Hogy szerettek ők? Híres festők és szerelmeik
Hogy szerettek ők? Híres festők és szerelmeik
A Corvina Könyvtár budai műhelye - Humanizmus, tudás, gazdagság, Mátyás Corvinái a nagyvilágból
A Corvina Könyvtár budai műhelye - Humanizmus, tudás, gazdagság, Mátyás Corvinái a nagyvilágból
Páratlan wellness élmények - tóparti pihenés Gyopárosfürdőn
Páratlan wellness élmények - tóparti pihenés Gyopárosfürdőn
PONTYSHOW - Közép-Európa legnagyobb horgászkiállítása Budapesten!
PONTYSHOW - Közép-Európa legnagyobb horgászkiállítása Budapesten!
Őszi wellness Tisza-tónál: fedezzék fel ezt a csodálatos állat- és növényvilágot!
Őszi wellness Tisza-tónál: fedezzék fel ezt a csodálatos állat- és növényvilágot!
Halloween Sopronban: Természet, kultúra, történelem, gasztronómia és színes programok várják!
Halloween Sopronban: Természet, kultúra, történelem, gasztronómia és színes programok várják!

Jegyértékesítési keretmegállapodás

amely létrejött egyfelől a ...................................................................................................... cégnév vagy magánszemély neve (cég székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, elérhetőségei, magánszemély esetén cím, születési hely és idő, édesanyja neve, személyi igazolványszáma és adószáma), mint Megbízó, másfelől

Magyar TourMix Kft. (székhely: 8251 Zánka, Naplemente u. 2. B. ép., cégjegyzékszám: 19-09-509216, adószám: 13861616-2-19, telefon: +36-20-9677-399, e-mail: info@programturizmus.hu ) mint Értékesítő, együttesen: Felek között az alábbi feltételekkel:

1. Alapvetések

1.1. Értékesítő nyilatkozik, hogy a www.programturizmus.hu domain nevű weboldalon elhelyezett tartalom, továbbá az oldal kialakítása az ő szellemi tulajdona, továbbá másnak nincs olyan joga, mely a weboldalon nyújtott szolgáltatás értékesítését akadályozná vagy meghiúsítaná.

1.2. Jelen megállapodás (továbbiakban: Szerződés) a hozzá tartozó speciális feltételeket (egyedi rendelkezések) tartalmazó kiegészítésekkel (továbbiakban: Melléklet) szabályozza a Felek viszonyát, jogait és kötelezettségeit, és az együttműködés kereteit.

2. Szerződés célja

2.1. Jelen Szerződés célja a Megbízó vagy partnerei által rendezett rendezvények látogatására és/vagy az általuk nyújtott szolgáltatások igénybevételére (továbbiakban: Programok) jogosító jegyek értékesítése az Értékesítő által az Értékesítő saját fejlesztésű online jegyértékesítő rendszerén keresztül.

3. Szerződés tárgya:

3.1. Megbízó jelen Szerződés alapján megbízza Értékesítőt, hogy a Megbízó saját, illetve partnerei által szervezett rendezvényeinek látogatására és/vagy szolgáltatásainak igénybevételére jogosító részvételi jegyeket, bérleteket, ajándékutalványokat, kuponokat, vouchereket, és más, itt meg nem nevezett bármilyen jegyet (továbbiakban: Jegyek) értékesítsen, az Értékesítő saját fejlesztésű www.programturizmus.hu domain nevű internetes weboldalán elérhető online jegyértékesítő rendszerén (továbbiakban: Portál) keresztül. Értékesítő a jelen Szerződés aláírásával a megbízást elfogadja.

3.2. Felek a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeit tartós megbízás keretében látják el.

3.3. Amennyiben a Jegyek értékesítése eltérne a 2.1. pontban foglaltaktól, úgy Felek egyedi megállapodás keretében döntenek az értékesítés feltételeiről.

4. Felek jogai és kötelezettségei:

Megbízó jogai és kötelezettségei:

4.1. Megbízó kötelezettsége – amennyiben a Programokat maga szervezi – a Programok előkészítése, színvonalas megszervezése, a Portálon meghirdetett módon történő lebonyolítása, továbbá minden esetben a Programokon való részvételre jogosító Jegyek online terjesztéséhez szükséges információk megadása Értékesítő számára.

4.2. A Programok Portálon való megjelenéséhez szükséges magyar és szükség szerint idegen nyelvű szövegek, fotók, plakátok, logók, kreatív anyagok, helyszín adatok, árak, időpontok, házirend, részvételi szabályok és egyéb információk (továbbiakban: Tartalom) biztosítása, és megfelelő formátumban Értékesítő felé történő eljuttatása Megbízó kötelessége. Megbízó tudomásul veszi, hogy Értékesítőnek nem feladata a Tartalom idegen nyelvű fordításának elkészítése. Megbízó felel az általa idegen nyelvre lefordított Tartalom hitelességéért.

