Látogasson el barokk kiskastélyunkba! Szeretettel várjuk.

L’ Huillier – Coburg-kastély Edelény

Az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb barokk kastélya. Az edelényi birtokon Jean-François L’Huillier 1716-ban kezdte el a kastély építését, amihez regimentjétől, a Caraffa-ezredtől kért ki kőműveseket, ácsokat és más mestereket. Az építtető gróf halála után felesége, Marie-Madeleine de Saint-Croix 1730-ban fejezte be a kastélyt. Azt, hogy ki tervezte ezt a stílusában is egyedi épületegyüttest, a kutatóknak a mai napig nem sikerült kideríteniük.


KIÁLLÍTÁSOK

A Kastélyszigeten két gyűjteményi kiállítás várja a látogatókat. A kö­zel­múlt­ban el­hunyt Barna György gyűj­tőmunkájának, szenvedélyének köszönhetően jött létre a rendkívül gaz­dag gyűj­te­mé­ny, amelyet sikerült megvásárolnia a Forster Központnak.

Az egyik ki­ál­lí­tás egy va­la­mi­ko­ri rá­dió fan­tá­zia­ne­vé­re utal­va a Népszuper-retro cí­met vi­se­li.
Kas­té­lyok ese­té­ben meg­szo­kott­nak szá­mít, hogy a lá­to­ga­tó­kat az adott kor han­gu­la­tá­nak meg­fe­le­lő­en be­ren­de­zett en­te­ri­ő­rök fo­gad­ják, ezért ta­lán kü­lö­nös, hogy az ede­lé­nyi kas­tély új gyűj­te­mé­nye az 1945-tól 1968-ig tar­tó idő­szak min­den­nap­ja­it, hasz­ná­la­ti tár­gya­it mu­tat­ja be. A ki­ál­lí­tás az egy­ko­ri gaz­da­sá­gi épü­let­ben kap he­lyet, azok­ban a he­lyi­sé­gek­ben, ame­lye­ket la­kás­ként hasz­nál­tak az öt­ve­nes évek­től egé­szen a nyolc­va­nas évek kö­ze­pé­ig.

A má­sik tár­lat a tér­ké­pek­re fó­kusz­ál, fő­leg azért, mert az ede­lé­nyi kas­tély egy­ko­ri fér­fi tu­laj­do­no­sai a ka­to­nás­ko­dás ré­vén épí­tet­tek kar­ri­ert és eg­zisz­ten­ci­át. A had­já­ra­tok nél­kü­löz­he­tet­len esz­kö­ze pe­dig a tér­kép volt. Ez ad­ta az ap­ro­pó­ját a 16.-19. szá­za­di, ma­gyar vo­nat­ko­zá­sú tér­kép­gyűj­te­mény meg­vá­sár­lá­sá­nak és a té­ma tu­do­má­nyos ala­pos­sá­gú be­mu­ta­tá­sá­nak. A gyűj­te­mény kü­lön­le­ges­sé­ge, hogy a ko­ra­be­li tér­kép­ké­szí­tés esz­kö­zei és mű­sze­rei is ré­szét ké­pe­zik, ezért nem csu­pán a tér­ké­pe­ket, ha­nem ké­szí­té­sük me­ne­tét is be­mu­tat­ják. A most lét­re­jö­vő ki­ál­lí­tá­sok olyan té­má­kat dol­goz­nak fel, ame­lyek egy­részt kap­cso­lód­nak a kas­tély tör­té­ne­té­hez, más­részt ön­ál­ló­an is meg­áll­ják a he­lyü­ket.

L’Huillier-Coburg-Kastély, Edelény
Nyitva tartás

Téli nyitva tartás:
2015. november 1-től – 2016.március 31-ig 10.00 -17.00óra között nyitva,
hétfő kivételével.

Nyári nyitva tartás:
2016. április 1-től - október 31-ig 10.00 és 18.00 óra között nyitva, hétfő kivételével.

Tárlatvezetések időpontjai: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30. Amennyiben minden egész órára minimum 10 fő látogató érkezik, egész órában is elindulnak a túrák. Csoportos látogatás esetén előzetes bejelentkezés szükséges.

Forrás: A Kastély honlapja

2017.01.01 - 2017.12.31

KeSzeCsüSzoVa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
L’ Huillier – Coburg-kastély Edelény

szabadidő

Programajánlat

Császtai búcsú 2017
Császtai búcsú 2017
  • Edelény
2017. szeptember 2.
Károlyi Kastély programok 2017
Károlyi Kastély programok 2017
  • Fehérvárcsurgó
2017. augusztus 14 - 20.
Keszthelyi kastély programok 2017
Keszthelyi kastély programok 2017
  • Keszthely
2017. augusztus 25. 20:00
Gödöllői Királyi Kastély kiállítások 2017
Gödöllői Királyi Kastély kiállítások 2017
  • Gödöllő
2017.06.10. - 10.01.

Szolgáltató

Kapcsolódó hírek

Megújul a Dégenfeld Kastély Baktalórántházán Megújul a Dégenfeld Kastély Baktalórántházán

A több mint 500 millió forint értékű beruházás, az „ Interaktív múzeum kialakítása a baktalórántházai Dégenfeld Kastélyban” című ÉAOP-2.1.1/A.I-12 azonosítószámú pályázat keretében, az ...

Megújul a cégénydányádi kastély Megújul a cégénydányádi kastély

A több, mint 500 millió forint értékű beruházás „A cégénydányádi kastély látogatóbarát fejlesztése” című ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0038 azonosítószámú pályázat keretében, az Európai Unió és a ...