Régi mesterségek, a molnárok élete aktív helyszín a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban

Régi mesterségek, a molnárok élete aktív helyszín a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban

Kiemelt ajánlat
2022.01.01. - 12.31.

Mit csinál a molnár? Élő múzeumi helyszínünkön a látogatók megismerhetik a vízimolnárok életét, és persze a vízimalmok működését is.

Mit csinál a molnár? (Nyirádi vízimalom, VIII-1)

Magyarországon a 20. század elejéig a vízenergia-felhasználás volt az egyik legfontosabb energiatermelési mód. Számokban kifejezve: 1885-ben Magyarországon 22.647 vízkerék és 99 turbina működött. A vízimalom működése rejtélyes, bonyolult és egyben csodálatos mechanika. Nem hiába hitték garabonciásnak, tudósnak a furfangos molnárokat, akik nemcsak a hihetetlen szerkezet működéséhez értettek, hanem annak javításához is. Élő múzeumi helyszínünkön a látogatók megismerhetik a vízimolnárok életét, és persze a vízimalmok működését is.

Kik voltak a molnárok?

Lisztőrléssel foglalkozó mesteremberek, akik a malmok berendezéseinek, szerkezeteinek elkészítéséhez és karbantartásához is értettek. (A régi nyelvhasználatban molnárnak neveztek minden olyan mestert, aki értett a mechanikai szerkezet készítéséhez, működtetéséhez).

A molnárok szaktudása nagyon sokoldalú volt. A malmokat szinte teljesen fából készítették, vas és fém alkatrészeket még a gépezetek építésénél is elenyésző mértékben használtak.

A molnárok elsősorban őrléssel foglalkoztak, de rendszeresen működtettek deszkatörő, kendermetsző, kalló, érczúzó gépezeteket. Mivel kiválóan értettek a fa megmunkálásához, sokan közülük fafaragással és bútorok készítésével is foglalkoztak.

A hazai molnárok folyamatosan tökéletesítették malomgépezeteiket. Ezek között említést érdemelnek a zsákfelvonó és lisztszitáló berendezések.

Az őrletők abba a malomba jártak, ahol a molnár a kívánságuknak megfelelő jó lisztet őrölt és szívesen fogadta őket. A szívélyes, barátságos molnár számíthatott rá, hogy nem pártolnak el tőle.

Vízimolnár - Vízimalom

A Dunántúlon túlnyomórészt vízimalmok elégítették ki a lakosság liszt-és daraszükségletét. 1894-ben a Dunántúlon 2880 vízimalmot tartottak számon, míg az egész országban 15413 darabot. A vízimalmok esetében meg kell különböztetnünk a hajózható folyókra telepített úszó hajótestekre helyezett hajómalmot és a kisebb vízfolyás mellé épített malomszerkezetet, a patakmalmot vagy gátasmalmot.

A malom a magyar vidéki élet egyik fontos termelőeszköze, és különböző típusai alapvető szükségleteket elégítettek ki, az elmúlt évszázadok során. Gyakran ugyanaz a malom többféle munkát, így például őrlést, hántolást deszkafűrészelést is végzett.

A mesterség története

A vízimalmok ókori eredetű mechanizmusok. Szélesebb körben Európában a feudalizmus korszakában terjedtek el. A 19. századi malomösszeírások szerint hazánkban az őrlőszerkezetek nagyobb hányada vízimalom volt, széleskörű alkalmazásuk természeti viszonyaikkal magyarázható. Az összeírásokból az is látszik, hogy a 19. században még működtek Árpád-kori és középkori vízimalmok is, tehát már a 11. századból ismerünk vízimalmot. 1863-ban 9173 patakmalom és 4301 hajómalom őrölt az országban.

A molnárság a 11. században alakult mesterség, de csak a 15. században céhesedett. A viszonylag kései céhesedés oka az lehetett, hogy a középkorban a malom üzemeltetése földesúri jog volt, mivel komoly jövedelemforrást jelentett, és ez gátolta az árutermelés kibontakozását. A molnárság szoros kapcsolata a mezőgazdasággal, valamint a malmok egymástól és gyakran a lakott helyektől való távolsága (pl. vízimalmok) szintén akadályozta a fejlődést.

A molnárok általában a módosabbak közé tartoztak, gyakran nagyobb vállalkozásba is kezdtek és vagyont szerzetek. Nagyobb részük nem a saját malmát üzemeltette, hanem a földesúr, az egyház vagy egy közösség tulajdonában lévő malom bérlője vagy alkalmazottja volt. A mesterség azonban mindenképpen jó megélhetést biztosított.