4.3. Megbízó felelősséget vállal az Értékesítőnek biztosított Tartalom teljes körű jogtisztaságáért, és kijelenti, hogy az általa biztosított Tartalom mások szellemi- és védjegy tulajdonát, valamint személyiségi jogait nem sérti. Felek megállapodnak, hogy Megbízó felel minden olyan okozott kárért, amely az általa biztosított Tartalom nem megfelelő jogtisztaságából fakad.

4.4. Megbízó köteles a Tartalmat legkésőbb a Jegyek értékesítésének jelen Szerződésben rögzített megkezdése előtt (lásd Melléklet) 5 munkanappal elektronikus úton levélben (továbbiakban: E-mail) megküldeni Értékesítőnek. Értékesítő a Megbízó által biztosított Tartalom szöveges és képi elemeit a Portál szerkezetének, arculatának és egységességének megfelelően – a Programban szereplő konkrét adatok, információk és feltételek változatlanul hagyása mellett – átalakíthatja és módosíthatja. Megbízó a Tartalmat átadhatja úgy is, hogy jelen Szerződés Mellékletében megadja azoknak a Programokhoz tartozó weboldalaknak és/vagy Facebook oldalaknak a webcímeit (továbbiakban: Forrás), ahol a Programok Tartalma teljes körűen és letölthető formában megtalálható. Értékesítőnek joga van a megadott Forrás alapján önállóan előállítani a Tartalom külső (dizájnbeli) megjelenését.

4.5. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Portál kialakítása, arculatának és struktúrájának kialakítása kizárólag Értékesítő jogkörébe tartozik, e körben elfogadja, hogy a Portálon a látogatók a Programokhoz tartozó Megjelenésekhez hozzászólhatnak, azokról véleményt mondhatnak, azokat értékelhetik. Értékesítő nem vállal felelősséget ezekért a hozzászólásokért és véleményekért, a felelősség kizárólag a hozzászóló és véleményt nyilvánító látogatókat terheli. Amennyiben Értékesítő tudomására jut, hogy valamely vélemény vagy hozzászólás Megbízó vagy harmadik fél jogait, vagy a hatályos magyar jogszabályokat sérti, úgy a vitatott hozzászólást és/vagy véleményt a Portálról azonnal eltávolíthatja.

4.6. Megbízó kötelessége a Portálon megjelent Tartalom azonnali ellenőrzése az Értékesítő által küldött értesítő E-mail megérkezését követően, de legkésőbb a felkerülés napján (ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon). Amennyiben a jelen Szerződés máshogy nem rendelkezik, Felek előre írásban megegyezhetnek a Programok megjelentetésének napjáról. Az ellenőrzés elmulasztása esetén Megbízó felel a Tartalomban fellelhető esetleges hibákért vagy pontatlanságokért.

4.7. Megbízó kötelessége, hogy a Program felkerülése utáni teljes megjelenési időszakban a Tartalomban történt bármely változást azonnal jelezze E-mailben Értékesítőnek. Felek megállapodnak abban, hogy a változás értesítés időpontja meg kell, hogy egyezzen azzal az időponttal, amikor ezek a változások felkerülnek Megbízó weboldalára és/vagy Facebook oldalára, vagy amikor Megbízó ezeket a változásokat megküldi a sajtó vagy egyéb médium részére, és/vagy további jegyértékesítő partnereinek. Felek megállapodnak, hogy Megbízó az adatszolgáltatási és adategyeztetési kötelezettsége elmulasztása esetén az ebből eredő károkat nem háríthatja át Értékesítőre.

4.8. Amennyiben a Jegyek számozott helyre (nézőtér, ülőhely), vagy kijelölt területre szólnak (szektor), akkor a nézőtér és szektor adatokat Megbízó köteles szolgáltatni Értékesítőnek. Amennyiben Megbízó más online jegyportálokkal is szerződést kötött a Jegyek eladására, úgy az ő felelőssége, hogy dupla értékesítésre ne kerülhessen sor, egy számozott helyre (nézőtér, ülőhely) ne lehessen két Jegyet eladni. Amennyiben Megbízó elsőként az Értékesítővel kötött Szerződést a Jegyek értékesítésére, úgy Értékesítő vállalja, hogy a Portál rendszerében rögzített nézőtér vagy szektor adatokat biztosítja Megbízó számára, ha Megbízó további online jegyértékesítőkkel is szerződik.

4.9. Értékesítő E-mail levélben megküldött tájékoztatása alapján Megbízónak kötelessége a megvásárolt Jegyek nyilvántartásba vétele saját adminisztrációs rendszerében. Ennek elmaradásából eredő és Megbízónál jelentkező esetleges károk vonatkozásában Értékesítő kizárja a felelősségét.

