköreiben.
 • Támogatja a fenti elvek szerinti oktatási programok és képzési módszerek kidolgozását és elterjesztését.
 • Természetes életmód elveire épülő óvodák és iskolák létrehozásához támogatást nyújt, lehetőségeihez mérten saját intézményeket hoz létre.
 • Ismeretterjesztő, felvilágosító programokat szervez előadások, tanfolyamok, kiállítások formájában. A témával kapcsolatban könyveket és más kiadványokat jelentet meg.
 • Kapcsolatot tart fenn más hasonló témával foglalkozó hazai és külföldi szervezetekkel, intézményekkel.

A Galgahévízi Ökofalu története már a 80-as években elkezdődött, amikor is egy baráti társaság tagjai elhatározták, hogy az árral szemben úszva, a pénz és növekedés alapú társadalommal ellentétben egy fenntartható, a természettel jobban együttműködő rendszert hoznak létre. Ahogy ők mondták: „a magunk, és embertársaink számára létrehozunk egy olyan életteret, ahol a lehető legteljesebben ki-ki betöltheti küldetését, amiért erre a Föld nevezetű gyönyörű planétára született.” Az Ökofalu alapítói alapos, tervezgetések után végiggondolva a lehetőségeket úgy döntöttek, hogy először a helyi gazdaságot kell megalapozniuk, fejleszteniük és erre a biztos alapra kezdik majd el felépíteni magát a falut. Egy ház is akkor stabil, ha az alapja szilárd, egy Ökofalu is akkor működőképes, ha van, ami összefogja, ott tartja az embereket. A jól működő ökologikus szemléletű helyi gazdaság eltartja a közösséget, és a falu nem válik pusztán alvótelepüléssé, ahova csak esténként járnak haza az emberek. A már közel két évtizednyi idő alatt több száz-hektáros minősített ökológiai művelésű gazdaságot, biotermék kereskedést, népfőiskolát, oktatóközpontot, vidékfejlesztési alapítványt hoztak létre, és mostanra már megszilárdultak az alapok annyira, hogy megkezdődhetett magának a falunak a felépítése is. A tervezett 50 házból álló Ökofalu lakóházainak építése zajlik, közel 30 család választotta az galgahévízi Ökofalut életterének és több mint 10 család költözött már be új otthonába.

És hogy mitől lesz ökofaluvá a Galgahévíz határában épülő új település, hogy kerül szendvics a falba és hogyan működik az ökologikus szemléletű gazdaság?

A Galgahévíz határában épülő önálló Ökofalu leendő lakói a környezetünkre odafigyelő emberek, akiknek életmódja tükrözi elkötelezettségüket az ökológiai értékek iránt. Az Ökofalu megálmodói felismerték, hogy a jelenlegi korlátlan gazdasági növekedés nem működhet már sokáig, nem fenntartható. Az itt élők egy másfajta életformát választottak olyant, ahol a fenntarthatóság szempontjait nagyon komolyan veszik, azok szerint élnek, és igyekeznek ökológiai lábnyomukat minél kisebbre összenyomni.

Galgahévíz egy kicsit eltér a többi magyarországi Ökofalutól, mert itt nem egy kihalt falut élesztünk újjá, hanem egy teljesen új települést hoztunk létre. Egy lépésről lépésre megtervezett nagyrészt önellátó, a nagy rendszerektől független közösséget terveztek meg az alapítók. Saját kutunk van, megújuló energiákat igyekszünk minél inkább használni, helyben megtermelünk maguknak nagyon sok mindent, biogazdálkodással, vegyszerek nélkül gazdálkodunk, a szennyvizet biológiai módszerekkel helyben megtisztítjuk.

Munkánk elismeréséül 2004-ben elnyertük a Világ Ökofalu Hálózatának a Global Ecovillage Network - Ecovillage Excellence Award 2004. elnevezésű díját.

A fentiek megvalósításán túl munkánk során szerzett tapasztalatainkat ingyenes NYÍLT NAPJAINKON, konferenciákon, képzéseken és worshopok keretében adjuk át az érdeklődőknek.

