Aktív hétvége a Hungexpón! Ha március, akkor Utazás Kiállítás!
Aktív hétvége a Hungexpón! Ha március, akkor Utazás Kiállítás!
Panorámautazás, libegjen velünk a város felett!
Panorámautazás, libegjen velünk a város felett!
Budapesti Nyári Fesztivál 2018. Margitsziget - Városmajor
Budapesti Nyári Fesztivál 2018. Margitsziget - Városmajor
Játékbirodalom nem csak gyerekeknek!
Játékbirodalom nem csak gyerekeknek!
Panorámautazás a Dunától a Budai Várig.
Panorámautazás a Dunától a Budai Várig.

Magyarországon a kortárs képzőművészet kánonformáló központja a 19. század vége óta folyamatosan működő Műcsarnok. Nemzeti intézmény, amelynek legfőbb hivatása a jelenkori magyar művészeti törekvések és a nemzetközi irányzatok legjavának bemutatása Budapesten. Meghatározó feladata a hazai képzőművészet nemzetközi pozicionálása is - külföldi kiállítások kezdeményezése és publikációk révén.

KAPCSOLATFELVÉTEL, ELÉRHETŐSÉGEK

Program

2018. február 15., csütörtök 18 óra
Kilenc műteremből című kiállítás megnyitója

A kiállítást megnyitja Orosz István Kossuth-díjas grafikusművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja

2018. február 24. 10:30 - 13:00
Kor­ha­tár nél­kül | Csa­lá­di nap | Szem­fény­vesz­tés pa­lo­ta el­va­rá­zsolt nap­jai

Séta a pa­lo­tá­ban, ahol semmi nem az, ami­nek lát­szik, vi­gyáz­zunk ne­hogy el­té­ved­jünk, át­vál­toz­zunk, vagy egy­sze­rű­en be­le­ol­vad­junk lát­ha­tat­la­nul a kör­nye­ze­tünk­be. Ez va­rázs­lat vagy il­lú­zió? Írjuk meg a pa­lo­ta me­sé­jét és játsszuk el a tör­té­ne­tet. Bul­lás Jó­zsef, Faa Ba­lázs tár­la­tá­ban ke­res­gél­ve ma­ket­te­zünk, raj­zo­lunk, me­sé­lünk.
A csa­lá­di napok prog­ram­ja­i­ra a ki­ál­lí­tás­ra meg­vá­sá­rolt je­gyek ér­vé­nye­sek, 7 éves korig a rész­vé­tel in­gye­nes.
A fog­lal­ko­zást Schopp Il­di­kó mű­vé­szet­pe­da­gó­gus ve­ze­ti.
A Ki­lenc mű­te­rem­ből c.  ki­ál­lí­tás kí­sé­rő­prog­ram­ja

2018. február 25. 11:00 - 13:00
Családi délelőtt az Égboltban

Képzőművészeti és drámapedagógiai foglalkozás Nagy Gabriella festőművész kiállításán. A legkisebbektől a nagyszülőkig várjuk mindazokat a Műcsarnokba, akinek a művészet komoly dolog és játék. Meglepetésként: társművészeti vendégek! Töltsön egy délelőttöt gyermekével, unokájával, barátaival és velünk.
A családi délelőttre a kiállításra megvásárolt jegyek érvényesek, 7 éves korig a részvétel ingyenes.
A Kilenc műteremből c.  kiállítás kísérőprogramja

2018. február 25. 15:00 - 16:00
Molnár Anna Fischer Annie ösztöndíjas énekművész és Koltai Katalin gitárművész koncertje

Program:
Orbán György: Spanyol dalok
Benjamin Britten: Folk Song Arrangements
A Kilenc műteremből | Pázmándi Antal: A végtelen örökbefogadása c. kiállítás kísérőprogramja
A program aznapi kiállítási belépőjeggyel látogatható.

2018. március 1. 18:00
Sandro Miller prezentációja és pódiumbeszélgetés

Sand­ro Mil­ler fo­tog­rá­fus pre­zen­tá­ci­ó­ja után be­szél­ge­tés a mű­vésszel Mal­ko­vich Mal­ko­vich Mal­ko­vich | Tisz­te­let a ka­me­ra mes­te­re­i­nek* című ki­ál­lí­tá­sa kap­csán.
Be­szél­ge­tő­társ: Szar­ka Klára fo­tó­tör­té­nész, a ki­ál­lí­tás ku­rá­to­ra
Angol-ma­gyar nyel­vű prog­ram, tol­má­cso­lást biz­to­sí­tunk.
Be­lé­pés az­na­pi ki­ál­lí­tá­si jeggyel.

