Nyereményjáték
Játsszon és nyerjen!
Szent István Király Múzeum
Thermál Hotel*** Superior Mosonmagyaróvár
KeSzeCsüSzoVa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Szent István Király Múzeum

A köz­tu­dat­ban Szent Ist­ván Ki­rály Mú­ze­um­ként élő in­téz­mény ma va­ló­já­ban a Fej­ér Me­gyei Ön­kor­mány­zat fenn­tar­tá­sá­ban mű­kö­dő Fej­ér Me­gyei Mú­ze­u­mok Igaz­ga­tó­sá­ga alá tar­to­zó, mint­egy 19 ki­ál­lí­tó- és ku­ta­tó­hely­ből ál­ló in­téz­mény­rend­szer. Ki­lenc szé­kes­fe­hér­vá­ri, va­la­mint tíz Fej­ér me­gyei ki­ál­lí­tó­he­lyet fog­lal ma­gá­ban. A mú­ze­um négy tu­do­mány­te­rü­let le­let­anya­ga­it gyűj­ti, rend­sze­re­zi, ku­tat­ja és mu­tat­ja be.

További információk


Még több a településen (Székesfehérvár):

Hét ré­gé­sze­ti jel­le­gű ki­ál­lí­tá­sa mű­kö­dik Szé­kes­fe­hér­vá­ron, Du­na­új­vá­ros­ban és Tác/Gor­si­um­ban. A nép­rajz em­lé­kei négy, a tör­té­net­tu­do­mány gyűj­té­sei ket­tő, a kép­ző­ és ipar­mű­vé­szet hat ki­ál­lí­tás­ban van je­len.

A mú­ze­um kül­de­té­se a ré­gé­szet, a nép­rajz, a kép­ző- és ipar­mű­vé­szet, a hely­tör­té­net tár­gyi és szel­le­mi örök­sé­gé­nek gyűj­té­se, fel­dol­go­zá­sa, ku­ta­tá­sa, kon­zer­vá­lá­sa, meg­őr­zé­se és be­mu­ta­tá­sa. A mú­ze­um ki­tű­zött cél­ja, hogy a múlt em­lé­ke­it, az ab­ból ki­bom­ló is­me­re­te­ket, a je­len­ben fo­lya­ma­to­san élet­re kel­tő mű­vé­sze­tet oly mó­don tár­ja a lá­to­ga­tók elé, hogy az szá­muk­ra iz­gal­mas, ért­he­tő, él­vez­he­tő "idő­uta­zást" je­lent­sen, s hoz­zá­já­rul­jon je­le­nünk ár­nyal­tabb meg­ér­té­sé­hez.


 

2017.01.01 - 2017.12.31

Még több a településen (Székesfehérvár):

◄ Vissza

Programajánlat

Székesfehérvári Toros Pálinkafesztivál 2017
Székesfehérvári Toros Pálinkafesztivál 2017
  • Székesfehérvár
2017. március
3 - 5.

Hetedhét Játékmúzeum programok 2017 Székesfehérvár
Hetedhét Játékmúzeum programok 2017 Székesfehérvár
  • Székesfehérvár
2017. február 28.

Igéző programok Székesfehérváron 2017
Igéző programok Székesfehérváron 2017
  • Székesfehérvár
2017. március
3 - 5.

Carmen előadások és jegyek 2017
Carmen előadások és jegyek 2017
  • Székesfehérvár
2017. március 5.

Szolgáltató

67 Étterem & Bistro
67 Étterem & Bistro
  • Székesfehérvár

Albabar Disco & Lounge
Albabar Disco & Lounge
  • Székesfehérvár

Alba Plaza
Alba Plaza
  • Székesfehérvár

Hírlevél

E-mail cím:
Partnereink: Interticket - jegy.hu Observer