4.10. Megbízó joga, hogy meghatározza a Portálon keresztül értékesíthető Jegyek állandó, kedvezményes és akciós árait (továbbiakban: Árak). Az Értékesítő részére biztosított Árak nem lehetnek magasabbak, mint a Megbízó saját weboldalán és/vagy Facebook oldalán megtalálható Árak, és nem lehetnek magasabbak a Megbízóval szerződésben álló további jegyértékesítő partnereknek biztosított Áraknál.

4.11. Megbízó joga a Vevők által felmutatott kedvezményes Jegyek esetében a kedvezményre jogosultság ellenőrzése. Kedvezményes Jegyek vásárlása esetén Értékesítő nem vállal felelősséget a Vevők általi visszaélésekért, ha olyan Jegyeket vásárolnak, aminek a megvásárlására nem jogosultak. Megbízónak jogában áll egyedi kedvezményes Árakat is alkalmazni a Portálon, amelyek csak a Portálon és a Portál Vevői számára elérhető Árak. Ezt minden olyan esetben megteheti Megbízó, amikor az nem sérti más online jegyértékesítő partnerekkel kötött szerződését.

4.12. A Programban bekövetkezett változás esetén Megbízónak kötelessége a Vevők tájékoztatása is a Programhoz tartozó weboldalán és/vagy Facebook közösségi oldalán keresztül. Megbízó kötelessége a Programra Jegyet vásárolt Vevők közvetlen értesítése is, amennyiben Értékesítő már biztosította számára az érintett Programokra Jegyet vásárló Vevők adatait.

Értékesítő jogai és kötelezettségei:

4.13. Értékesítő kötelezettsége a Portál folyamatos működtetése jelen Szerződés időtartama alatt, de nem felelős azokért az esetleges működési kiesésekért, amelyek a vele szerződésben álló Internet és tárhely szolgáltató, vagy egyéb szerződött fél (online fizető felület, elektronikus számla felület) működési hibájából keletkeznek.

4.14. Értékesítő garantálja a Portál 95 %-os rendelkezésre állását éves szinten.

4.15. Értékesítő kötelezettsége a Programok egységes megjelenésének biztosítása a Portálon, amely megjelenés a Programok szöveges, képekkel illusztrált bemutatása a Megbízó elérhetőségei és linkjei nélkül (továbbiakban: Megjelenés). Megbízó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Portálon Értékesítő határozza meg a Megjelenés tartalmi és formai követelményeit, és a Megjelenéshez szükséges anyagleadási határidőket.

4.16. Megbízó tudomásul veszi, hogy az Értékesítő által biztosított Megjelenés garantált kiemeléseket nem tartalmaz a Portálon. Értékesítő csak olyan felületeken és annyi időre garantálja a Programok kiemelését, amit Megbízó a jelen Szerződés megkötése előtt, vagy azzal együtt egy másik listaáras szerződés keretén belül megrendelt és/vagy megrendel a Portálon az Értékesítőtől. A nem megrendeléshez kötött kiemelések és találati lista pozíciók meghatározása a Portálon Értékesítő kizárólagos döntési jogkörébe tartozik.

4.17. Értékesítőnek jogában áll, hogy a Megjelenésre alkalmatlannak ítélt Tartalommal kapcsolatban E-mailben kifogással éljen Megbízó felé, és ne jelentesse meg addig,  ameddig megítélése szerint az káros vagy félrevezető lehet akár a Megbízóra, akár a Vevőre vagy a Portálra nézve. Megbízó tudomásul veszi, hogy Értékesítő a megjelenített Tartalomban szereplő adatokért harmadik fél felé nem vállal felelősséget.

4.18. Értékesítő a Megjelenés időpontjában lehetőséget biztosít Megbízónak a Tartalom ellenőrzésére úgy, hogy a Programokról a felkerülés időpontjában automatikus E-mailben értesíti Megbízót, akinek így azonnali válasz E-mail visszajelzési lehetősége van a Megjelenéssel kapcsolatban.

4.19. Értékesítő kötelessége Megbízó észrevételeinek javítása az E-mail megérkezésekor, vagy legkésőbb a visszajelzés megérkezésének napján (ha a visszajelzés megérkezése 15.30 óra utánra esik és/vagy munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon). Értékesítő kötelessége, hogy a Megjelenés teljes időszaka alatt, a Megbízó által E-mailben jelzett minden további Tartalomban bekövetkezett változást megjelentessen a Portálon az E-mail megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb az e-mail megérkezésének napján, ha az munkanap, és ha az E-mail a munkanapon 15.30 óráig beérkezik.

4.20. Értékesítő általánosságban a Megbízó által meghatározott módon biztosítja a Jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való megtérítését.

4.21. Felek megállapodnak, hogy a Programok Tartalmában bekövetkezett változások között lehetnek olyanok, amikor a Jegyek ára a Vevőknek visszajár, vagy a Jegyek árát a Vevők visszakérhetik. Megbízó erre vonatkozó, és Értékesítőnek E-mailben megküldött tájékoztatása alapján Értékesítő kötelessége, hogy a Tartalomban a jegyvásárlást érintő változásról E-mailben azonnal értesítse azokat a Vevőket, akik az érintett Programokra Jegyeket vásároltak.