A malomipar erősödésével a molnároknak kiterjedt céhszervezetük lett. E szervezeteknek más iparágakkal szemben fontos szerepük volt, különösen a vízimolnárok esetében, mivel vízhasználatot, a hajómalmok kikötési helyeit, sorrendjét bizonyos keretek között autonóm módon szabályozhatták.

A malmok a 18-19. században a népi társasági élet központjai voltak. Akik az őrlésre várakoztak, megvitatták minden ügyes-bajos dolgukat és híreket cseréltek egymással.

A céhek megszűnése (1871) után a molnárok ipartársulatba szerveződtek. Ezzel csaknem egyidőben, 1875-ben kapott a Ganz-gyár szabadalmat a Mechwart-féle hengerszék gyártására, ami forradalmasította, és ezzel új kihívások elé állította a molnármesterséget.

A malom működtetése

A molnár az őrölni kívánt gabonát a zsákból a garatba öntötte, beállította az őrlőkő távolságát, és a kőre kapcsolta a közlőművet. Ellenőrizte az őrlés minőségét és a lisztesládából zsákolta a lisztet. A 17. századig a lisztet a korpával együtt őrölte a malom (utólag házilag szitálták szét), e században alkalmazni kezdték a kő után működő szitát, amelyik elválasztotta a lisztet a korpától. A 18. század közepétől kezdték alkalmazni a magasőrlést.

Ez azt jelentette, hogy újra felöntéssel többször őröltek:

1. töretés: a szemből dara lett,
2. a darából dércet őröltek,
3. kiőrlés: a dércből lisztet őröltek.

Anyagai

Búza
Valószínűleg a Nílus vidékén termesztették először. A legjobb kenyér-és süteménylisztek alapanyaga. Sok változata van, tésztákhoz és dara készítéséhez a durumbúza a legjobb.

Köles
Ázsiában őshonos, Afrikában és Ázsiában elterjedten fogyasztják gabonaként, Oroszországban pedig keményítőforrásként használják. Fehérjetartalma megegyezik a búzáéval, de nincs benne sikér, ezért sütésre kevésbé alkalmas.

Kukorica
A Mexikóban őshonos kukoricát évezredek óta termesztik zöldségként és lisztforrásként. szem és liszt formájában egyaránt a legfontosabb gabonák egyike.

Eszközei: malomkő, szita, láda, zsák, molnárkocsi, lisztmérő, lapát

Szélmolnár - Szélmalom

A malom működése

Négy szárnyból álló, vászon, illetve falemez borítású vitorlázat fogja fel a szél energiáját, ami az áttételeken keresztül forgó mozgássá, őrlőerővé alakul. A vitorlákat nem egy síkban, hanem mindegyiket a szél irányához képest kissé ferdén állították be, így felületük jobban "fogta" a szelet. A malom napi teljesítménye - széljárástól függően - 12-18 mázsa búza. A malomnak szitaberendezése nem volt, "parasztra" őrölte a lisztet, azaz nem választotta külön a korpát és a lisztet. Ha szél fújt, a szélmalom éjjel-nappal őrölt. A molnárnak ki kellett használni a jó szelet. Szélcsendes időben a malomjavítással foglakozott a molnár.

A malom építményével, szerkezetével és berendezésével a 19. század végi alföldi felülhajtós, két pár köves, szitarendszer nélkül működő szélmalmainak jelentős technikatörténeti emléke.

A mesterség története

Nem tudjuk bizonyosan, mikor tűntek fel az első szélmalmok Magyarországon, Lambrecht Kálmán kutatásai szerint maga a kifejezés először 1577-ben fordul elő. Az első hiteles adatot egy meglévő szélmalomról egy 1770. évi debreceni tanúkihallgatási jegyzőkönyvből ismerjük. Takáts Sándor megírta, hogy nálunk a szélmalom azért terjedt el viszonylag későn, mert a 17. század végéig az ellenkező irányú szelet nem tudták felhasználni, és a malomkerekek forgását sem tudták mérsékelni, ezért erős szélben a malom kigyulladt.

