Veszprémi Érseki Könyvtár
Tom Jones koncert Magyarországon! Jegyek már kaphatók!
Tom Jones koncert Magyarországon! Jegyek már kaphatók!
Tartsa esküvőjét exkluzív és különleges környezetben! Várjuk Móron, a Paulus Bormúzeum Étteremben!
Tartsa esküvőjét exkluzív és különleges környezetben! Várjuk Móron, a Paulus Bormúzeum Étteremben!
Lesz nyár jövőre is remek programokkal!
Lesz nyár jövőre is remek programokkal!

Veszprémi Érseki Könyvtár


A Veszprémi Érseki Könyvtár 63.000 kötetes állománya magába foglalja a Püspöki Könyvtár, a Káptalani Könyvtár és a Papnevelő Intézet Könyvtára együttesen kezelt anyagát. A könyvtár a veszprémi várban, az érseki palota épületében található. Belépés az Érseki Hivatal portáján keresztül lehetséges. A könyvtár nyilvános könyvtárként, nyitvatartási időben áll a kutatók, olvasók szolgálatában.

A veszprémi püspöki könyvtár alapítása Padányi Biró Márton veszprémi püspök nevéhez fűződik. Biró Márton 1745-től 1762-ig volt a nagy kiterjedésű veszprémi egyházmegyének főpásztora. Egyházmegyéjét Sümegről az általa építtetett püspöki rezidenciából kormányozta. – A korábbi – török idők alatti – püspökök könyvtárra nem gondolhattak. De általában Biró Márton idejében is hiányoztak a könyvtárak. Mária Terézia utasítja a főpapokat, hogy könyvtáruk legyen. Biró utasítás nélkül is az elsők között jár.

Tanulmányai befejeztével pályája gyorsan ível felfelé. 1723-ban plébános Bicskén, 1729-ben veszprémi kanonok és felsőörsi prépost, 1734-ben Acsády Ádám püspök helynöke és legbizalmasabb munkatársa, 1740-ben nagyprépost. Tollforgató és olvasó egyéniség. Püspöki kinevezéséig 9 munkája hagyja el a nyomdát, s ezt a számot püspöksége alatt még 20-szal gyarapította. Hivatásának ezen állomásai széles látókört követeltek meg tőle. S ezt a könyvek biztosították számára. Elhatározta, hogy sümegi palotájában könyvtárat hoz létre.

Ebben a körültekintő munkában nagy segítségére volt bécsi megbízottja, Tessedik István nevű egyházi személy. Tessedik 1750 novemberétől levélben tájékoztatja Birót a megjelent könyvekről, azok áráról, a közeli aukciókról és azok kínálatáról. S még kéri a püspököt arra is, hogy közölje vele, hogy melyek azok a művek, amelyeket szívesen látna könyvtárában. Biró ezt meg is teszi. S egyik levelében még tájékoztatja megbízottját a könyvek küldésével kapcsolatos módszerről is. Tessedik a könyveket egy lezárt és lepecsételt ládában a győri ferencesekhez küldje, ahonnét azokat továbbítják Nyúlra a tiszttartónak. A fuvarosok megszerzésére pedig a legjobb alkalom: Bécsben a Fehér Farkas vendégfogadó, ahol a győri fuvarosok szoktak tartózkodni. A Sümegre történő szállítás pedig már a nyúli tiszttartó feladata. Biró minden alkalommal nagy örömmel nyugtázza megbízottja levelét, különösen a könyvszállítmányt, melyet minden esetben tételszerűen fel is sorol. Nagyon elégedett megbízottja munkájával és figyelmessége jeléül még somlói bort is küld neki.