4.22. Értékesítő kötelessége, hogy a konkrét, előre meghirdetett garantált időpontban megrendezésre kerülő Programra megvásárolt Jegy visszaváltása esetén haladéktalanul értesítse a Vevőket E-mailben a Jegyhez tartozó Programra vonatkozó konkrét jegyvisszaváltási információkról Megbízó adott Programra vonatkozó hivatalos közleménye alapján, mely közleményt Megbízó a közzététel napján köteles E-mailben megküldeni Értékesítőnek.

4.23. Értékesítő köteles visszautalni a Vevőnek az általa vásárolt Jegy árát akkor, ha a Program bármely okból meghiúsul és/vagy elmarad, feltéve, hogy a Vevő nem egy konkrét időpontban meghirdetett Programra vette a Jegyet. Ilyen Programok esetén Értékesítő csak a Programok megvalósulását követően számol el az eladott Jegyek árával Megbízónak, ezért van módja a Jegyek árának visszautalására. Értékesítő a Jegyek visszaváltásáról Jegyenként tájékoztatja Megbízót annak érdekében, hogy Megbízó is törölni tudja nyilvántartásából a Vevők által visszaváltott Jegyeket.

4.24. Értékesítő köteles lebonyolítani a Jegyek cseréjét is Vevők E-mailben érkezett kérése alapján, amennyiben van cserére alkalmas értékesíthető Jegye. A Jegyek cseréje során Értékesítő a Vevőnek bármilyen értékű Jegyekre biztosítja a cserét, de amennyiben a csere során igényelt Jegy ára magasabb, mint a cserére szánt Jegy ára, akkor Vevő köteles a jegyárak közötti különbözetet megfizetni Értékesítő felé. Amennyiben Vevő a megvásárolt Jegyét olyan Jegyre kívánja cserélni, amelynek az ára alacsonyabb,  akkor Értékesítő nem téríti meg a jegyárak különbözetét Vevőnek. A Jegyek cseréjéről Értékesítő e-mailben értesíti Megbízót, és a következő elszámolásban a magasabb jegyárat vagy annak különbözetét szerepelteti.

4.25. A Jegyek online vásárlása során Értékesítő biztosítja Vevők részére a Portálon a helykiválasztás lehetőségét olyan esetekben, amikor a Jegyek számozott helyre (nézőtér, ülőhely), vagy kijelölt területre szólnak (szektor).

4.26. Értékesítő a Jegyek értékesítését felfüggeszti abban az esetben, ha értékesítette a Megbízó által engedélyezett Jegyek darabszámát. Értékesítő a Jegyek értékesítését abban az esetben is felfüggeszti, ha a Megbízó az egész Programra, annak egy számozott helyére (nézőtér, ülőhely) és/vagy kijelölt területére (szektor), és/vagy időpontjára teltházat jelent E-mailben Értékesítőnek.

4.27. Értékesítő kötelessége, hogy a sikeres jegyvásárlásokról a vásárlást követően automatikusan tájékoztassa E-mailben Megbízót. Értékesítő kötelessége, hogy Megbízónak olyan online hozzáférést biztosítson a Portálon, amelyen keresztül eléri a Programjaira eladott Jegyekkel kapcsolatos összes értékesítési információt.

4.28. Értékesítőnek feladata a Vevők pontos és részletes tájékoztatása a kedvezményes Jegyek vásárlására jogosító feltételekről, de nem feladata a Portálon ellenőrizni a Vevők bármely kedvezményre való jogosultságát.

5. Vegyes rendelkezések

5.1. Felek külön okiratban (lásd Melléklet) megállapodhatnak abban, hogy a Jegyeket kizárólagosan Értékesítő értékesítheti. Ebben az esetben, amennyiben a Programokra kizárólag Értékesítő ad el Megbízó érdekében Jegyet, Felek közösen állapíthatják meg és módosíthatják az Árakat a Jegyek értékesítésének teljes időszaka alatt a fogyási mutatók alapján. Ilyen esetben Felek közösen döntik el azt is, hogy a Programok felkerülnek-e Értékesítő saját honlapjára és/vagy Facebook oldalára, vagy csak a Portálon jelennek meg. A kizárólagos jegyértékesítést Megbízó kötelezően biztosítja azokra a Programokra, amelyek Értékesítő saját ötlete és Felek közös termékfejlesztése alapján jönnek létre. Ezek a Programok csak a Portálon jelenhetnek meg, és csak Felek külön megállapodása alapján kerülhetnek fel Megbízó honlapjára és/vagy Facebook oldalára.