A szélmalom tehát minden valószínűség szerint a 18. században jelent meg Magyarországon, elterjedése pedig a 18. század végén és a 19. század elején kezdődött - a holland szélmalomtípusok átvételével. A szélmalmok fölfutása összefüggött a 19. század elejétől kibontakozó gabonakonjunktúrával. is. Különösen föllendült a szélmalomépítés az 1850-es évektől. Az országban 1873-ban számlálták össze a legtöbb szélmalmot: 854-et, melyeknek legnagyobb része a Duna-Tisza közén működött.

A gőzmalmok megjelenése szélmalmokat is fokozatosan kezdte visszaszorítani, bár a korszerűsített vízimalmok mellett ezek a legtovább a versenyt.

A szélmolnár

A szélmolnárnak a malomkő megvágása mellett a vitorlák szélirányba forgatása, levásznalása és felvásznalása adott leggyakrabban munkát. Állandóan figyelnie kellett a széljárást, és nem alhatott olyan nyugodtan, mint a szárazmolnár. Ha vihar kerekedett és elmulasztotta a szél irányába forgatni a vitorlákat, akkor a szélvihar összetörhette őket és még a malom tetejét is lesodorhatta. A szélmolnár rendszerint a napnyugtáról meg tudta állapítani, hogy másnap milyen száljárásra számíthat. Ha fújt a szál, a malom éjjel-nappal őrölt, ilyenkor ő is, a segédje is keveset aludt. Csak karácsony napján nem őröltek semmiképp. A jámborabb szélmolnárok vasárnap, nagymise idejére leállították a malmot.

A szélmolnároknak télen is akadt munkájuk, mert ha fújt a szél, a malom ilyenkor is őrölt. A darálni való kukoricát, árpát főleg télen vitték a malomba. A hó és a fagy azonban nagyon megnehezítette a le-és felvásznalást.

Szélcsendes időben a malom javításával foglalkoztak. A molnárok szaktudása nagyon sokoldalú volt. A malmokat szinte teljesen fából készítették, vas és fém alkatrészeket még a gépezetek építésénél is elenyésző mértékben használtak. A szélmalmok konstruálásakor figyelembe vették a működés közben keletkező aerodinamikai és mechanikai erőhatásokat, pl. a vitorlák tengelyét mindig kissé ferdén állították be, mert így a forgás közben keletkező erő a szélmalom tetőszékét a vitorlatengellyel együtt a malomházhoz nyomja és megakadályozza, hogy feltéphesse.

Az őrlés menete

A molnár az őrölni kívánt gabonát a zsákból a garatba öntötte, beállította az őrlőkő távolságát, és a kőre kapcsolta a közlőművet. Ellenőrizte az őrlés minőségét és a lisztesládából zsákolta a lisztet. A 17. századig a lisztet a korpával együtt őrölte a malom (utólag házilag szitálták szét), e században alkalmazni kezdték a kő után működő szitát, amelyik elválasztotta a lisztet a korpától. A 18. század közepétől kezdték alkalmazni a magasőrlést.

Ez azt jelentette, hogy újra felöntéssel többször őröltek:
1. töretés, a szemből dara lett,
2. a darából dércet őröltek,
3. kiőrlés, a dércből lisztet őröltek.

A hagyományos malomtípusok közül a szélmalmok őrlőképessége volt a legnagyobb. Napi 10-20 mázsát tudott őrölni a szélmalmoknak közel a fele, míg a szárazmalmoknak mindössze egytizede, a vízimalmoknak pedig egyhatoda. A szélmalmok tényleges kapacitását azonban rontotta, hogy ki voltak szolgáltatva a természeti feltételeknek - sokkal inkább, mint a vízimalmok.

Lovasmolnár - Szárazmalom

A múzeumban 1973 óta látható vámosoroszi szárazmalom a feudalizmuskori Magyarország legelterjedtebb malomtípusát testesíti meg. (1863-ban még 7966 működő szárazmalmot írtak össze.) A szárazmalom nagy előnye más malomtípusokkal szemben, hogy működése gyakorlatilag független volt az időjárástól, és télen is működhettek. A szélmalmok 1830-as években történt elterjedése előtt, a folyóvízzel nem rendelkező településeken a kenyérgabonát kizárólag szárazmalmokban őrölték. A szárazmalmok elsősorban a Duna-Tisza közi homokhátság, a Bánság és a Felső-Tiszavidék őrlőszerkezeti voltak. A szárazmalmok teljesítménye általában kisebb volt, mint a többi malomé és igaerőt is igényeltek szemben a vízi- és szélmalmokkal. A gőz-és szélmalmok megjelenése a 19. század végétől fokozatosan kiszorította őket a használatból (1906-ban már csak 619 ilyen malom működött).