A SZERVEZET TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁRSADALMI HASZNOSULÁSA

A Gaia Alapítvány számos hazai és nemzetközi konzorcium tagjaként szerzett tapasztalatokat úgy a fenntarthatatlan, mint a fenntartható globális folyamatok mibenlétéről. A fenntartható településmodell egyes elemei mára már olyan mértékben megvalósultak és a gyakorlatban működnek, hogy bizonyos ráfordítással alkalmasak arra, hogy a társadalom, különböző célcsoportjai számára hiteles példa értékkel bírjanak és együtt bemutató/oktató központként működjenek.
A kezdeményezésünkhöz több civil és önkéntes, is csatlakozott. Multiplikátor hatásként mérhető, hogy például egy önkormányzat képviselője a nálunk látottakat településén számos emberhez eljuttatja, de ugyanez mondható el egy civil szervezet, iskolai csoport, magánszemély, család, stb. esetében is. Azt gondoljuk, hogy a közvetlenül érintettek legszerényebb becslés szerint is legalább további 5 személynek tovább adják az ismereteket.

A SZERVEZET ELŐZŐ ÉVEINEK AKTIVITÁSAI

Tavaly augusztusban elindítottuk a „Hangya" Települési Gazdaságfejlesztési Mozgalmat. Az elmúlt évszázad legtanulságosabb élelmiszer-gazdasági alkotása hazánkban a Hangya Szövetkezet megalakítása, szárnyalása volt. A Hangya esete azért is modellértékű, mert itt nem csupán egy nemzetközi sikerű nagyvállalatról volt szó, de a Hangya agrártörténelmet is írt, megelőzve korát a mezőgazdasági fejlődésben. Ezeket az értékeket kívánjuk újra feleleveníteni. Ennek érdekében képzéssorozatot szerveztünk és szervezünk, ahol a résztvevőket felkészítjük arra, hogy településükön, térségükben meg tudják alakítani azokat a szervezeteket, szövetségeket, amelyek előmozdítják a helyi gazdaság fejlesztését és így a vidék felemelkedését. Az oktatók és a résztvevők a képzés után is további kapcsolatot tartanak fenn egymással a problémák megoldásának segítésére és a jó gyakorlatok kimunkálására és átvételére. Azt szeretnénk elérni, hogy a résztvevők a továbbiakban segítsék más tevékeny szervezők felkutatását és képzését, miközben gazdaságfejlesztő tevékenységüket végzik. Eddig közel 50 képzett találkozhatott a „Hangya” szellemiség, az élelmiszer önrendelkezés, az alacsony bevitelű mezőgazdaság, a jól-lét, a fenntartható vidékfejlesztés újfajta megközelítéseivel, hogy hazatérve településükön, térségükben meg tudják alakítani azokat a szervezeteket, szövetségeket, amelyek előmozdítják a helyi gazdaság fejlesztését és így a vidék felemelkedését.

A képzéseken megfogalmazódott az igény egy országos hálózat szervezésére így 2010. október 13-án a Gaia Alapítvány kezdeményezőként, 11 alapító taggal létrehozta a Történelmi Hangya Mozgalom Országos Szövetségét mely szervezet 2011 januárjában bejegyzésre is került.

Január elején aláírtuk a Magyar Szlovák Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 2008 végén beadott projekt koncepciónk, az „Energia hatékony technológiákat felvonultató multifunkcionális bemutatóközpont pár létesítése a magyar és a szlovák oldalon” támogatási szerződését.

A szlovák és magyar határ menti helyszínen megvalósítani tervezett projekt indokoltságát a vidék társadalmában, gazdaságában és a globális környezetben már hosszabb ideje zajló komplex válságjelek adják. Sohasem volt érvényesebb a jól ismert mondás: "Gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan!" A teljes projekt keretében két határ menti területen tervezünk létrehozni egy-egy alternatív technológiákat bemutató központot. A projekt célja, hogy a maga eszközeivel hozzájáruljon a vidéki társadalom ökológiai kultúrájának fejlesztéséhez és a fenntarthatóság valódi tartalmának és lehetőségeinek megismertetéséhez.