Nagyon rövid idő alatt összeállt a 607 kötetből álló gyűjtemény és az 1751-es esztendő második fele a leltározás időszaka lett. A könyvek mindegyikében kézírással szerepel a posszesszori bejegyzés latinul: Ex libris Martini Biró de Padany episcopi Veszprimiensis, anno 1751. – Padányi Biró Márton veszprémi püspök könyveiből, 1751. – A műveket szakcsoportosításban közli. Első helyen szerepelnek a bibliák. Az első tétel egy ritka nagyságú – rarae magnitudinis – biblia, melyet Lyonban adtak ki 1550-ben. A harmadik tételben egy magyar nyelvű biblia szerepel, mely minden valószínűség szerint a Káldi-féle fordítás bécsi – 1626-os kiadása. A második csoportban találjuk a szentírásmagyarázatokat és az egyházatyákat. Találkozunk itt Szent Ágoston, Szent Anzelm, Nagy Szent Gergely pápa, Szent Jeromos, Aquinói Szent Tamás és Nazianzi Szent Gergely műveivel. – Ezt követik a hittudományi, erkölcstani és jogi munkák. – Szép számmal képviselt a magyar történelem. Első helyen szerepel Bonfini Magyarország története „Rerum Hungaricarum Decades” címmel. – A magyar történelem után következnek az egyháztörténeti munkák, végül a prédikációkat tartalmazó kötetek. – Biró teológiai és filozófiai jegyzetei zárják a leltárt.

A legtöbb mű latin nyelven olvasható. Van magyar nyelvű munka is, melyek leginkább prédikációs kötetek. Pl. Illyés István ünnepnapokra készített prédikációi, majd Landovics István vasárnapi szentbeszédei. Az előbbi 1708-ban, az utóbbi 1689-ben jelent meg Nagyszombatban.

Szerepel a gyűjteményben egy ősnyomtatvány is a XV. Századból: Plinius „Historia naturalis”-a – természettudományi enciklopédiája. A mű 1499-ben Velencében látott napvilágot. Az első század e tehetséges szerzője saját bevallása szerint nagyon sok munkából gyűjtötte össze könyve tartalmát. Első részben a világ matematikai és fizikai leírásával foglalkozik. Szó van itt a napról, holdról, csillagokról, csillagok hullásáról, üstökösökről, napfogyatkozásról, holdfogyatkozásról, a földről, a föld keringéséről és forgásáról, majd a tengerekről, tavakról és folyókról. – Ezt követi a földrajz. Ismerteti az akkor ismert egész világot: Európát, Ázsiát és Afrikát. Még Pannónia és a Balaton is szerepel a műben. Aztán folytatja az embertannal, állattannal, növénytannal, sőt még a gyógyszerekkel is foglalkozik.

A leltárban szereplő művek elhelyezése a püspöki rezidencia házi kápolnája melletti helyiségben történt. Biró a királynőnek 1756-ban többek közt azt is írja, hogy asztalán takarékoskodott, csakhogy a püspöki könyvtár számára berendezésről gondoskodhasson. A következő évben boldogan sorolja fel a kancellárhoz intézett levelében alkotásait, köztük a sümegi könyvtárat, amelyet rendkívül elegáns stukkó, értékes festmények és berendezések ékesítenek. A sümegi könyvtár Biró halála után hosszú ideig nélkülözte a gazda gondoskodását.

Utóda Koller Ignác (1762-1773), a veszprémi püspöki palota építtetője az északi emeleti szárnyon, a kápolna mellett művészi berakásos bútorzatú könyvtárszobát létesít, amelynek polcain sorakoznak az általa vásárolt könyvek. Halála után, 1773-ban a könyvek leltározását egykori szertartója Mayer György végezte. A leltár eltér Biró szakcsoportos leltárától. Nagyság szerinti csoportosításban közli a könyveket: ívrét, negyedrét, nyolcadrét, tizenhatodrét… A kötetek száma: 1671. Ex libris-e a címlap verzóján beragasztott címere, alatta szöveg: Ignatius Koller episcopus Weszprimiensis. – Koller Ignác veszprémi püspök.

A tartalmukban értékes, kötésükben szemet gyönyörködtető művek közül mindenképpen említésre méltó Fendt Tóbiás lengyel származású festő és rézmetsző „Sírfeliratok, síremlékek” c. 1574-ben megjelent munkája. Az ókor és a középkor nagyjainak sírfeliratai, síremlékei láthatók e műben. Szinte életre kelnek a szemlélő előtt: Cicero, Livius, Plinius, Vergilius, majd Rotterdami Erasmus, Dante és a magyar Janus Pannonius pécsi püspök és költő.