A malom használata

A malmot lovakkal húzatták. Próbálkoztak ökrök, néha tehenek befogásával is, de ezek nem váltak be, mivel lassú járásuk volt és a gyors tempóban hamar elfáradtak. Befogáskor a lovakat a nyitott kapuhoz vezették, majd a keringő lebillentése után a küllők közé állították őket. A malom meghajtására rendszerint két lovat fogtak be. A hajtó vagy kocsis a rédelyekre fektetett deszkán ült és ostorral noszogatta a lovakat. Húzatáskor a lovaknak egyenletes tempóban kellett járniuk, mert ekkor a szárazmalom jó lisztet őrölt. Búzaőrléskhez lassabb, köleshántáshoz gyorsabb hajtás kellett. Két ló csak egy kőpárt vagy hengert tudott hajtani. Ha a darálót és a hengert egyszerre működtették, akkor négy lovat kellett befogni.

A malom működési rendje

A malom csak ősztől tavaszig működött, ami azzal magyarázható, hogy a lovasparasztok a tavaszi szántástól az őszi betakarításig nem értek rá malmot húzatni. Ebben az időszakban meghatározott napirend szerint hántolta a kölest, őrölte a búzát, kukoricát. A falu lovasgazdái, a "szekeresek" adták az igaerőt, a lovat - ritkábban ökröt, tehenet - a malom működtetéséhez, amelyért természetbeni fizetséget kaptak. Ugyanígy fizetett az őrlető is a malom hasznáért, amire a presbiterek közül választott "napos" vigyázott.

Búzából egyszerre nagyobb mennyiséget őröltettek, a lisztet egybeőrölték a korpával. Az asszonyok otthon választották el az elsőlisztet "fátyolszitán", a kenyérlisztet "ritka szitával" a korpától. Hétfő-kedd az őrlés, szerda-csütörtök a kásahántolás, péntek és szombat az olajütés napja volt. Az olajat napraforgóból készítették, sütéshez és világításhoz használták.

A disznóölések idején mindennapos volt a "kásacsinálás" a malomban. A könnyen dohosodó kölesből azonban csak vékányit őröltettek az asszonyok. Ilyenkor a malomban várakozva tudták meg egymástól a napi eseményeket. A férfiak is ott gyűltek össze a falu ügyes-bajos dolgait, a bíró-és gondnokválasztást megbeszélni, híreket cserélni a máshonnan érkező vidékiekkel. Így lehetett a malom a falu társadalmának, társas életének fontos intézménye.

A vámosoroszi szárazmalom az alföldi mezővárosi és falusi, állati erővel működtetett őrlőszerkezeteinek egyik alaptípusát mutatja be. Ilyen malmok a 18-19. században több százas nagyságban számolhatók össze az inventáriumokban a gőzmalmok megjelenéséig. Az őrlőképes malom - a tarpai és szarvasi szerkezetek mellett - az alföldi szárazmalmok leghitelesebb technikatörténeti emléke.

Kik dolgoztak a vámosoroszi szárazmalomban?

Kurátor

A vámosoroszi malom használatát a református egyház irányította és szabályozta. A malommal kapcsolatos kiadások és bevételek könyvelését az egyház pénzügyeit intéző kurátor végezte. Ő vezette a terménybevételi naplót is, és felügyelte a malom működését.

Napos

A kurátor munkájában a 12 presbiter közül választott napos segítette. A napos feladatát képezte még a malomban tárolt vámolaj és pogácsa árusítása is.

Molnár

A molnárt az egyház fogadta fel és szerződtette a malom kezelésére. Megbízatása Szent György naptól Szent György napig tartott. Feladata az őrlés, kásacsinálás és az olajütés volt. Ő felelt a malomban előforduló balesetekért is. Szerződése őt és feleségét is erkölcsös életvitelre kötelezte. Fizetése az őrlésből, a kásacsinálásból vett vám egyharmad része volt, de a pogácsából kellett fizetnie segítőtársait is. Fizetségét képezte még egy öl fa évenként, valamint a vámolásnál keletkezett "csepegés" is. A malom mellett az egyháznak molnárháza is volt, melyet a molnár és családja vehetett igénybe, ha rászorult.