5.2. Megbízó vállalja, hogy Értékesítőt, mint a Programokra online Jegyeket értékesítő hivatalos partnerét megjeleníti a Programokkal kapcsolatos minden online vagy offline felületén és reklámanyagában, ahol a Vevőket tájékoztatja az online jegyvásárlási lehetőségekről és a Jegyeket értékesítő online jegyértékesítő partnerekről. Értékesítő a megjelenéshez a Megbízó által kért formában és méretben átadja a logóját, hogy azt Megbízó felhasználhassa akár saját honlapján, akár nyomtatott kiadványain.

5.3. Felek egymás felé javaslatot tehetnek a jelen Szerződés tárgyát képező Programokra. Felek közösen is kidolgozhatnak új Programokat az Értékesítő ötletei alapján. Ebben az esetben Értékesítő kiköti, hogy az így létrejött Programokra a Jegyek kizárólag a Portálon keresztül értékesíthetők. A Felek által egyeztetett és jegyértékesítésre bocsátott Programok listáját és a jegyértékesítések kezdő dátumát a jelen Szerződés Melléklete tartalmazza.

5.4. Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megvásárolt Jegy érvényesítése és felhasználása tekintetében Vevő minden esetben Megbízóval kerül szerződéses jogviszonyba. Ezt a jogviszonyt a Megbízó hivatalos honlapján található részvételi feltételek, házirendek és egyéb szabályzatok határozzák meg. A Vevő által megvásárolt Jegy ennek megfelelően szerződéses jogviszonyt hoz létre a Megbízó és a Vevő között, amelyben a Megbízó – amennyiben ő a Program szervezője – vállalja a Program szerződésszerű lebonyolítását, a Vevő pedig megfizeti a Jegy ellenértékét. Ilyen esetekben fogyasztói kifogást vagy panaszt Vevő közvetlenül a Megbízónál tehet. Amennyiben Megbízó a Programokra részvételt biztosító Jegyek továbbértékesítője, akkor Vevő közvetlenül a Program szervezőjénél teheti meg panaszát, kifogását. Megbízó ilyen esetben biztosítja Vevő számára a Program szervezőjének közvetlen elérhetőségeit.

5.5. Felek megállapodnak, hogy a Vevőknek visszajár az általa vásárolt Jegy(ek) ára, ha a Program bármely okból elmarad, azaz nem kerül megrendezésre sem a Portálon meghirdetett időpontban, sem később. Felek megállapodnak, hogy Vevő visszakérheti az általa vásárolt Jegy árát, ha a Program olyan új időpontban kerül megrendezésre, ami a Vevő számára nem megfelelő. Vevő akkor is visszakérheti a Jegy árát, ha a meghirdetett Program helyett más program kerül megrendezésre, és ezen a Programon a Vevő nem akar részt venni. Az előzetesen meghirdetett esőnap és a kettős szereposztás nem számít műsorváltozásnak. Visszajár a magánszemély Vevőnek a Jegyek ára akkor is, ha a Program nem egy konkrét, előre meghirdetett garantált időpontban kerül megrendezésre, és a magánszemély Vevő 14 napon belül gyakorolja a vásárlástól elállás jogát, kivéve ha Vevőnek a Program Szervezőjével egyeztetett részvételi időpontja hamarabb bekövetkezik, és/vagy a Program jelentkezési határideje előbb lejár. Megbízó a Vevő E-mailben érkező egyedi kérése és megalapozott indoka alapján is visszaválthatja a Jegyet, ha a Vevő indokát kellően alátámasztottnak ítéli meg, és ennek alapján a Jegy visszaváltási kérelméről Vevő javára dönt. Értékesítő feladata Megbízó döntéséről Vevőt tájékoztatni, ha a Vevő kérése E-mailben Értékesítőnek érkezett.

5.6. Amennyiben a Jegyek árát nem Megbízó utalja vissza Vevőnek a Jegyek visszaváltására vonatkozó hivatalos közleménye és/vagy általános tájékoztatója alapján, úgy Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Felek a Mellékletben foglalt elszámolását követően történik a Vevő részéről a Jegy(ek) jelen Szerződés szerinti érvényes visszaváltása, akkor Megbízó kötelessége a Jegy(ek) árának visszautalása Értékesítő felé. Ebben az esetben Megbízó az Értékesítő E-mailben történő tájékoztatásától számított 8 napon belül köteles a Jegyek árát visszautalni Értékesítőnek. Abban az esetben, ha Értékesítőnek lehetősége van saját hatáskörben visszaváltani a Jegyet, akkor jogában áll a következő elszámoláskor visszatartani a Megbízónak járó összegből a visszaváltásra fordított összeget, amennyiben a Megbízóval kötött jelen Szerződésből eredően folyamatos további jegybevétele van.