Az alternatív technológiák gyakorlati bemutatásával, innovatív, közvetlen akciókkal kívánjuk népszerűsíteni a komplex fenntartható településfejlesztés elemeit, mint a válság enyhítésének lehetséges módját, növelve ezzel a fenntartható vidékfejlesztés társadalmi elismertségét.

A fenti célokat az alábbi területeken végzett bemutató/oktató, népszerűsítő tevékenységgel kívánjuk elérni: ökológiai mezőgazdaság- és élelmiszer feldolgozás; helyi építőanyagokra alapozott ökológiai építészeti megoldások; megújuló energiaforrások helyi előállításának és felhasználásának lehetőségei; a fenntartható lokális gazdaság kialakításának lehetséges elemei, lépései.
 

Sikeresen zártuk az EuropAfrika 3 éves projektet 2011 január végén. Alcíme „Family farmed lands - Család művelte földek: a kölcsönösen támogatott és fenntartható mezőgazdaságért Északon és Délen. Az EuropAfrica elnevezésű projekt, különböző nem állami szervezetek (NGO), illetve afrikai és európai gazdaszervezetek hosszú távú együttműködésének eredményeként jött létre.

A Közös Agrárpolitika (CAP) hatását vizsgálja az Afrika mezőgazdaságára és élelmiszerellátására gyakorolt hatás szempontjából.

Afrikában a kampány partnere a ROPPA (Network of Farmers’ and Agricultural Producers’ Organisations of West Africa), EAFF (Eastern African Farmers Federation), PROPAC (Regional Platform of the Farmers Organizations of Central. Európai partnereink: Belgiumban a CSA (Collectif Strategies Alimentaires) és Nagy Britanniában a UKFG (The UK Food Group) Olaszországban a kampányt a Terra Nuova koordinálja. A projektet és eredményeit is szemináriumi előadások, workshopok és kiadványok formájában mutatjuk be a célközönségnek. A projekt folytatásaként tervezzük a Kelet Afrikai Farmerek Szövetségével létrehozni egy együttműködést, melynek keretében termelők és a fogyasztók tényleges összekapcsolását és egyfajta „fair trade +” kereskedelmet hoznánk létre. Az előkészítésre a PAEPARD elnevezésű pályázat keretében adtuk be koncepciónkat mely február végén kiválasztásra került.

Szintén sikeresen zártuk ez év február 28-án a 2 éves Rural Education projektet, melynek a partnerlátogatásokon, tapasztalatcserén és ismeretterjesztő rendezvények szervezésén túl a legfőbb „terméke” egy két részből álló oktatási anyag felnőtt és gyermek tanulók számára. Az elkészült tanulmányok fókuszában az élelmiszer-önrendelkezés témája áll mely véleményünk szerint sokkal inkább gyakorlati tevékenységen keresztül érthető meg, mint egyszerűen elméleti tankönyvek olvasásával, tevékenységkutatást végeztünk hat ország bevonásával Európában, Afrikában és Latin-Amerikában (Olaszország, Wales, Peru, Szenegál, Ecuador, Tanzánia). E kutatás ezután elemzésre került, hogy felbecsülhessük az élelmiszer-önrendelkezés modelljeinek megvalósítását a fent nevezett országokban. A partnerszervezetek által végzett kutatás célja azon innovatív módszerek, tartalmak és eszközök vizsgálata volt, amelyeket a vidéki közösségek fejlesztésének fenntartható és előrelátó szemléletének alkalmazása céljából használtak. Tervezzük az oktatási anyag beépítését képzéseinkbe, főként a jelenleg futó „Hangya“képzéseink tematikájába.

2009-ben a FIAN Emberi jogokkal az éhezés ellen, nemzetközi konzorciummal sikeresen bonyolítottunk kampányokat. Tavaly ismét meghívtak bennünket egy projektbe melynek címe Hunger for Justice, mely koncepció kiválasztásra került így ez év januárjától ismét az éhezők jogaiért folytatunk kampányt, 3 évig.

Ez évben is folytatódik, az Grundtvig Tanulási Kapcsolat projektünk a partner osztrák, német és olasz ökofalvakkal. A program lényege a tapasztalatgyűjtés, és a Rob Hopkins által elindított Átmeneti Mozgalom (Transition Movement) elemeinek szélesebb körben való megismertetése, az ökofalvakban felhalmozott, fenntarthatósággal, kapcsolatos ismeretekkel és gyakorlati tanácsokkal kiegészülve.