2018. március 3. 10:30 - 13:00
Korhatár nélkül | Családi nap | Amikor még ásított a semmi

Üres és teli, sötét és vi­lá­gos. Csend­ről, nap­ról, hold­ról és csil­la­gok­ról szól a tör­té­net, amit együtt já­runk be, ké­szül­nek hozzá raj­zok és fes­tünk is, mi­köz­ben kö­zö­sen me­sé­lünk Laj­tai Péter és Bak­sai Jó­zsef mun­kái kö­zött.
A csa­lá­di napok prog­ram­ja­i­ra a ki­ál­lí­tás­ra meg­vá­sá­rolt je­gyek ér­vé­nye­sek, 7 éves korig a rész­vé­tel in­gye­nes.
A fog­lal­ko­zást Schopp Il­di­kó mű­vé­szet­pe­da­gó­gus ve­ze­ti.
A Ki­lenc mű­te­rem­ből c.  ki­ál­lí­tás kí­sé­rő­prog­ram­ja

2018. március 3. 15:00 - 16:00
Ma­te­ma­ti­ka a kor­társ kép­ző­mű­vé­szet­ben | Nagy Dénes ma­te­ma­ti­kus pro­fesszor in­ter­ak­tív tár­lat­ve­ze­té­se Faa Ba­lázs és Ka­pi­tány And­rás ki­ál­lí­tá­sá
n
A Ki­lenc mű­te­rem­ből | Faa Ba­lázs: Geo­met­ri­ai tes­tek és Ka­pi­tány And­rás: Pa­ra­zi­ta   c. ki­ál­lí­tá­sok kí­sé­rő­prog­ram­ja
A prog­ram az­na­pi ki­ál­lí­tá­si be­lé­pő­jeggyel lá­to­gat­ha­tó.

2018. március 8. 18:00 - 19:00
Lajtai Péter tárlatvezetése és Mészáros Zsófia szaxofonművész koncertje

A Ki­lenc mű­te­rem­ből | Laj­tai Péter: Ideje van minden­nek c. ki­ál­lí­tás kí­sé­rő­prog­ram­ja
A prog­ram az­na­pi ki­ál­lí­tá­si be­lé­pő­jeggyel lá­to­gat­ha­tó.

2018. március 11. 10:30 - 13:00
Korhatár nélkül | Családi nap | Eltévesztett varázslat

Mennyi galibát képes okozni egy eltévesztett varázslat, egy rosszul kiejtett kívánság, vagy egy figyelmetlen válasz az úton elénk toppanó vénséges vén anyónak. Turcsányi Antal  és Nagy Gabriella képei között keressük történetünket, történeteinket, agyagfigurákat, kollázsokat készítve.
A családi napok programjaira a kiállításra megvásárolt jegyek érvényesek, 7 éves korig a részvétel ingyenes.
A foglalkozást Schopp Ildikó művészetpedagógus vezeti.

2018. március 11. 15:00 - 16:00
Csak lazán! Művészetpedagógiai program felnőtteknek

En­ged­jük át ma­gun­kon a fel­sza­ba­dí­tó al­ko­tói ener­gi­ák áram­lá­sát, pró­bál­juk ki a ki­ál­lí­tás­hoz kap­cso­ló­dó fog­lal­ko­zás le­he­tő­sé­ge­it: fe­dez­zük fel Agnes Von Uray mun­ká­it, és ké­szít­sünk  pasz­tell­kré­tá­val pil­la­nat­ké­pe­ket. Mű­vé­szet­pe­da­gó­gi­ai fog­lal­ko­zás a Ki­lenc mű­te­rem­ből című ki­ál­lí­tá­son, Agnes von Uray Ra­gyo­gás című tár­la­tá­ban.
„Ha az al­ko­tás re­cept­jét kel­le­ne el­mon­da­nom, nekem abban min­dig van va­la­mi ak­tu­á­lis, amit a klasszi­kus­sal ke­ve­rek, és ahhoz adok egy csi­pet va­rázs­la­tot – az olyan, hogy szin­te meg sem lehet fo­gal­maz­ni. Aztán elég nagy adag me­rész­sé­get, kis hu­mort te­szek hozzá, majd tá­la­lom. Va­la­hogy így.” (Agnes von Uray)
A Kilenc műteremből | Agnes von Uray: Shining – a létezés öröme a vásznon c. kiállítás kísérőprogramja

A foglalkozást vezeti: Schopp Ildikó
Vendégünk: Agnes von Uray
A program aznapi kiállítási belépőjeggyel látogatható.