5.7. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés Mellékletében rögzítik a Programokra értékesíthető Jegyek típusát, darabszámát, árát, jutalékát, az értékesítés kezdőnapját és időtartamát, és azokat az időpontokat, amikor a Jegyek értékesítését Értékesítő felfüggeszti a Portálon. Megbízó tudomásul veszi, hogy Értékesítő feladata a Jegyek folyamatosan értékesítse a Portálon keresztül, de nem kötelessége az összes számára átadott Jegy értékesítése. Az el nem adott Jegyekkel kapcsolatban Értékesítő nem tartozik felelősséggel és elszámolási kötelezettséggel Megbízó felé. A Jegy darabszáma megadható együtt az összes jegytípusra, de megadható jegytípusonként is. A Jegyek típusát és darabszámát, és a hozzájuk tartozó értékesítési időpontokat Felek közös megegyezéssel a vonatkozó Mellékletben módosíthatják, ha a módosítás a Vevők és a Felek érdekeit együtt szolgálja. Felek megállapodása szerint ez a módosítás nem érinti a már sikeresen megvásárolt Jegyeket.

6. Szerződés hatálya és felmondása

6.1. Jelen Szerződést a Felek határozatlan időre kötik és a Szerződés a Felek aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a Szerződést nem azonos időben írják alá a Felek, akkor a Szerződés akkor lép hatályba, amikor az utóbb aláíró Fél példányát a másik Fél átvette, vagy az számára hozzáférhetővé vált.

6.2. A Szerződést bármelyik fél rendes felmondással indoklás nélkül – a másik Félhez intézett és tértivevényesen megküldött írásbeli nyilatkozattal – felmondhatja. A felmondási idő 30 nap.

6.3. A felmondási idő végéig a Felek kötelesek egymással elszámolni és a folyamatban levő ügyeiket lezárni.

6.4. Indokolt esetben a Szerződés azonnali hatállyal is felmondható bármely Fél részéről. Felek megállapodása szerint indokolt esetnek az minősül, ha Felek valamelyike lényeges szerződéses kötelezettségét megszegi. Azonnali hatályú felmondás esetében a felmondási nyilatkozatban szerepeltetni kell a felmondás indokát, és egyszeri 15 napos határidőt kell biztosítani a másik Félnek, hogy a Szerződésben vállalt, de elmaradt kötelezettségeit teljesíthesse. Amennyiben a másik Fél az elmaradt kötelezettségét határidőben pótolja, úgy lehetősége van a Feleknek a jelen Szerződés visszaállítására. Felek a jelen Szerződés visszaállításáról külön okiratban rendelkeznek. Az azonnali hatályú felmondás nem érinti a Felek Szerződésben foglalt kötelezettségeit a folyamatban lévő Jegyek értékesítése kapcsán. Felek a Szerződés megszűnésével egymás felé elszámolási kötelezettséggel tartoznak, és esetleges tartozásaikat egymás felé kötelesek megtéríteni a kiszámlázást követő 15 napon belül.

7. Megbízási díj, elszámolás

7.1. Felek a Programokra eladott Jegyekről egymással elszámolnak. Az elszámolás alapja az elszámolási időszakban eladott Jegyek darabszáma és összértéke. Az elszámolási időszak a Programoktól függően lehet a teljes jegyértékesítési időszak vége, de Felek megállapodhatnak több elszámolási időszakban, vagy rendszeres elszámolási időszakokban is. Felek az elszámolás rendjét jelen Szerződés Mellékletében rögzítik. Az elszámolásban Értékesítő külön szerepelteti azokat a Jegyeket, amelyeknek az árát Vevőknek jogosan visszautalta a jelen Szerződésben felsorolt jogok és indokok alapján. Az elszámolásban szerepel az eladott Jegyek után Értékesítőnek járó jutalék részletezése is.

7.2. A jelen Szerződés Mellékletében rögzített Árak (jegyárak) képezik a Felek közötti elszámolás alapját, és ezekből az Árakból fizet jutalékot Megbízó Értékesítőnek az eladott Jegyek után. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó hibájából elmaradt Programok esetén is jár a megállapodott jutalék Értékesítőnek az elmaradt Programokra értékesített Jegyek után, és ez alól csak azok a vis maior esetek kivételek, amelyekre Megbízónak nincs közvetlen ráhatása. Értékesítő tudomásul veszi, hogy Megbízó nem felelős azokért a Programok megvalósítását megzavaró és/vagy megakadályozó külső körülményekért, amelyekre nincs ráhatása. Ilyen körülmény lehet szabadtéri Programok esetén a rendkívüli időjárás, vagy egy fellépő művész hirtelen megbetegedése és egyéb más, előre nem látható körülmény. Ezekben az esetekben Értékesítő lemond az eladott Jegyek utáni jutalékáról.

7.3. A jutalék mértéke lehet minden Programra egységes, és lehet Programonként, vagy akár egy Programra szóló Jegyen (Jegycsoporton) belül a Jegyek típusától függően más és más. Megbízó kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy az eladott Jegyek után Értékesítőnek felajánlott jutaléka nem kedvezőtlenebb más, vele kapcsolatban álló online jegyértékesítő partnereknek biztosított jutalékánál.