Hajtók

A hajtók a falu lovasgazdái közül kerültek ki, fizetésük a gyalogos üttetők pogácsájának egyharmada volt.

Gépesített molnár - Darálómalom

A malomipar technológiai megújulását a gőzgép elterjedése indította el. A paraszti gazdálkodásban a 20. század elejétől jelennek meg a korszerűbb cséplőgépek, masinák. Gyorsabban polgárosuló vidékeken a nagygazdák igyekeztek lehetőségeikhez mérten a korszerűbb gazdálkodás eszközkészletét is beszerezni.

A malom története

1874-ben épült a Megyesi család lakóháza a rábaközi Bogyoszlón. A korábbi tűzvész után újjáépülő egységes faluképű településre jellemző L-alaprajzú keresztszárnyas épület helyben égetett téglából épült. A gazdaházban háromgenerációs nagycsalád élt együtt.

A bogyoszlói kamrát darálómalomként működteti a múzeum. A kamra jobb oldalába - a beépített, fenyőfából készített hombárok mellé - olyan malomszerkezetet, szállítható kőjárlatot építettünk, amit kívülről, az udvarról benzin üzemanyagú robbanómotoros lokomobil működtet.

A 19. század második felében meginduló magyar mezőgazdasági erőgépgyártás a gőzgépek után a benzinüzemű, belsőégésű motorokat kezdi gyártani a század végén. A múzeum Hangonyból vásárolt benzin lokomobilja ezeknek a motoroknak jellemző típusát képviseli: 1905-ben készült a szombathelyi Magyar Motor és Gépgyár Rt. gyárában, mely 1850-ben alapított Meyer E. és Fiai Gazdasági Gépgyárának jogutóda. A fekvő hengeres, négyütemű, vízhűtéses stabil motort kereken gördülő, szegecselt alvázra szerelték. Vontatását lovakkal vagy ökrökkel végezték, az elejére rögzített farúd segítségével. A motort az időjárás viszontagságai ellen négy vas oszlopra szerelt lemeztető, és leszerelhető ponyvák védték.

A motor többször is gazdát cserélt élete folyamán: használták cséplőgép hajtására, fűrészgép, daráló, szecskavágó működtetésére. Sajnos már hiányosan került a múzeum tulajdonába, vízhűtési rendszere nem volt teljes: ventillátoros hűtőtornya az idők folyamán tönkrement, védőteteje pedig megsemmisült. Eredeti gépkönyve elveszett, így műszaki paramétereire csak következtetni tudunk: teljesítménye kb. 5 LE, max fordulatszáma 300 ford per perc.

A garatba a padlástérből lehetett felönteni az őrlenivalót. A malmot korábban gőzgéppel, majd robbanómotorral, esetenként szívógázmotorral, traktorral hajtották az udvarról. A malomszerkezet, transzmissziós áttételével és kiegészítő tárgyaival az 1910-20-as évek jeles technikatörténeti emléke, amely alkalmanként, múzeumi bemutatókon lisztet őröl.