2018. március 11. 16:00 - 17:00
Exk­lu­zív tár­lat­ve­ze­tés Fa­bé­nyi Julia mű­vé­szet­tör­té­nésszel a Ki­lenc mű­te­rem­ből ki­ál­lí­tá­son

 •     Bak­sai
 •     Bul­lás
 •     Faa Ba­lázs: Geo­met­ri­kus tes­tek
 •     Ka­pi­tány And­rás: Pa­ra­zi­ta
 •     Laj­tai Péter: Ideje van minden­nek
 •     Nagy Gab­ri­el­la: Nem kettő
 •     Páz­mán­di Antal : A vég­te­len örök­be­fo­ga­dá­sa
 •     Tur­csá­nyi Antal: Tor­zók és masz­kok
 •     Agnes von Uray: Shi­ning – A lé­te­zés öröme a vász­non

A tár­lat­ve­ze­tés köz­ben Fa­bé­nyi Julia Bak­sai Jó­zsef és Agnes von Uray mű­vé­szek­kel be­szél­get a ter­me­ik­ben.
A prog­ram az­na­pi ki­ál­lí­tá­si be­lé­pő­jeggyel lá­to­gat­ha­tó.

2018. március 18. 15:00 - 16:00
Németh Gábor József Attila-díjas író, forgatókönyvíró, szerkesztő tárlatvezetése Nagy Gabriella kiállításán

A Kilenc műteremből | Nagy Gabriella: Nem kettő c. kiállítás kísérőprogramja
A program aznapi kiállítási belépőjeggyel látogatható.

Kiállítás

Kilenc műteremből
2018. február 16. - március 18

Szabadművészet? Nem szójátéknak szánom a Kilenc műteremből bevezetőjében: a hét szabad művészetnek a klasszikus ókortól egyre tágasabb fogalmát már a kezdetekkor a tudományok és a művészetek áthatásában értelmezték. Ahogyan itt is látható, ma még inkább ezt tesszük. A Műcsarnokban kiállító kilenc művész valóban szabad: a létezés kínálta kereteket, a képzőművészeti tradíciók és a jelenkor problémáinak szorítását egyszerre szétfeszítő, imponálóan friss módon.

Kilenc műteremből | Kapitány András: Parazita
2018. február 16. - március 18.

Kapitány András egy apró erdélyi faluban született, onnan került Budapestre a rendszerváltás táján, itt végezte el a Képzőművészeti Főiskolát. A közelmúltban New Yorkban telepedett le. A helyváltoztatások, alkalmazkodási kényszerek, a kulturális és nyelvi különbségek leküzdése bölccsé tette: a nagy rendszerekbe személyes tapasztalatain keresztül lát bele. A klasszikus tudósokhoz (csillagász, fizikus) hasonlóan Kapitány egyszerre mikroszkopikus alapossággal és madártávlatból vizsgálja a világot. Leképezi, vászonra viszi, digitálisan is rögzíti a mindenséget mozgató rendszereket. Már gyermekként, kaszáló apját nézve, elbűvölte a zuhanó szalmaszálak rendje.

Kilenc műteremből | Faa Balázs: Geometriai testek
2018. február 16. - március 18.

Faa Balázs képzőművészként érti a matematikát, melynek felhasználásával komplex rendszerű művészeti alkotásokat hoz létre. Kezdetben eszközökként tekintett a számok törvényeire, hogy könnyebben alkothassa meg vizuális rendszereit, majd felismerte, hogy mindennek önálló jelentése van, amelyről első ránézésre árulkodik, hogy nem valamilyen ember alkotta kompozíciós elképzelésből született. Faa munkái a látogatók által fel nem fejtett struktúrák nélkül is teljes értékű befogadást nyújthatnak.