Különösen nagy gondot fordított a könyvtár fejlesztésére Hornig Károly. 1888-ban foglalta el püspöki székét, 1912-ben bíborossá nevezte ki X. Pius pápa. – Első teendői közé tartozott, hogy a székfoglalás után hamarosan a sümegi könyvtár berendezését átadta az Iparművészeti Múzeumnak, hogy állagának épsége biztosítva legyen. A könyvek azonban Sümegről Veszprémbe kerültek. – Budapesti és bécsi könyvkereskedője állandóan tájékoztatta Hornig püspököt a könyvpiac újdonságairól.

Megtalálható könyvtárában Hain ősnyomtatvány katalógusa, Szabó Károly Régi magyar könyvtára, Apponyi Sándor „Hungarica, magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok” c. munkája, Petrik bibliográfiái és járatta a Magyar Könyvszemlét is. Előszeretettel gyűjtötte a Vesprimiensiákat, azokat a műveket, melyeket Veszprémben nyomtattak vagy Veszprémről írtak, vagy veszprémi szerzők művei. Az első magyar katolikus hittudományi folyóirat – az Egyházi Értekezések és Tudósítások – 1820-ban Veszprémben jelent meg, szerkesztője, kiadója a könyvbarát Horváth János kanonok, a későbbi székesfehérvári püspök volt. Különösen szem előtt tartotta az egyházmegye papjainak irodalmi és tudományos munkásságát és nagy gonddal gyűjtötte is a megjelent munkákat.

Előmozdította a hazai és külföldi tudományos kutatást, melynek látható eredménye: a „Monumenta Romana Episcopatus Wesprimiensis” – „A veszprémi püspökség Római Oklevéltára” 4 vaskos kötete. Ő maga közreadja Padányi Biró Márton veszprémi püspök naplóját.

Gazdag könyvtárának a folyóiratállománya is. Bizonyítják ezt: Nyelvtudományi Közlemények, Irodalomtörténeti Közlemények, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Katolikus Szemle, Magyar Kultúra, Magyar Sion, Religió, melynek egyébként szerkesztője is volt 1873-tól 1878-ig, végül a Századok.

Könyvtárában 4 ősnyomtatvány, 12 XVI. Századi mű s 38 Régi Magyar Könyvtár sorozatba tartozó mű található. – A Régi Magyar Könyvtár sorozatba tartozó művek közül megtalálható könyvtárában a Káldi-féle magyar nyelvű Biblia bécsi kiadása 1626-ból és az esztergomi missale velencei kiadása 1512-ből, Ez utóbbinak érdekessége: Simor prímás bejegyzése, mellyel a misszálét Knauz Nándornak, könyvtárosának és levéltárosának ajándékozza 1869-ben. Ezután jön Hornig bejegyzése, mely szerint a művet Knauz halála után Dobrovszky antikváriustól vette 400 aranyforintért 1899-ben.

Könyvtárával, könyveivel kapcsolatos minden munkát saját maga végezte.

Könyvtárának állományát halála után vették leltárba, melynek eredménye 17346 kötet. Ez a nagy mennyiségű könyvanyag képezte/képezi a Püspöki/Érseki Könyvtár gerincét.

Veszprém két világháború közti püspöke – Rott Nándor – oldotta meg Biró Márton, Koller Ignác és Hornig Károly könyvtárának együttes kezelését azzal, hogy Schwartz Róbert szertartóját könyvtárossá nevezte ki 1928-ban. Gondos felkészültség után testvérével hozzálátott a hatalmas anyag újra történő leltározásához, majd ezt követően a szerzői és a szakkatalógus szerkesztéséhez. A munka 1929 januárjában kezdődött és miután ez én októberében testvére Genfbe távozott, ő maga vette át a protocollum vezetését és folytatta a feldolgozást. Páratlan iramú munkával elérték, hogy az 1931-es esztendő végére minden mű nyilvántartott, feldolgozott állapotban a kutatók rendelkezésére állt. 21.500 kötetet jelentett ez. Schwartz Róbert 1942. július31-én fejezi be 25.863 raktári számmal a leltárkönyv vezetését. Közben helyszűke miatt az egész anyagot – 1938-ban – a Körmendy-féle házba vitték, ahonnét 1948-ban ismét visszakerült a püspöki palotába.