7.4. Értékesítő legkésőbb a Mellékletben rögzített elszámolási időszak vagy időszakok lezárását követő 3. munkanapon megküldi az elszámolást E-mailben Megbízónak. Megbízó kötelessége az elszámolás ellenőrzése, és az esetleges eltérések egyeztetése Értékesítővel. Ha Megbízó elfogadja az elszámolást, akkor ezt E-mailben haladéktalanul visszajelzi Értékesítőnek, és kiállítja azt a számlát, aminek alapján Értékesítő átutalja Megbízónak az eladott Jegyek árát csökkentve azt az Értékesítőnek járó jutalékkal. Felek egymással 8 napos fizetési határidőben állapodnak meg. Megbízó kérésére Felek más elszámolási módban is megállapodhatnak, amennyiben az a jelen Szerződéssel nem ellentétes.

7.5. Felek a Jegyek típusát, árát és a jutalék mértékét a Szerződés érvényessége alatt közös akarattal bármikor módosíthatják, ha a módosítás a Vevők és/vagy a Felek érdekeit együtt szolgálja. A módosítás mindig kötelező abban az esetben, ha Megbízó az Árakat a saját honlapján és/vagy közösségi oldalán, illetve a vele szerződésben álló további jegyportálokon is módosította. Felek ilyen esetben a módosítással megegyező mértékben változtatják meg a Portálon is a Jegyek árát. Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Árakat Értékesítő is megváltoztathatja a Vevők előnyére a Megbízóval megállapodott jutaléka terhére, de ezt előzetesen Megbízóval E-mailben egyezteti és a Megbízó hozzájárulását kéri. Felek megállapodnak, hogy az előbbi módosítások természetesen nem vonatkoznak a már eladott Jegyekre.

7.6. Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Jegyek árához Értékesítő adminisztrációs kényelmi díjat, mint kezelési költséget számíthat fel. A kezelési költség Értékesítő általi meghatározása a Jegyek esetében nem egységes. A Vevők pontos tájékoztatása érdekében a kezelési költséget Értékesítő a Megbízó által meghatározott jegyártól minden esetben elkülönítve jeleníti meg, és a kezelési költség pontos összegét jól értelmezhetően feltünteti a Vevők számára.

7.7. Értékesítő a Vevő részére biztonságos bankkártyás fizetési lehetőséget kínál, bankkártyás fizetésre szerződött partnere a OTP Mobil Szolgáltató Kft. (Továbbiakban OTP Simple). Értékesítő állítja ki Vevőknek a számlát a megvásárolt Jegyekről, amikor az OTP Simple visszaigazolja a Jegy vásárlásával kapcsolatos sikeres pénzügyi tranzakciót. Értékesítő tartja a kapcsolatot E-mailben és telefonon a Vevőkkel a teljes vásárlási folyamat alatt. Értékesítő a Megbízót folyamatosan és automatikusan tájékoztatja az eladott Jegyekről és a Jegyek vásárlása kapcsán a Vevők részéről felmerülő minden olyan kérdésről, amelyek megválaszolásához Megbízó segítsége szükséges.

7.8. Sikeres online jegyvásárlás esetén Értékesítő megküldi az egyedi azonosításra alkalmas elektronikus Jegyeket a Vevőknek, akik azt kinyomtathatják és felhasználhatják, amikor részt vesznek a Programokon. Értékesítő biztosítja Megbízónak és Vevőnek is egymás elérhetőségét, így módjukban áll, hogy egymással fel tudják venni a kapcsolatot, ha a Jegyek vásárlása kapcsán a Megbízónak és a Vevőknek további egyeztetésre van szüksége. Ilyen egyeztetés szükséges nem konkrét időpontban meghirdetett Programok esetén a Jegyek felhasználásának időpontjáról.

7.9. Vevők kérésére Értékesítő a Jegyet papír alapon is biztosítja és a Vevő által megadott postacímre elküldi a felmerülő költségek megfizetése ellenében, ami a Jegyek előállítási-, csomagolási- és kézbesítési költsége. Igény esetén ajándékutalvány vagy egyéb voucher formában is igényelhető a Jegy felár ellenében, amennyiben ez az igény az Értékesítő által közölt vállalási határidőre megérkezik. Megbízó joga az Értékesítő által biztosított, és elektronikusan is elérhető jegyértékesítési lista alapján a Jegyek ellenőrzése. A Jegyek nyomtatásából származó hibákért Értékesítő nem vállal felelősséget.