Kilenc műteremből | Lajtai Péter: Ideje van mindennek
2018. február 16. - március 18.

Kiállításom címét Salamon Példabeszédéből kölcsönöztem. Ahogy a bölcs költő-király írja, ideje van a születésnek és a halálnak, a rombolásnak és az építésnek, a sírásnak és a nevetésnek, a hallgatásnak és a beszédnek, a háborúnak és a békének. A teljes szöveg 14 fogalompárt sorol fel. A szerző először mindig a rosszat említi, az elkerülendőt, majd ellentétét, a jót, a követendőt. Úgy tűnik, fontos a sorrend: megtörténik a rossz, de vigasztaljon cserébe a jó. Van azonban egy kivétel, éppen az első mondatban, ahol ez látszatra megfordul, a születés áll a rossz helyén, és a halál a vigasz. A felcserélt sorrendnek a magyarázata a remény. A születéssel érdemessé kell válnunk az életre, de a bölcs fél, hogy ez nem lesz maradéktalan siker. A halál után azonban már nem véthetünk senkinek, s ez jó. A játszma tehát, az aktív felnőttkor során meghozott döntéseink következménye. Erről szól a kiállítás.
Lajtai Péter

Kilenc műteremből | Nagy Gabriella: Nem kettő
2018. február 16. - március 18.

Nagy Gabriella, aki az Alföldön születettként naponta látta ég és föld összeérését a hortobágyi síkságon. Ebből az élményből ered a kép terét nagy arányban – akár 90 százalékban is – betöltő égboltok megfestése, amelyek néhol békések, gyönyörű bodorfelhősek, de a legtöbbször a természet félelmetes erejét, a tomboló viharral járó, élesen a képtérbe hasító villámokat ábrázolják.
Legújabb festményein növényi struktúrákat látunk homogén háttér előtt, virágzó vagy kopár ágakat, gallyakat, fatörzseket, szintén a közép-európai régióban honos fajtákból: cseresznye, bükk, nyír, alma… Ezek olykor szoros szövevényként fonódnak egymásba, matematikai, kémiai képletet alkot velük (Plusz mínusz egy, Emelkedő bükk), vagy a tüskés csipkeágakból fon hashtaget (kettőskeresztet) amely a közösségi kommunikációban használt webes felületeken a keresést segítő jel. Szimbolikája, formája egyaránt rímel a művész sok munkájában fellelhető megduplázódásra, párhuzamos szimmetriára és blogolási aktivitására.
Mayer Marianna, a kiállítás kurátora

Kilenc műteremből - A gyakorlás spiritualitása Baksai József festészetében
2018. február 16. - március 18.

Munkamódszerének alapja a mindennapi többórás olvasás; ez a kiindulópontja a képek létrejöttének. Olvasás közben apró jegyzeteket, vázlatokat készít, vagyis a mentális jegyzet és az olvasmány által kiváltott gondolati és érzelmi folyamat papírra kerül, láthatóvá válik.
A mostani kiállításon az elmúlt években festett néhány nagy méretű olajfestmény (Hajnalcsillag, Öregek könyve) mellett a legújabb 21 × 15 cm-es grafikákat állítjuk ki fehér dobozkeretben. A grafikákon megjelennek állati motívumok, épületek alaprajzai, hajók, emberi testek és a korábban említett egyszavas vagy idézet jellegű feliratok is.
Kondor-Szilágyi Mária, a kiállítás kurátora

Kilenc műteremből | Turcsányi Antal: Torzók és maszkok
2018. február 16. - március 18.

A Torzó sorozat lényeinek gesztusai szétfeszítik a kompozíciót, miközben a színek kavargása épp a harmóniára épül. A Maszkok sorozat arcelemeinek, a kékszakállú, zöldfülű asszociációk dekomponálásában, majd az elemekből újjáépített arcokban a 20. századi pszichológiai tesztek, elsősorban a Szondi Lipót-féle ösztönanalízis kerekedik dekoratív képarchitektúrává. Néhol az árnyékolásszerű pászmák szinte az előtér–háttér perspektíváit sejtetik.
Szegő György, a kiállítás kurátora

Kilenc műteremből - Bullás 
2018. február 16. - március 18.