A 20.000 kötetes káptalani könyvtár a Dravecz-ház – jelenleg VEAB-székház – földszintjén foglalt helyet. A háború utolsó évében a földszintet a katonaság konyhává alakította, s ezért a könyvtár fele a püspöki palotába került, míg másik felét a székesegyház északi oratóriuma alatti raktárhelyiségbe ömlesztették. A Papnevelő Intézetet 1952. február 27-én feloszlatták, s ennek gazdag állománya is – csaknem 20.000 kötet – a püspöki palota nagyebédlőjébe került. Ezek következtében a püspöki könyvtár mindkét könyvtárat gondjaiba vette és a könyvtárosi teendők végzésével 1953. március 20-án Neumayer Károlyt bízták meg, aki a Papnevelő Intézet feloszlatásáig, annak jog- és történelemtanára volt. Érdemben – a 12 éves szünet után – a katalogizálási munkákat 1954. június 23-án kezdte meg, és végezte 1967. február 27-én bekövetkezett haláláig nagy lelkiismeretességgel a könyvtárosi teendőket. Így a püspöki könyvtár, káptalani könyvtár és a Papnevelő Intézet együttesen kezelt állománya meghaladta a 60.000 kötetet.

1966. augusztus 13-án helyettes könyvtárosi és levéltárosi beosztásban új munkaerőt kapott a komoly munkát igénylő könyvtár és levéltár Dr. Kredics László személyében.

A munka első állomása volt, hogy a székesegyházból az ömlesztett káptalani anyagot a püspöki palotába szállították annak érdekében, hogy a védett anyag számbavétele mielőbb megvalósulhasson. S mivel a legtöbb ilyen jellegű anyag a szeminárium könyvtárában volt, indokolttá vált a teljes állomány áttekinthetővé tétele. E sok figyelmet igénylő munka után hozzáláttak a védett anyag feldolgozásához, melynek eredményeként az Országos Széchényi Könyvtár 22 ősnyomtatványt, 344 XVI. Századi művet, 122 RMK – Régi Magyar Könyvtár – sorozatba tartozó munkát, valamint 116 Hungarica jelzésű nyomtatványt őriz.

A további munkálatok során vált ismertté, hogy a védett állományt még 4 kódex és 2 ősnyomtatvány gazdagítja. De gazdagítják a könyvtár állományát az értékes sorozatok is, többek közt az Elzevir kötetek és a Migne sorozat. A kódexek közül említést érdemel VI. Kelemen pápa beszédeit tartalmazó kötet a XIV. század végéről. De megemlítendő a veszprémi kódex is, mely a 36 tagú veszprémi káptalan számadáskönyve. A nyomtatásban is megjelent értékes forrást elsősorban a társadalom- és gazdaságtörténet, de az egyháztörténet, a névtan és természetesen az eddiginél jóval szélesebb körben a helytörténet is hasznosíthatja.

A könyvtár őrzi a bazilika értékes kottatárát, mely fontos 18-19. századi zenei dokumentumokkal rendelkezik. Állományát az Országos Széchényi Könyvtár a hetvenes években katalogizálta, mikrofilmre vette, s így tanulmányozás, kutatás céljára széles körben hozzáférhetővé vált.

Az állomány hagyatékokból, ajándékozás révén s a költségvetésben biztosított összegből eszközölt vásárlásokkal gyarapszik. Megemlítendő a Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának minden évben nyújtott támogatása az állományvédelem érdekében, melynek köszönhetően a XVI. századi kötetek nagy része a gondoskodást tükröző megújult formában jelennek meg a szemlélő előtt.


Szolgáltatásaink

Kutatás, helyben olvasás:

Mivel gyűjteményünk nagyrészt védett dokumentumokat tartalmaz, ezért a hozzáférés elsődleges módja a helyben olvasás, helyben kutatás. Elsősorban a katolikus teológia, egyháztörténet, Veszprém város és a megye történelmének, helytörténetének kutatása iránt érdeklődők számára tudunk dokumentumokkal szolgálni.