2022.01.01. - 2022.12.31.
További ajánlataink

2022.01.12. - 2022.02.08. Kiállítások Szentendre 2022
2022.01.28. Szentendrei koncertek 2022
2022.01.28. Szentendrei programok 2022. Fesztiválok, események, rendezvények
VERŐKÖLTŐ KONCERT
2022.01.29. Szentendrei programok 2022. Fesztiválok, események, rendezvények
A Kincskeresés, kaland, tudomány - családi nap
2022.01.29. Családi programok és gyerekprogramok Szentendre 2022
2022.01.30. Szentendrei programok 2022. Fesztiválok, események, rendezvények
Karinthy Ferenc: Dunakanyar
2022.01.30. Színház Szentendre 2022. Online jegyvásárlás
2022.02.01. Szentendrei programok 2022. Fesztiválok, események, rendezvények
20 ÉVES A BORBÉLY MŰHELY JAZZKLUB
2022.02.01. Szentendrei koncertek 2022
2022.02.04. Színház Szentendre 2022. Online jegyvásárlás
2022.02.04. Szentendrei programok 2022. Fesztiválok, események, rendezvények
Karinthy Ferenc: Dunakanyar
2022.02.19. Falusi disznóvágás, disznótor 2022 Szentendrei Skanzen
2022.02.19. Szentendrei Skanzen programok 2022. Fesztiválok, események, rendezvények
Disznóvágás a Skanzenben
2022.02.19. Szentendrei programok 2022. Fesztiválok, események, rendezvények
Disznóvágás a Skanzenben
2022.03.13. - 2022.10.31. Múzeumvasút 2022. Skanzen vonat Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
2022.03.15. - 2022.11.30. Falumúzeum látogatás Szentendrén
2022.05.06. Szentendrei programok 2022. Fesztiválok, események, rendezvények
Kitolás - Apanevelés kezdőknek és haladóknak
2022.05.06. Színház Szentendre 2022. Online jegyvásárlás
2022.07.17. Szentendrei programok 2022. Fesztiválok, események, rendezvények
Skanzen futás
2022.01.01. - 2022.12.31. Születésnap gyerekeknek izgalmas programokkal Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
2022.01.01. - 2022.12.31. Esküvői fotózás különleges skanzen környezetben Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
2022.01.01. - 2022.12.31. Hagyományos legénybúcsú népi játékokkal a szentendrei skanzenben
2022.01.01. - 2022.12.31. Hagyományos lánybúcsú `asszonyfaragó` népi játékokkal a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
2022.01.01. - 2022.12.31. Céges csapatépítő főzés, az igazi gulyásleves titka
2022.01.01. - 2022.12.31. Csapatépítés Pest megyében, csapatépítő programok a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban Szentendrén
2022.01.01. - 2022.12.31. Családi program hétvégék Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
2022.01.01. - 2022.12.31. Céges családi nap program a szentendrei Skanzenben
2022.01.01. - 2022.12.31. Gyertyamártás hétvégente a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
2022.01.01. - 2022.12.31. Hogyan készül a kenyér, megrendelhető múzeumi foglalkozás a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
2022.01.01. - 2022.12.31. Hétvégi családi programok a Skanzenben
2022.01.01. - 2022.12.31. Múzeumpedagógiai foglalkozások gyerekeknek a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzenben
2022.01.01. - 2022.12.31. Régi iskolai élet, falusi iskola a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
2022.01.01. - 2022.12.31. Szövő mesterség, takácsműhely látogatás a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
2022.01.01. - 2022.12.31. Élménypark Pest megyében, Szentendrén
2022.01.01. - 2022.12.31. Agyagozás gyerekekkel Szentendrén
2022.01.01. - 2022.12.31. Szabadtéri rendezvényhelyszín Budapest közelében
2022.01.01. - 2022.12.31. Élmény programok felnőtteknek, csoportos turisztikai programok a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
2022.01.01. - 2022.12.31. Pünkösdi királyválasztás hagyománya, megrendelhető témanapok a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
2022.01.01. - 2022.12.31. Szabadtéri színpad bérlés Szentendrén
2022.01.01. - 2022.12.31. Pajta bérlés 2022. Helyszín rendezvényekre a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzenben
2022.01.01. - 2022.12.31. Esküvő Szentendrén, skanzen esküvő a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
2022.01.01. - 2022.12.31. 1000 fős rendezvényhelyszín Szentendrén
2022.01.01. - 2022.12.31. Esküvő pajtában Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
2022.01.01. - 2022.12.31. Múzeum ajándékutalvány 2022. Vásároljon ajándékba Skanzen-bérletet szeretteinek!
2022.01.01. - 2022.12.31. Szüreti hagyományok, témanap a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzenben
2022.01.01. - 2022.12.31. Csapatépítés gyerekeknek, közös hagyományőrző programok a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
2022.01.01. - 2022.12.31. 100 fős esküvő Szentendrén, skanzen esküvő a Szabadtéri Néprajzi Múzeum csodálatos környezetében
2022.01.01. - 2022.12.31. 400 fős esküvő Szentendrén, skanzen esküvő a Szabadtéri Néprajzi Múzeum csodálatos környezetében
2022.01.01. - 2022.12.31. 300 fős esküvő Szentendrén, skanzen esküvő a Szabadtéri Néprajzi Múzeum csodálatos környezetében
2022.01.01. - 2022.12.31. 300 fős rendezvények, konferenciák, családi és csapatépítő napok a Szentendrei Skanzenban
2022.01.01. - 2022.12.31. Farsangi népszokások, foglalkozás gyerekeknek
Találatok száma: 1

Skanzen Hotel Szentendre

Skanzen Hotel Szentendre

A Dunakanyar és Szentendre legújabb, modern, fiatalos, 104 fő befogadására alkalmas szállodája az ország legnagyobb szabadtéri múzeumának szomszédságában. Bővebben