2009-ben a magyar ökofalvak és önrendelkezésre, önellátásra törekvő települések országos találkozóját szerveztük, ahol megvitattuk és a gyakorlatban bemutattuk a válság kezelésének településszintű innovatív ökológiai megoldásait. Az ökofalu találkozó péntektől vasárnapig tartó 3 napos esemény volt. Az országban 6-10 olyan kezdeményezés található, ahol az illető közösség magát ökofaluként vagy élőfaluként jelöli. Ezekre a kezdeményezésekre a tudatosság jellemző abban az értelemben, hogy tudatosan építik fel nem csak magát az ott élők közösségét, de az életterük többi elemét is. Ezek az élelmiszerek vegyszermentes előállításától az épületek ökológiai tudatosságával történő felépítésén át a megújuló energiák lehető legnagyobb arányú felhasználását is jelentik. Van ahol, mint például Galgahévíz esetében mindezt egy tágabb fenntartható vidékfejlesztési összefüggésbe is bele helyezik. Van az ide sorolható településeknek egy másik növekvő csoportja, melyek a szokásos falvak köréből vannak kialakulóban és a kihívásokra adandó "spontán" válaszként alkalmazzák a fenntartható településmodell egyre több elemét. A rendezvény sikeres volt, a találkozóra az ország több pontjairól érkeztek élő/ökofalu kezdeményezés képviselői. Megtörtént a tapasztalatcsere és az együttműködés kialakítása.

2009-ben a Közép- Magyarországi Régió Országos Bionapnak adtunk otthont. Melynek célja volt, hogy ösztönözzük a régió termelőinek és fogyasztóinak "egymásra találását" árubemutatókkal, kóstolókkal, fórummal és új innovatív közvetlen kereskedelmi megoldások bevezetésével. A rendezvény sikeres volt, a rossz idő ellenére is több százan vettek részt.

Ezt a Közép-magyarországi Biokultúra Egyesülettel, mint partnerrel közösen szerveztük, de a másik két partner a Galgafarm Szövetkezet és a Bioliget Kft. is aktívan részt vett a rendezvényen ki- ki a maga szakterületén. Az esemény része az Országos Bionapnak, melyet a Magyar Biokultúra Szövetség szervezett és, ami a helyszínek közötti szinergia hatások előnyös kombinációját eredményezte a sajtóban, médiában és a közvéleményre gyakorolt hatás tekintetében egyaránt. A látogatók száma közel az 500 fő volt a rossz idő ellenére. Az innováció a korábbi hasonló rendezvényekhez képest az, hogy a galgahévízi helyszín komplexitását (ökogazdaság, ökofalu, élelmiszer feldolgozó kisüzemek, oktatóközpont, stb.) megfelelően kommunikálva az egész család számára kínáltunk nem csak kellemes időtöltést, de az ökológiai gazdálkodást egy fenntartható vidékfejlesztési tágabb keretben ismerhették meg a látogatók. Ezen kívül célunk volt a térségi biogazdák összefogásával kialakítandó házhozszállítási rendszer megalapozása is az idelátogatók, mint fogyasztók bevonásával. A 2 napos programja volt a kóstolóval egybekötött biotermék bemutató, szakmai előadások, kulturális program, farm- és ökofalu látogatás, termelők - fogyasztók fóruma és hasonlók.

NYÍLT NAPOK

Folytatódnak a havonta egy alkalommal megrendezésre kerülő nyílt napjaink.

Minden hónap első vasárnapján 10 órától, GYÜLEKEZŐ a GAIA Hotelben (Galgahévíz, Fő út 83.) Program: a Galgafarm Szövetkezet bemutatása és az ökofalu megtekintése vezetéssel. A BELÉPÉS INGYENES.

A bemutató ideje alatt és délután: állatsimogatás, textilmúzeum látogatás, biotermék kóstolás, vásárlás, valamint előzetesen meghirdetett tematikus programok (nem minden alkalommal!) mint pl. kenyérdagasztás, gyógynövényismeret, népi játékok, előadások.