Irodalomkutatás:

A könyvtárosok egy-egy téma tudományos szintű kutatásához is segítséget nyújtanak.
A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltárral közös, 10 főt befogadó kutatótermünkben lehetőség van mindkét gyűjtemény anyagának egyidejű, közös kutatására is.

Könyvkölcsönzés:

Kölcsönzésre csak a védelem alá nem tartozó könyvek esetén van mód. A kölcsönzés lehetőségét a dokumentumok védettsége, fontossága és egyéb szempontok alapján a könyvtárvezető egyedileg bírálja el.

Másolatszolgáltatás:
A könyvtári dokumentumokból fénymásolat vagy fotómásolat kérhető. A másolatokat a könyvtáros készíti el. A másolás lehetősége függ a dokumentumok védettségétől és állapotától.

Könyvtárközi kölcsönzés:

Más könyvtárak számára állományunkat könyvtárközi kölcsönzésben is szolgáltatjuk.

Számítógép használat, internet használat:

A kutató teremben elhelyezett számítógépeken könyvtári katalógusunkat, a gyűjteményben megtalálható CD-ROM adatbázisokat, multimédiás kiadványokat használhatják. Mindegyik számítógépen ingyenes internet-használatot is biztosítunk kutatóinknak.

Rendezvények, kiállítások:

Könyvtárunk jelentős muzeális állománnyal rendelkezik. Kódexek, XV-XVI. századi kiadványok is szép számmal szerepelnek gyűjteményünkben. Könyvtárunk különleges értéke Koller Ignác püspök barokk könyvtárszobája. Kincseinket időszaki kiállításokon, nyílt napokon mutatjuk be az érdeklődőknek.

2021.01.01 - 2021.12.31

Találatok száma: 25
Veszprémi programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események

Veszprémi programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események 2021. február 11.

Győri Filharmonikus Zenekar - Somodari

Változatos programok, rendezvények, események, fesztiválok, kiállítások és koncertek Veszprémben, a Királynék városában. Veszprém egész évben napi szinten kínál érdekes és értékes programokat a helyi lakosoknak, az átutazó vendégeknek, és az ide látogató turistáknak is. Bővebben

Kiemelt ajánlat

Veszprémi bolhapiac 2021. Házgyári úti Lengyel piac

Veszprémi bolhapiac 2021. Házgyári úti Lengyel piac 2021. január 24.

Bolhapiac (Lengyel piac - ahogyan a veszprémiek nevezik) Veszprémben minden vasárnap hajnaltól délig a Házgyári úton. Szó, ami szó, a veszprémi lengyel piacnak még mindig van valamiféle különös atmoszférája, nincs olyan vasárnap és nem lehet olyan rossz az idő, hogy meg ne teljen a Házgyári út és környéke, ... Bővebben


Hangvilla programok 2021. Műsor és online jegyvásárlási lehetőség

Hangvilla programok 2021. Műsor és online jegyvásárlási lehetőség 2021. február 11.

Hangvilla programok online jegyvásárlási lehetőséggel. A Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér a kultúra egészére nyitott, a kulturális tradíciókat fundamentumként értelmező, de az alkotó újdonságoknak helyet adó, a kultúrát erőforrásként kezelő irányvonalat képviseli. Bővebben

Jegyvásárlás
Ár: 2 300 Ft -tól 6 000 Ft -ig JEGYVÁSÁRLÁS Szállásfoglalás

Jegyek Veszprém 2021

Jegyek Veszprém 2021 2021. február 11.

Programajánló Veszprém, online jegyvásárlás veszprémi programokra. Bővebben

Jegyvásárlás
Ár: 2 300 Ft -tól 24 900 Ft -ig JEGYVÁSÁRLÁS

Veszprémi események 2021. Online jegyvásárlás

Veszprémi események 2021. Online jegyvásárlás 2021. február 11.

Veszprémi programok, rendezvények, események online jegyvásárlási lehetőséggel. Bővebben

Jegyvásárlás
Ár: 2 300 Ft -tól 24 900 Ft -ig JEGYVÁSÁRLÁS

Veszprémi koncertek, színházi előadások és online jegyvásárlás 2021

Veszprémi koncertek, színházi előadások és online jegyvásárlás 2021 2021. február 11.