8. Titokvédelem

8.1. A Felek az együttműködésük során a jelen Szerződésről, egymás ügyfeleiről, azok adatairól tudomásukra jutott minden értesülést és információt kötelesek a legszigorúbb üzleti titokként kezelni, és azt a másik Fél előzetes írásbeli engedélye nélkül senkinek ki nem adhatják, és fel nem használhatják sem saját céljaik, sem harmadik személy javára vagy érdekében. Ez alól kivételt képeznek a hatóságok által kért hivatalos és jogszabályon alapuló adatszolgáltatások és/vagy ellenőrzések.

8.2. A Felek kötelesek megtéríteni azt a vagyoni és nem vagyoni kárt, melyet titokvédelmi kötelezettségük megszegésével okoznak.

8.3. Megbízó tudomásul veszi, hogy Értékesítő a Megbízó nevét a referencia listájában szerepeltetheti, kivéve, ha a Felek jelen Szerződés Mellékletében másban nem állapodnak meg.

9. Felelősség és kártérítés

9.1. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Programok színvonalával, minőségével vagy egyéb körülményeivel kapcsolatosan Értékesítő semminemű felelősséget nem vállal. Ebből adódóan az esetleges Vevői kifogásokat, panaszokat Értékesítő a Megbízó felé továbbítja, aki köteles a saját szabályzata alapján kivizsgálni azokat.

9.2. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Programok alatt, a Programmal közvetlen ok-okozati összefüggésben a Vevőket ért sérelem, illetve kár tekintetében Értékesítő szintén kizárja a felelősségét.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Melléklet, mely a jelen szerződés speciális feltételeit (egyedi rendelkezéseit) tartalmazza.

10.2. Felek a jelen Szerződés kapcsán jóhiszeműen és kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Felek kötelesek egymást tájékoztatni a Szerződést érintő minden lényeges információról a Szerződés kötését megelőzően és a Szerződés teljesítése során egyaránt. Az együttműködés keretein belül Felek kötelesek egymással E-mailben közölni, hogy mely munkatársai milyen munkafolyamat kapcsán állnak kapcsolatban egymással. Felek a jelen Szerződés Mellékletében megnevezik a Szerződés megvalósításáért felelős személyeket és a Szerződéshez kapcsolódó feladatkörüket, rögzítve a kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségeket.

10.3. Felek tudomással bírnak arról, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontja alapján a fogyasztót (magánszemély Vevőt) nem illeti meg az elállási jog, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

10.4. Felek a jelen Szerződést és annak bármely Mellékletét közös akarattal írásban bármikor módosíthatják.  A szóbeli nyilatkozatoknak nincsen jogi hatálya.

10.5. Megbízó kijelenti, hogy a Szerződés kapcsán megismerte Értékesítő Jegyvásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételeit is, és az abban foglaltakat elfogadja, mint jelen Szerződés megkötésének elengedhetetlen feltételét.

10.6. Felek vállalják, hogy saját-, illetve munkatársaik adatainak (különösen e-mail címük, telefonszámuk) változását, annak megváltozásától számított 3 napon belül jelzik a másik Fél felé. Az ennek elmulasztásával okozott, illetve keletkezett károkért a bejelentést elmulasztó Fél felel.

10.7. Felek a közöttük felmerülő vitákat békés úton rendezik. Amennyiben a vita békés úton nem rendezhető, úgy Felek a vitás kérdésekben alávetik magukat a Veszprémi Járásbíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

10.8. Felek kijelentik, hogy szerződéskötési jogosultságukat semmi sem korlátozza.

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen Szerződést és Mellékletét a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasást és közös értelmezést követően, cégjegyzésre jogosult képviselőik útján írták alá.

 

2018.  .....    ......

 


….……..…………………………                                                       …………………………………
      Megbízó                                                                                         Értékesítő

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG
Jegyértékesítési keretmegállapodás

Legjobb élmények

Őszi szüneti gyerekprogramok Budapesten,  izgalmas programok az egész családnak a Miniversumban
Corvina-kiállítás Budapesten - A Corvina Könyvtár budai műhelye
Lélegzetelállító élmény! Az óriáskerékről Budapest összes nevezetessége látható teljes panorámában.
Egész évben, minden évszakban szeretettel várjuk tófürdőzésre Hévízen.
Behajtási ünnep a Hortobágyon
Hajókirándulások Budapesten minden napszakban minden korosztálynak!
Bivalyrezervátum a Kis-Balatonnál! Hívjuk, várjuk!
Fedezze fel Gyulát, Magyarország történelmi fürdővárosát!
Darufesztivál a Hortobágyon
11619
követő
Csatlakozz Facebook közösségünkhöz, hogy
az elsők között értesülj a legjobb programokról!
7798
program
Iratkozz fel hírlevelünkre
a kimondottan neked javasolt élménykínálatokért!
1009
online jegy
Ne töltsd az időt sorban állással!
Vásárold meg nálunk előre a jegyedet!

Megyék

Tájegységek


© 2007-2018 PROGRAMTURIZMUS - Magyar TourMix Kft.
Gemius
Interticket