Bullás József nyughatatlan művész, de nyugtalanságát megfontolt akkurátussággal fedi le. Olyan, mint a képei, melyeken az ismétlődő motívumok sorát olykor átírja egy villámgyors gesztus, vagy a kialakított rendet megkérdőjelezi a szemkápráztató vibrálás. Pályájának java része lassan hömpölygő evolúció, folyamatosan csiszolódó metamorfózis. A kezdeti éveket leszámítva nincsenek benne nagy drámai váltások, zökkenők, válságok; megfegyelmezi, uralja az impulzív erőt, amely a mélyben munkál. A leszűrt tapasztalatokon folyamatosan építkezve tökéletesíti azt a technikát, amely festészetének lényegét jelenti. Mintha egyenletesen haladna valami vágyott, ideális cél felé.
2018. február 16. - március 18.

Kilenc műteremből | Pázmándi Antal: A végtelen örökbefogadása
2018. február 16. - március 18.

Pázmándi Antal életművében nincsenek kevésbé termékeny időszakok, az alkotás megszakíthatatlan, mint ahogy az idő múlása is, amellyel ő szimbiózisban létezik, és amelyet, legfeljebb remélhetjük, hogy álommal vagy különösen boldog-békés pillanatokkal, azaz játékkal megállíthatunk, a ma divatosan flow-nak nevezett élmény során ‒ rajzolás, homokozás, libikókázás vagy legóépítés közben. Az ilyen kivételes alkalmakkor – mégis ismételhető módon – lehet élvezni az egyszerre hamis és valódi végtelent. Pázmándi, műveinek létrehozásával, folyamatosan így tesz.
Reischl Szilvia, a kiállítás kurátora

Kilenc műteremből - Agnes von Uray: Shining – a létezés öröme a vásznon
2018. február 16. - március 18

Sokan még Szépfalvi Ágnesként ismerik. Korábban nőalakokat festett hagyományos női szerepekben, filmstillek, magazinképek vagy ezek montázsai alapján, az ábrázolt tartalmakat megfosztva eredeti kontextusuktól, ugyanakkor új, személyes helyzetekbe állítva. Nőként festette azt, ahogy a férfiak látják a nőket, sokszor kiszolgáltatva, áldozatszerepben. Tíz éve határozottan szakított ezzel a témakörrel. Névváltás is követte az újragondolt munkásságát: 2010 óta Agnes von Uray néven alkot. A szerepjáték ma is megvan, de figurái teljesebbek és felvállaltan harmonikusabb személyiségek. A vásznakról játékos nők, élénk színekkel megfestett, sugárzó lányok és barátnők tekintenek ránk: a „bennünk élő istennők”.
A bemutatott munkák többsége „frissen” készült, egyenesen a műteremből érkeztek, mégis az az érzésünk, hogy semmi nem a jelenben van; minden olyan, mint egy időutazás.
Csóka Edina, a kiállítás kurátora


Derkó2018 | Képzőművészeti ösztöndíjasok pályázati kiállítása
2018. február 23. - március 18.

A harmincötödik életévüket még be nem töltött képzőművészek évente újra pályázva összesen három évre nyerhetik el a támogatást. A benyújtott pályaműveket szakmai kuratórium értékeli, kiválasztva közülük az adott év ösztöndíjasait. A pályázatokról döntő kuratóriumi ülés helyszíne hagyományosan a Műcsarnok. A pályázatot kísérő kiállítás megvalósítása a Műcsarnok szakmai feladata, része az intézmény éves programtervének. A korábbi évek nagyszabású, kurátori válogatáson alapuló ösztöndíjas-kiállításai után 2018-ben nem csupán az első- és másodéves ösztöndíjasok munkáiból nyílik beszámoló kiállítás, hanem az újonnan ösztöndíjat nyerők is bemutatkozhatnak.


Török Richárd emlékkiállítása
2018. január 19. - február 18.