Az idei terveinkben nagyobb hangsúlyt szeretnénk fordítani a tudatos ember, a tudatos vásárló minél jobb megismertetésére. A nyílt napok lefolyásának módszertana az idelátogató családok igényei szerint alakul. Ami azt jelenti, hogy egy "menü" kínálatot kapnak az érdeklődők a szerteágazó tevékenységekből és egy átfogó tájékoztató előadás után érdeklődésük szerint merülnek el egy-egy részlet tanulmányozásában a helyszínen folyó gyakorlati tevékenységek szerint. Ebben ismét elengedhetetlen a Galgafarm Szövetkezet ökológiai gazdálkodási és élelmiszer feldolgozási háttere valamint a Bioliget Kft. által épített ökofalu épülő ökoházai vagy az Alapítvány által üzemeltetett bioszolár hőközpont. A nyílt naphoz kapcsolódó, előzetesen meghirdetett programsorozatunk a mindennapi életünk teljes területén kíván útmutatást adni az egészséges életmódról, táplálkozásról, a testi-lelki egyensúly eléréséről.

Az „Energia hatékony technológiákat felvonultató multifunkcionális bemutatóközpont pár létesítése a magyar és a szlovák oldalon” című projekt keretében 2011-2012-ben tervezett beruházások:

• Szilárd és folyékony biomassza, mint energiaforrás létesítése, bemutatása
• Napkollektor mező létesítése, bemutatása
• Szélgenerátorok létesítése, bemutatása
• Fotovoltikus áramtermelés létesítése, bemutatása
• Földhő hasznosítás létesítése, bemutatása
• Természetes építőanyagok bemutatása
• Recepció/bemutató épületépítés
• Biológiai víztisztítási rendszer létesítése, bemutatása
• Háztartások energiatakarékossági megoldásainak kidolgozása, bemutatása
• Precíziós ökológiai mezőgazdaság bemutatása
• Permkultúra kert létesítése, bemutatása;
• Biogáz kapcsolt rendszerének létesítése, bemutatása
• Szerves hulladékok feltárási lehetőségeinek kidolgozása, bemutatása

A pályázati kiírás lehetővé tette, hogy a projektet a támogatói döntést követően megkezdjük, így 2010. május 20-án nekiláttunk a biológiai víztisztítási rendszer létesítéséhez, azaz a nádgyökér-zónás tó építéséhez. Mely az óta el is készült, a használatba vételi engedélyezési eljárás folyamatban van. A tavasz beköszöntével folytatódik a projekt megvalósítása a napkollektor mező, a szélgenerátorok létesítésével, a recepció/bemutató épületépítésével, a permakultúra kert létesítésével, és a biogáz a-üzem létesítésével.

HANGYA MOZGALOM

Összefogásra hívjuk mindazon honfitársunkat és önszerveződő helyi csoportjaikat, akik megelégelve gazdasági és társadalmi kiszolgáltatottságunkat a saját kezükbe szeretnék venni sorsuk irányítását.
Hívjuk mindazokat, akik még hisznek abban,
• hogy összefogással jól működő helyi gazdaságot tudunk maguknak és közösségeinknek teremteni,
• hogy összefogással egymásra találhat a helyi termelő, szolgáltató és a helyi vásárló,
• hogy összefogással helyben munkahelyeket és viszonylagos jóllétet tudunk teremteni,
• hogy összefogással a még oly szerény vásárló erőnkkel is tudjuk befolyásolni a közvetlen gazdasági környezetüket,
• hogy összefogással valódi alap szükségleteinket helyi szinten biztosítani tudjuk,
• hogy összefogással létre tudjuk hozni saját független pénzintézeteinket,
• hogy összefogással újra vonzóvá tehetjük a vidéki életformát fiataljaink számára,
• hogy az Élelmiszer Önrendelkezést alulról az egyes ember szintjéről meg lehet valósítani
• hogy a történelmi „Hangya” mozgalom és szellemiség megfelelő keret lehet céljaink megvalósítására.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik a fenti lehetőségeket saját lakóhelyükön szeretnék megvalósítani és ennek érdekében más térségekben hasonlóan gondolkodó társaikkal összefogva, gondolatot- és eszmét cserélve „önképzés” keretében szeretnék elsajátítani a szükséges alapismerteket.
A péntek estétől vasárnap délutánig tartó hétvégi képzéseket - egyéb forrás hiányában - önköltséges alapon szervezzük a jelentkezések ismeretében összeállított tematika és időrend alapján.