Veszprémi koncertek, zenei események, rendezvények, hangversenyek. Bővebben

Jegyvásárlás
Ár: 2 300 Ft -tól 24 900 Ft -ig JEGYVÁSÁRLÁS

Veszprémi programok 2021. Online jegyvásárlási lehetőség

Veszprémi programok 2021. Online jegyvásárlási lehetőség 2021. február 11.

Veszprémi programajánló online jegyvásárlási lehetőséggel. Változatos és érdekes veszprémi programok, fesztiválok, kiállítások, koncertek, események, rendezvények eseménynaptára. Veszprém egész évben naponta kínál érdekes programokat úgy a helyi lakosoknak, mint az átutazó vendégeknek és az ide látogató ... Bővebben

Jegyvásárlás
Ár: 2 300 Ft -tól 24 900 Ft -ig JEGYVÁSÁRLÁS

Győri Filharmonikus Zenekar koncertek 2021. Online jegyvásárlás

Győri Filharmonikus Zenekar koncertek 2021. Online jegyvásárlás 2021. április 22. 19:00

Győri Filharmonikus Zenekar - Saint-Saëns 100

A Győri Filharmonikus Zenekar jogelődjét, a győri Ének- és Zeneegyletet 1862-ben a világhírű győri születésű karmester, Richter János édesapja Richter Antal alapította. Repertoárján klasszikus és kortárs művek is szerepelnek. Bővebben

Jegyvásárlás
Ár: 4 000 Ft -tól 8 000 Ft -ig JEGYVÁSÁRLÁS

Koncertek Veszprémben 2021. Online jegyvásárlás

Koncertek Veszprémben 2021. Online jegyvásárlás 2021. február 11. 19:00

Győri Filharmonikus Zenekar - Somodari

Koncertek Veszprémben. A zenei élet összes műfaja képviselteti magát a veszprémi kulturális életben. A komoly- és könnyűzene rajongói is színvonalas koncerteken, programokon vehetnek részt a város zenei színterein. Bővebben

Jegyvásárlás
Ár: 2 300 Ft -tól 24 900 Ft -ig JEGYVÁSÁRLÁS

Eötvös Károly Megyei Könyvtár programok 2021 Veszprém

Eötvös Károly Megyei Könyvtár programok 2021 Veszprém 2021.01.12. - 12.31.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban számtalan információs szolgáltatással várja és szolgálja a könyvtárba betérő olvasókat, könyvtárlátogatókat. A könyvtár kulturális rendezvényeket is szervez különböző korosztályok részére egész évben, így a gyerekek és felnőttek egyaránt válogathatnak a programok ... Bővebben

Kiemelt ajánlat

1 2 3   


Találatok száma: 12
Terembérlés Veszprémben, konferencia és rendezvényhelyszín az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban

Terembérlés Veszprémben, konferencia és rendezvényhelyszín az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban 2021.01.01. - 12.31.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban is lehetőség van terembérlésre Veszprémbe. Céges rendezvényéhez vagy konfereciához válassza a belvárosban elhelyezkedő könyvtárunkat. Intézményünkben két konferenciaterem vehető igénybe rendezvények céljára. Bővebben

Kiemelt ajánlat

Laczkó Dezső Múzeum programok 2021

Laczkó Dezső Múzeum programok 2021 2021.01.12. - 06.06.

A Laczkó Dezső Múzeum Veszprémben állandó és időszaki kiállításokon, valamint különleges, érdekes eseményekre is várja látogatóit. A múzeum kiállításai, rendezvényei révén Veszprémről szól a világnak, és a világról szól a veszprémieknek. A múzeumi rendezvényekre, kiállításokra szeretettel várnak ... Bővebben


Állatkert látogatás Veszprémben, élmény kirándulás a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadasparkban

Állatkert látogatás Veszprémben, élmény kirándulás a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadasparkban 2021.01.01. - 12.31.

A Bakony és Balaton térség egyik gyöngyszeme, tradicionálisan híres látnivalója a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark, amely Magyarország legnagyobb hagyományokkal rendelkező vidéki állatkertje. A Közép-Dunántúli Régió legkedveltebb turisztikai célpontja, a Balatontól mindössze 15 km-re ... Bővebben


Bakony kaland programok, kalandpark, tanktúra, vasalt út, bringaréna és barlangtúra élmények

Bakony kaland programok, kalandpark, tanktúra, vasalt út, bringaréna és barlangtúra élmények 2021.01.01. - 12.31.

Extrém élmények a Sobri Jóska Kalandparkban, föld alatti kalandok Szentgálon, a Kőlik barlangban, kerékpáros programok Eplényben, a Brinagréna pályáin, tanktúra Várpalotán és via ferrata a Bakoyn szikláin. A Bakony és Balaton térségében sok-sok olyan program vár, amelyben az adrenalin szerelmesei örömüket ... Bővebben


Játszóház hétköznap a Kabóca Házikóban

Játszóház hétköznap a Kabóca Házikóban 2021.01.01. - 12.31.

Szeretettel várjuk játszóházunkba a négy évesnél fiatalabb gyermekeket, szüleiket és nagyszüleiket. A Kabóca Házikó a Veszprém Agórában, a Táborállás park 1. szám alatt várja az érdeklődőket kedd, szerda, csütörtök, péntek délelőtt 9-től 12 óráig. A játék-tér kis zugokból áll, ahol megteremtjük a közös játék ... Bővebben


Kutyafuttató Veszprém Gulya-dombi parkerdőjében, kutyafuttató pályák Veszprém kirándulóközpontjában

Kutyafuttató Veszprém Gulya-dombi parkerdőjében, kutyafuttató pályák Veszprém kirándulóközpontjában 2021.01.01. - 12.31.

A Gulya-dombi parkerdő közvetlenül Veszprém mellett található körülbelül 77 hektáros erdőterületen. A parkerdőben tanösvény, sportpályák, játszóterek, kilátó, futó-, szánkó-, lovagló-, kerékpáros-, torna-, kutyafuttató pályák várják a pihenni, sportolni vágyó közönséget. A kutyatulajdonosoknak külön ... Bővebben


Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ programok 2021

Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ programok 2021 2021.01.01. - 12.31.

A „irálynék városa több mint ezer éves múltra tekint vissza. A város szívében, a 18.századi Biró-Giczey házban kapott helyet a Szaléziánum, Veszprém új turisztikai létesítménye, amely interaktív kiállításaival és családbarát szolgáltatásaival élményekben gazdag időtöltést ígér. Bővebben


Veszprémi fesztiválok 2021

Veszprémi fesztiválok 2021 2021.01.01. - 12.31.

Veszprém, a fesztiválváros szeretettel várja az érdeklődőket fesztiváljaira, programjaira és eseményeire 2020-ban is! Játszani öröm – örök gyermekként hirdetjük és valljuk egész éven át! Aki nem hiszi, járjon utána! Fesztivállal ünnepeljük a táncot, művészetünket és hagyományainkat, az utcazenét, a pajkos ... Bővebben


Veszprémi gyógynövény kiállítás a híres halimbai füvespap, Szalay Miklós emlékére

Veszprémi gyógynövény kiállítás a híres halimbai füvespap, Szalay Miklós emlékére 2021.01.01. - 12.31.

A Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ egyik apró szobájában kapott helyett a híres halimbai füvespap, Szalay Miklós esperes úr munkásságát bemutató gyógynövénytéka. Az üvegpadlós gyógynövényes térben a látogató megismerkedhet a gyógynövények világával, interaktív módon kvízjáték segítségével ... Bővebben


Veszprémi vár látogatás

Veszprémi vár látogatás 2021.01.01. - 12.31.

Veszprém városa a Bakony peremén, mély völgyekkel és függőleges sziklafalakkal határolt területen emelkedik, melyek közül az egyiket koronázza a festői szépségű, barokk palotákkal beépített vár tömbje. Már a XI. században jelentősebb település alakult ki a Séd patak mentén, amit Szent István királyunk az ... Bővebben


1 2   


Találatok száma: 21

Érseki Palota

Érseki Palota

A palota a magyar barokk építészet egyik kimagasló remekműve. Kiemelkedő látványossága az Erzsébet királyné fogadására Párizsban készült gyöngyházintarziás ülőgarnitúra, és a Ferenc József fogadására szintén Párizsban készíttetett empire stílusú ülőgarnitúra. Állandó kiállításai közül az egyik ... Bővebben


Bakonyi Ház

Bakonyi Ház

A Laczkó Dezső Múzeum szomszédságában áll az ún. Bakonyi Ház, amely az egyik legkorábbi magyar szabadtéri néprajzi kiállítóhely. 1935-ben közadakozásból épült egy öcsi kisnemesi lakóház mintájára. Tervezői: Nagy László néprajzkutató és Linzmayer György építészmérnök voltak. Bővebben


Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény

Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény

Az 1770-es évek elején épült Tejfalussy-ház ad otthont a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjteménynek Veszprémben. Egyházi relikviákat őriz, melyek püspöki-főpapi hagyatékok, királynéi adományok. A Gyűjtemény igazgatása alá tartozik a Szent György-, a Gizella-kápolna, az Érseki Palota és a ... Bővebben


Gizella kápolna

Gizella kápolna

A műemlék kápolna Veszprém legrégebbi épülete. Gótikus stílusban épült, feltehetőleg királynéi vagy püspöki magánkápolnának. Bizánci stílusú freskói, az életnagyságú apostolképek, a magyarországi freskófestészet legrégibb és legszebb emlékei. Bővebben


Gulya-dombi Gizella Királyné-kilátó Veszprém

Gulya-dombi Gizella Királyné-kilátó Veszprém

A Gizella Királyné-kilátó 2015. évben került megépítésre Veszprémben, a Gulya-dombi Parkerdő szívében, miután a régi fa szerkezetű kilátót el kellett bontani. A 22 m magas acél szerkezetű kilátó 17,5 m magas felső pihenőszintjéről csodálatos 360°-os körpanoráma tárul elénk. Horganyzott acélból ... Bővebben


Hősök Kapuja

Hősök Kapuja

Az 1939-ben felavatott és 2013-ban felújított Hősök Kapuja kiállítóhelyen a látogatók megismerkedhetnek az épület históriájával, emellett az 1848/49-es forradalom és szabadságharc, az I. és a II. világháború, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc veszprémi eseményeinek és hőseinek ... Bővebben


Laczkó Dezső Múzeum

Laczkó Dezső Múzeum

A múzeum 330 000 db álló gyűjteménye felöleli Veszprém és Veszprém megye néprajzát, régészetét, történelmét, képző- és iparművészetét, irodalomtörténetét valamint igen jelentős a numizmatikai gyűjtemény is. Az intézmény Laczkó Dezső piarista tanár, geológus nevét viseli. Bővebben


Magyar Építőipari Múzeum - Szabadtéri Gépgyűjtemény

Magyar Építőipari Múzeum - Szabadtéri Gépgyűjtemény

A Magyar Építőipari Múzeum Alapítványt a magyar építőipar emlékeinek gyűjtésére, megőrzésére 1990. január 9-én hozták létre, amely azóta kiemelkedően közhasznú szervezetként tevékenykedik. A múzeum Veszprém városában az alábbi három helyen működik: A főépületben, a Szent István u. 7. szám alatt, a ... Bővebben


Művészetek Háza Veszprém

Művészetek Háza Veszprém

A Művészetek Háza Veszprém kortárs művészeti központ 1993-ban jött létre. Jelenleg a veszprémi barokk vár nyolc műemléképületében fogadja a látogatóit minden korosztályból. A hely művészeti, szellemi centrumként működik, s egyben turisztikai vonzerővel is rendelkezik. A Művészetek Háza Veszprém a ... Bővebben


Premontrei Prépostság romjai

Premontrei Prépostság romjai

Gyulafirátót 1984-ig önálló település volt, ma Veszprém városrésze. A városrész szívében helyezkedik el a francia származású premontrei szerzetesek számára alapított kolostor és a Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt templom romja, amelyet a XIII. század első felében építették román stílusban. Alapítója a ... Bővebben


1 2 3   


Kapcsolódó témák:

Kiemelt ajánlatok

Érdemes felkeresni!


Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
Pontos cím, geokód, térkép
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!
Kevés az információ?
Ha valamit nem talál, további információkat kérhet szerkesztőségünktől.
Információkérés

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG

Online jegyvásárlás