Török Richárd szobrászata egyedülálló jelenség a magyar művészetben. Lezárt és időtlen életmű, melyet alkotója a 20. század utolsó negyedében, egy kultúrpolitikai és ideológiai értelemben egyaránt széttartó, konfliktusokkal terhelt időszakban következetesen épített fel. Az átlátható és átjárható világ embere volt. Minden munkája a maga teljességében, mélységében és összetettségében izgatta. Költőinkről, íróinkról, a magyar és egyetemes kultúrát, történelmet alakító és gazdagító személyiségekről mintázott szobrai plasztikailag rendkívül árnyaltak, megjelenítő erejük lenyűgöző. 1985-ben Londonban, a Barbican kulturális központban állították föl a művész Bartók Béla bronzba öntött mellszobrát. Nemes felületek és emelkedettséget árasztó megjelenés jellemzi, a Bartók-féle „csak tiszta forrásból” gondolat plasztikai megfelelője. Mátyás király visegrádi szobra (1988) a tekintélyt parancsoló, erős, de megfáradt uralkodóról beszél. Kossuth és Széchenyi szobra New Yorkban, a magyar ENSZ palotában áll, mindkettő rendkívüli megszólító erővel bír. A kiállításon összevethetjük az ereje teljében lévő, európai értékrendben gondolkodó zseniális politikus és az elmegyógyintézetet megjárt „legnagyobb magyar” vonásait; egyiken sem találunk hamis pátoszt.

Török Szent István alakjába sűrítette mindazt, amit tisztelt és értéknek tartott. Első királyunk a legnagyobb példakép, István műve, megvalósított eszméi számára a legfőbb erkölcsi mérték. Államalapítónk ábrázolásai többnyire a konzervatív közízlésnek követik, annak igyekeznek megfelelni, heroizmust és méltóságot hordoznak. Török azonban nem a közízlés alá, hanem elé pozicionálta szobrait. Autonóm módon jelenítette meg az első királyt és szentet a magyar történelemben.

A Györkönyben megvalósult II. világháborús bronz emlékmű katartikus erejű, bronzba öntött mementó. Szűkszavú, döbbenetes élmény a kereszt formát öltő csonkult kar, a végsőkig elkínzott borostás arc, a halott katona lezárt szeme. Gyolccsal körbecsavarva a krisztusi szenvedésekre emlékeztet. Nem látjuk az elesettek és hősök ábrázolásának megszokott pátoszát. A mű II. világháborús emlékmű szobrászatunk egyik legőszintébb alkotása.

Utolsó műve a Befejezetlen Madonna (1992). Az anya szenvedése immár belenyugvássá nemesedik, a fájdalom átjárja lényét. Erőtlenül ölébe hulló kezével tartja gyermekét. Első pillantásra ezt és így látjuk. Szobrászi erejének köszönhetően átéljük a pieta teljes élményét, noha a gyermeket Török Richárd már nem készíthette el. 1993 januárjában váratlanul távozott közülünk. Szülei több mint tíz éven át eltökélten igyekeztek helyet találni a műveinek. Hittek abban, hogy a művek közzétételén keresztül találnak a művészetéhez méltó elhelyezést. Vasvár vállalta a megtisztelő feladatot, hogy egy emlékmúzeumban felelősséggel őrzi és bemutatja a műveket. /  Benedek Katalin 

kurátor: Mayer Marianna

 

Forrás: Szervezők


2018.02.16. - 2018.03.18.

Megjegyzés az időpontokhoz:

kedd-vasárnap 10.00-18.00,
csütörtök 12.00-20.00,
hétfőn zárva

KeSzeCsüSzoVa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
Műcsarnok programok 2018

Programajánlat

Városligeti programok 2018. Online jegyvásárlás
Városligeti programok 2018. Online jegyvásárlás
 • Budapest
 • XIV. kerület
2018. február 21 - 25.
Benczúr Zeneszalon, zenés estek a Benczúr Ház Kulturális Központban
Benczúr Zeneszalon, zenés estek a Benczúr Ház Kulturális Központban
 • Budapest
 • VI. kerület
2018. február 19. 19:00
Benczúr Ház koncertek Budapesten
Benczúr Ház koncertek Budapesten
 • Budapest
 • VI. kerület
2018. február 22. 19:00
Budapesti Halfesztivál 2018
Budapesti Halfesztivál 2018
 • Budapest
 • XIV. kerület
2018. március 2 - 4.

Szolgáltató

Műcsarnok
Műcsarnok
 • Budapest
 • XIV. kerület
Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda
Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda
 • Budapest
 • XIV. kerület
Ádám Villa rendezvényközpont
Ádám Villa rendezvényközpont
 • Budapest
 • VII. kerület
Benczúr Ház Kulturális Központ
Benczúr Ház Kulturális Központ
 • Budapest
 • VI. kerület