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET BETÖLTÖTT SZEREPE A RÉGIÓ ÉLETÉBEN, FEJLŐDÉSÉBEN

Az előzőekben felsorolt innovatív kezdeményezések támogatásán túl kimondottan a régió fejlődéséért folytatott tevékenységünk a 2001-2004 között megvalósított un. kísérleti LEADER típusú vidékfejlesztési program gesztori feladatainak ellátása. Melyre a az Alsó Galga-mente 5 településének önkormányzata jelölte ki. E feladat keretében a térség vidékfejlesztési programját kellett az Alapítvány munkatársainak elkészítenie az „Ökoszociális Helyi Gazdaság megalapozása” címmel, majd ennek sikeres megvalósítására pályázatot kiírnia. A mintegy 30 MFt összeget a program megvalósítása szempontjából legjobb pályázóknak a Helyi Bíráló és Monitoring Bizottság ítélte oda. Ez után a sikeresen megvalósított program után 2004-től 2008-ig futó uniós AVOP LEADER program gesztori feladataival szintén az Alapítványt bízta meg a Galgamenti kistérség immáron 22 településére- és 56 ezer lakosára kiterjedő Akció Csoport. A Kistérségi Vidékfejlesztési Program lakossági bevonással történő elkészítésétől a szükséges képzéseken át a program teljes lebonyolításáig szólt a megbízatás. A projekt teljes költsége itt már 90 000 000,00 HUF volt, mely 2008-ban zárult sikeresen.

Munkánk során természetesen együttműködünk számtalan hazai civil szervezettel, iskolákkal, egyetemekkel, önkormányzatokkal formális és informális szinten. Jelentős szereplői vagyunk minden olyan magyarországi kezdeményezésnek, amely a fenntarthatóság, a vidékfejlesztés, az ökológiai gazdálkodás, a bioélelmiszer előállítás, a megújuló energia és más formában a társadalom önvédelmi szövetének, immunrendszerének a fenntartható újraépítésére irányul.

Alapító tagjai illetve kezdeményezői vagyunk a Szövetség az Élelmiszer Önrendelkezésért elnevezésű szervezetnek, a Történelmi Hangya Mozgalom Országos Szövetségének. Tagjai vagyunk az Élőfalu Hálózatnak, mely a magyarországi ökofalvakat tömöríti. Együtt működünk a Szövetség az Élő Tiszáért mozgalommal, és a hasonló profillal működő civil szervezetekkel.

Alapítványunk 2011 januárjától a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület valamint a Gödöllői Regionális Hírportál regisztrált tagja.

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG SEGÍTÉSÉNEK ELVE

Az Alapítvány önkéntesei és munkatársai között nemcsak egyszerűen a nők vannak többségben, de hallás-, látás és más sérültek is megtalálhatók. Az Alapítvány kuratórium vezetőségének tagjai között roma származású is van, annak ellenére, hogy az Alapítvány nem az esélyegyenlőség Alapítványa. Ami a tervezett programokat illeti, azok megtervezésénél a lehetőségeink végső határáig mindvégig figyelembe vettük a fogyatékkal élők szempontjait. A rendezvények főbb helyszínein az akadálymentességről természetesen gondoskodunk. A Gaia Alapítvány a roma Esély a Holnapért Alapítványt együttműködési támogatásban részesíti. Ide tartozik az alapítvány támogatása, minden nemű segítése, oktatása, bármilyen kérdéssel is forduljanak hozzánk, mi készséggel állunk rendelkezésükre.

Osztálykirándulás, nyílt nap, szállás és étkezési lehetőség a GAIA Hotel és Étteremben, konferencia.

2017.01.01 - 2017.12.31

KeSzeCsüSzoVa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
GAIA Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány - Galgahévízi Ökofalu