Kiemelt partnerTalálatok száma: 20

El Mariachi Étterem

El Mariachi Étterem

Az éttermünkbe ellátogató vendégek kellemes mediterrán környezetben, színvonalas kiszolgálás mellett élvezhetik a hazai és a nemzetközi konyha egyedi ételválasztékát. Kora tavasztól késő őszig a mediterrán teraszon működő grillkonyha ízvilágából és gazdag napi ajánlatokból választhatnak az éhes ... Bővebben


Határcsárda

Határcsárda

A Dunakanyar kapujában, Szentendre és Leányfalu határán, festői környezetben várjuk vendégeinket. 120 fős Dunára néző teraszunkon, 50 és 80 fős termeinkben kínáljuk a méltóképp világhírű magyar konyha válogatott finomságait. Éttermünkben vállaljuk rendezvények, esküvők, bankettek magas színvonalú ... Bővebben


Korona Étterem Szentendre

Korona Étterem Szentendre

Éttermünk a város főterén, Szentendre legrégebbi és legnagyobb étterme, több mint kétszáz éve folyamatosan üzemel. Az étterem újra-és újra megújult az évek során, azonban belső tereit és hangulatát tekintve megtartotta rusztikus jellegét, mely magyar és külföldi vendégeink körében egyaránt nosztalgikus ... Bővebben


Mádi Borozó

Mádi Borozó

A Mádi borozó és pinceétterem magával ragadó 19. századi hangulata mellett italkínálata miatt is kiváló választás lehet, hiszen a legjobb hazai kézműves borokat találhatjuk itt meg. A Felföldi mezővárosba betérő múzeumlátogatók kedvenc pihenőhelye a kereskedőház pincéjében található Mádi borozó. Bővebben


Művész Étterem és Bisztró

Művész Étterem és Bisztró

Éttermünk Szentendre szívében, a Fő tértől csak egy rövid sétára, a város korábbi fő utcáján található. Patinás vidéki stílusával, romantikus kerthelyiségével, teraszával hűen adja vissza a város varázslatos ódon hangulatát. Étlapunkon megtalálhatóak a magyar konyha jellegzetes ételei, de a világkonyhából ... Bővebben


Parola Vendéglő

Parola Vendéglő

Házias vendéglőnkben hetven vendégnek tudunk kényelmet biztosítani két belső helységünkben. Étlapunkról házias magyar ételekből, hazai borokból, finom desszertekből választhatnak kedvükre kedves vendégeink. Hétköznapokon délben több fogásos menüvel is tudunk szolgálni. Fedett teraszunkon kellemesen ... Bővebben


Rab Ráby Étterem Szentendre

Rab Ráby Étterem Szentendre

Hagyományos magyar konyha, sok-sok régiséggel, érdekességgel a falakon és a berendezésben. Van mit nézegetni ebéd vagy vacsora közben. Bővebben


Aranysárkány Vendéglő Szentendere

Aranysárkány Vendéglő Szentendere

A vendéglő elnevezése a város szerb múltjára, a szerbek védőszentjére, Sárkányölő Szent-Györgyre utal. A Fő tértől felfelé a szűk, menedékes kis utcán, jobbra az első ház, megismerni a cégérről. A vendéglő hangulata nyitás óta semmit nem változott. Az étlap gerincét a hagyományokat követő mai magyar ... Bővebben


Café Christine Szentendre

Café Christine Szentendre

A mindenki által kedvelt szentendrei Dunakorzó frekventált részén található étterem-kávézó várja minden kedves vendégét. A festők városának szívében a reggeli, az ebéd és a vacsora mellé romantikus panorámát is biztosítunk. A folyamatosan ellenőrzött alapanyagainkat gondos elkészítéssel fűszerezzük. ... Bővebben


Centrum Hotel & Cafe Szentendre

Centrum Hotel & Cafe Szentendre

A Centrum Hotel ideális családbarát szálloda Szentendre központjában. A Duna-parton található pár méterre a hajóállomástól. A szálláshely légkondicionált, minden szoba fürdőszobával és elegáns bútorzattal felszerelt. Közvetlen rálátás van a Dunára, ingyen parkolás, éjjel-nappal recepciós ... Bővebben


1 2   


A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Kapcsolódó témák:

Kiemelt ajánlatok

Figyelmébe ajánljuk!


Pontos cím, geokód, térkép
2000 Szentendre , Sztaravodai út
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG