Műcsarnok programok, kiállítások 2019
Színes családi programokkal, neves fellépőkkel várjuk a látogatókat és az adományozókat!
Színes családi programokkal, neves fellépőkkel várjuk a látogatókat és az adományozókat!
Jégkaland a jégpályákon! Regisztrálj és érezd a mozgás pozitív energiáját!
Jégkaland a jégpályákon! Regisztrálj és érezd a mozgás pozitív energiáját!
Szeretettel hívjuk és várjuk a Várkert Bazár programjaira Budapesten!
Szeretettel hívjuk és várjuk a Várkert Bazár programjaira Budapesten!
Milyen autót vegyek? Ismerje meg a A Volkswagen SUV modelljeit!
Milyen autót vegyek? Ismerje meg a A Volkswagen SUV modelljeit!
Szerezzen örömet szeretteinek egy igazi wellness élménnyel, ami örök emlék marad!
Szerezzen örömet szeretteinek egy igazi wellness élménnyel, ami örök emlék marad!
Adventi programajánló
Adventi programajánló

Műcsarnok programok, kiállítások 2019

2019.12.07. - 2020.02.09.

Magyarországon a kortárs képzőművészet kánonformáló központja a 19. század vége óta folyamatosan működő Műcsarnok. Nemzeti intézmény, amelynek legfőbb hivatása a jelenkori magyar művészeti törekvések és a nemzetközi irányzatok legjavának bemutatása Budapesten. Meghatározó feladata a hazai képzőművészet nemzetközi pozicionálása is - külföldi kiállítások kezdeményezése és publikációk révén.

Program, esemény a Műcsarnokban 2019

2019. december 7. 16:00 - 17:00
Rockenbauer Zoltán és Makláry Kálmán nyitó tárlatvezetése François Fiedler kiállításán

Nem csupán a tárlat megtekintése, hanem a művek és a rendezés értelmezése is fontos része a kiállítás nyújtotta élménynek. Ha többet szeretne megtudni François Fiedler kiállításáról, Fiedler Ferenc Párizsban kiteljesedett informel festészetéről , vegyen részt a kurátorok, Rockenbauer Zoltán és Makláry Kálmán tárlatvezetésén!  

2019. december 8. 16:00 - 17:00
Jankovics Marcell nyitó tárlatvezetése

Nem csu­pán a tár­lat meg­te­kin­té­se, hanem a művek és a ren­de­zés ér­tel­me­zé­se is fon­tos része a ki­ál­lí­tás nyúj­tot­ta él­mény­nek. Ha töb­bet sze­ret­ne meg­tud­ni Jan­ko­vics Mar­cell ki­ál­lí­tá­sá­ról, a ki­ál­lí­tó mű­vész­ről, ha ér­dek­lik a ki­ál­lí­tás ku­lissza­tit­kai, ve­gyen részt a mű­vész tár­lat­ve­ze­té­sén!

2019. december 13., péntek 18 óra
Boltozat | ALEXANDER GYENES kiállítása - Megnyitó

A kiállítást megnyitja Forgács Péter médiaművész

2019. december 14. 15:00 - 16:00
Tárlatvezetés és közönségtalálkozó Alexander Gyenessel

A sokszínű műcsarnoki programsorozat részeként ismét egy igazi különlegességnek lehetnek részesei.

Alexander GYENES Amerikában élő biokémikus-képzőművész műveiben a képzőművészet és az asztrológia összefonódik: a tudományos megközelítés analitikus módszereivel igyekszik bemutatni az égi rend és harmónia emberi ésszel alig felfogható törvényeit, és rámutat ezen vállalkozás lehetőségeire (vagy éppen lehetetlenségére). A képzőművész a Boltozat című kiállítása megnyitójára Magyarországra érkezik, így ha szeretné megismerni a művészt, és többet szeretne megtudni a kiállított művekről, most alkalma nyílik részt venni a tárlatvezetésén.

2019. december 15. 15:00 - 16:00
Keleti Éva könyvbemutatója

Van, aki­nél az élet­kor nem té­nye­ző, csak élet­raj­zi adat – ilyen Ke­le­ti Éva is, aki több év­ti­ze­des szü­net után ra­ga­dott újra fény­ké­pe­ző­gé­pet. Ott foly­tat­ja, ahol ab­ba­hagy­ta: év­ti­ze­dek alatt föl­hal­mo­zott tu­dás­sal, de mai ér­zé­keny­ség­gel. Ma­nap­ság már mind ké­pek­ben be­szé­lünk, így üze­nünk a vi­lág­nak – ő azon­ban már fél év­szá­za­da vall­ja: kép és a szö­veg egyen­ran­gú. Már akkor képes volt egyet­len kat­tin­tás­sal tör­té­ne­te­ket meg­őriz­ni, el­ka­pott pil­la­na­tok­kal ér­zel­me­ket át­ad­ni, port­ré­fo­tók­kal a lel­kek­be látni, ami­kor sokan még ál­mod­ni sem mer­tek ha­son­ló­ról. Régi fotói mo­der­nek és is­me­rő­sek, új ké­pe­in pedig fel­ér­té­ke­lő­dik a jelen. Ke­le­ti Éva képi uni­ver­zu­ma át­ér­tel­me­zi az időt. És ün­nep­li az éle­tet.
Az al­bu­mot a benne sze­re­pe­lő ta­nul­má­nyok szer­zői, Szar­ka Klára és Szegő György mu­tat­ják be. Ezt kö­ve­tő­en Ke­le­ti Éva de­di­kál.

Az Élet/Kép ki­ál­lí­tás­ra be­lé­pő­je­gyet vál­tók 10%-os ked­vez­ménnyel tud­ják meg­vá­sá­rol­ni a kö­te­tet.
A prog­ra­mon való rész­vé­tel in­gye­nes.


Kiállítások

ÉLET/KÉP | KELETI ÉVA RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁSA
2019. december 11. - 2020. február 2.

Kivételes időutazásra invitáljuk a nézőket Keleti Éva hat évtizednyi életművét bemutatva. A pálya színe-java az 50-es évektől máig: eleven riportok, groteszk életképek, bravúros táncfotók, sztár portrék, lélekbúvár arcképek. Irodalom, színház, zene. Minden, ami kultúra és élet.

De nemcsak a múlt nagyságait, hanem a ma emberét is láthatják a nézők. Keleti Éva fotóművész ugyanis újrakezdte, illetve folytatta a pályát. Csaknem harminc évnyi kihagyás után, 88 évesen megint aktívan fényképez. Lefotózta a kaposvári négyes ikrek közül még élő három fivért – hatvannégy év után újra. Sokakat fölkeresett egykori kedves modelljei közül: Törőcsik Marit, Gálvölgyi Jánost, Orosz Adélt és másokat. De több tucatnyian – mint például Maurer Dóra, Vecsei H. Miklós vagy Schiff András – most először álltak immár digitális kamerája elé.
E páratlan alkotói arcképet nemcsak több száz bemutatott művével rajzoljuk meg. A történeti, szakmai háttér mellett a személyes, családi mozzanatokat fölvillantása teszi a képes időutazást nagyon is maivá és szinte varázslattá.
Egy kiállítás, ahol a távoli ismerőssé, a jelen pedig távlatossá válik.

Kurátor: Szarka Klára

Képpraxisok 2 | FRANCOIS FIEDLER
2019. december 4. - 2020. február 2.

François Fiedler / Fiedler Ferenc (1921 – 2001) Szőnyi István tanítványaként kezdte festői pályáját. A világháború után telepedett le Párizsban, ahol a korszak nagyjai, Miró, Chagall, Calder ismerték fel tehetségét és egyengették útját. Az ötvenes évektől hatalmas energiákat felszabadító absztrakt expresszionista képeket festett. Retrospektív tárlatán nagyrészt Budapesten még nem látott művei szerepelnek.

Kurátor: Rockenbauer Zoltán, Makláry Kálmán 

Képpraxisok 2 | JANKOVICS MARCELL
2019. december 6. - 2020. február 2.

Jankovics Marcell szerteágazó művészeti tevékenységének bemutatására vállalkozunk, fókuszba állítva grafikai-képzőművészeti tevékenységét. A kiállításon a művész rajzfilmrendezői munkásságát is végigkövethetjük, a Balázs Béla-díjat nyert János vitéztől, az Oscar nominált Sysyphuson és a cannes-i Arany Pálma-díjas Küzdőkön át az Ember tragédiájáig. A tárlaton nem csak az animációs filmekből és könyvillusztrációkból ismerős képek eredeti rajzait láthatjuk, hanem a tervként megmaradt filmforgatókönyveket és figuraterveket is felfedezhetjük. A közeli évfordulóhoz kötődve új, kiemelt válogatásban mutatjuk be Jankovics Marcell Trianon rajzsorozatát és több, eddig kiállításon nem szerepelt tusrajzát is.

Kurátorok: Fazakas Réka, Medve Mihály, szakmai tanácsadó: Szemadám György

Képpraxisok 2 | SORSKÉRDÉSEK | Lukáts Andor videóinstallációja
2019. december 13. - 2020. február 2.

A színész, rendező, a magyar színházi élet egyik legsokoldalúbb alakja, számos nagy sikerű film főszereplője ezúttal ismét a képzőművészet területére látogat. Videóinstallációja hét életkoron keresztül, különböző nemű, különféle sorsú hétköznapi emberek mindannyiunkat megszólító történeteiről mesél. Milyen kérdések foglalkoztatnak egy óvodás kislányt, egy fiatal apácát vagy egy hatvanéves orvost? Hogy látja a jövőt egy állami gondozásban élő kamasz és egy háromgyerekes elvált édesapa? Összegzés, újrakezdés, reményvesztettség, hit. Több mint látnivaló – lehet, hogy kimondja bármelyikünk megélt sorskérdését.

Képpraxisok 2 | VÁRADY RÓBERT | A látszatok valósága
2019. december 13. - 2020. február 2.

Az egyéni kiállítás az alkotó elmúlt tíz évben készült munkáiból válogat. Igyekszik átfogó képet nyújtani Várady intellektuális élményeket nyújtó képalkotó gyakorlatáról, melyben nagyrészt az ember/egyén és az őt körülvevő társadalmi, kulturális, fizikai tér viszonya, annak ellentmondásossága, talányossága tematizálódik. Absztrakt felületekből és leíró-megjelenítő elemekből álló, pontosan kidolgozott festői részletekkel létrehozott munkái a festőiség és a jelentéstartalom gazdag tárházát jelenítik meg. A párhuzamosan készült, de eltérő sorozatokhoz tartozó festmények együtt, egyszerre láthatók a kiállításon.

Kurátor: Készman József

Képpraxisok 2 | Boltozat | ALEXANDER GYENES
2019. december 14. - 2020. február 9.

Alexander Gyenes Amerikában élő magyar származású biokémikus, képzőművész. A műcsarnokbeli kiállítás elsősorban a csillagászati kutatás területeiről kiinduló szeriális projektjeit mutatja be.

A kiállítás egyik kulcsfigurája a kora 2o. századbeli jezsuita csillagász, Fényi Gyula. Az asztronómus aprólékos rajzok segítségével a napkitörések törvényszerűségeit próbálta feltérképezni. Ahogy Gyenes vall róla: „Fényi személyisége igen megkapó: vallásos odaadás jellemzi, egyszerre telve a katolikus miszticizmussal és a felfedezésre nyitott természettudós kíváncsiságával.” Ugyanilyen kettősség érhető tetten Alexander Gyenes alkotói attitűdjében és munkáiban: a tudományos megközelítés igényével, gondosságával és analitikus módszereivel igyekszik bemutatni az égi rend és harmónia emberi ésszel alig felfogható törvényeit, és rámutat ezen vállalkozás lehetőségeire (vagy éppen lehetetlenségére).

Gyenes számára az asztronómiai témák termékeny teret kínálnak a megfigyelés folyamatának és valósághoz való viszonyának művészi módon való feltárására.

Maga a tudomány „nyelve” - a tudományos szövegek, képek (fotók és illusztrációk), egyenletek, képletek, adatfolyamok sűrített halmaza - is a műalkotás terepévé válik.
A kiállított munkák alapvetően a következő négy csillagászati eseményt dolgozzák fel:

Fényi Gyula S.J. csillagásznak a 20. század elején rögzített napkitörés-megfigyeléseit,
a Giotto űrszonda 1986-ban készült felvételeit a Halley üstökösről,
a Vénusz bolygó 2012-es elhaladását a Nap előtt,
az 2017-es részleges napfogyatkozást, ahogy az Észak-Amerikából megfigyelhető volt.
Ezeket járják körül a kiállított művek: monotípiák, videómunkák, digitális nyomatok, grafikai művek és kézzel faragott szobrok.

Kiállítási koncepció: Alexander Gyenes, Szerdahelyi Júlia

EGYSZER VOLT, SOKSZOR VOLT | Serge Bloch Rajzai és Frédéric Boyer szövege alapján megelevenednek az Ószövetség történetei
2019. október 11 - december 1.

A kiállítás a képzőművész-író alkotópáros játékos ugyanakkor komoly munkájába enged bepillantást: három teremben kilenc animációs filmet mutatunk be, melyeket Serge Bloch grafikáinak látványvilága és magyarul most megjelenő könyvének lapjai egészítenek ki. Az animációk nagyrészt a Teremtés könyvének legismertebb részeit dolgozzák fel: a Teremtés, az Édenkert, Káin és Ábel, Ábrahám, Sára és Noé történetét; valamint Józsué könyvéből Jerikó város elfoglalását és Jónás Könyvéből Jónás próféta elhívatását. Mélyen emberi tapasztalatokat és élethelyzeteket élhetünk át: a szeretetet, a féltékenységet, a száműzetést…

Nem csupán a nyugati kultúrát megteremtő ősi elbeszélésekkel találkozunk – melyeken a három monoteista vallás egyaránt osztozik –, de azzal a világgal is, amelyben ma élünk. Részesei vagyunk e krónikának, ez a mi történetünk.

Kurátor: Tulipán Zsuzsanna

Forrás: Szervezők


2019.12.07. - 2020.02.09.
További ajánlataink

2019.12.04. - 2020.01.29. Műcsarnok Filmkör 2019
Találatok száma: 6

Anna Hotel*** Budapest

Anna Hotel*** Budapest

Az Anna Hotel Budapest a XI. kerületében, idilli környezetben helyezkedik el. A hotelt körülölelő gyönyörű kertnek köszönhetően vendégeink a béke szigetén érezhetik magukat, a főváros hangos forgatagától néhány perc távolságban. A hotel a főváros egyik legújabb szállodája és nyitása óta célja, hogy ... Bővebben

Kiemelt partner

Hotel Memories Budapest**** Rumbachspace Event & Conference

Hotel Memories Budapest**** Rumbachspace Event & Conference

A Hotel Memories Budapest**** 2018 októberében nyitotta meg kapuit, később 2019-ben pedig 4 rendezvényhelyszínnel bővült. A hotel a VII. kerület szívében, a Dohány utcai Zsinagógától 30 méterre, a Deák Ferenc téri metrómegállótól pedig 100 méterre található a Wesselényi utcában található. Bővebben

Kiemelt partner

Continental Hotel Budapest**** Superior

Continental Hotel Budapest**** Superior

CONTINENTAL HOTEL BUDAPEST****SUPERIOR - A négycsillagos design hotel Budapest történelmi belvárosában a szecesszió és a modern belsőépítészet elemeiből kialakított egyedi saját stílust sugároz. A szálloda 272 szobája - ebből 13 lakosztály - szélessávú internet elérhetőséggel, személyre szabott és business ... Bővebben

Kiemelt partner

Danubius Hotel Gellért

Danubius Hotel Gellért

Budapest egyik legszebb szecessziós épülete a Duna-parton, a Gellért-hegy lábánál. A híres Gellért Fürdőhöz közvetlenül csatlakozó patinás szálloda hangulatos belső terekkel nyújt kényelmet és kikapcsolódást. Ki sem kell tennie a lábát a szállodából, hogy megtapasztalja a világhírű Gellért fürdő jótékony ... Bővebben

Kiemelt partner

Szállás Budapest Belvárosban (V. kerület)

Szállás Budapest Belvárosban (V. kerület)

Luxus kényelem a belváros szívében, 50 méterre a Vörösmarty tértől! Budapest 5. kerületének közepén,a Dunától pár perc sétára 2, 4, 6 fős teljesen felszerelt apartmanokkal várjuk! Központi elhelyezkedésű, mégis csendes, ideális pihenőhely egy hosszú, városnézéssel töltött nap után. Egyedi design, tágas ... Bővebben

Kiemelt partner

Hotel Sofitel Budapest Chain Bridge

Hotel Sofitel Budapest Chain Bridge

Luxus hotel Budapest szívében, a Duna partján. A hotelben 350 légkondicionált szoba, melyből 54 lakosztály, áll a vendégek rendelkezésére, csodálatos kilátással a Lánchídra és a várra. Bővebben

Kiemelt partnerA SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Kapcsolódó témák:

Budapest éjjel

Budapest nappal

Mikulásgyár

Kiemelt ajánlatok

Műcsarnok Filmkör 2019
Műcsarnok Filmkör 2019
 • Budapest
 • XIV. kerület
2019.12.04. - 2020.01.29.

Közeli ajánlatok

Múzeum+ Szépművészeti Múzeum 2019
Múzeum+ Szépművészeti Múzeum 2019
 • Budapest
 • XIV. kerület
2019. december 12.

Hasonló ajánlatok

Figyelmébe ajánljuk!

Műcsarnok
Műcsarnok
 • Budapest
 • XIV. kerület

Érdemes felkeresni!

Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda
Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda
 • Budapest
 • XIV. kerület
Ádám Villa rendezvényközpont
Ádám Villa rendezvényközpont
 • Budapest
 • VII. kerület
Benczúr Ház Kulturális Központ
Benczúr Ház Kulturális Központ
 • Budapest
 • VI. kerület

Ez is érdekelheti!

Bali Galéria
Bali Galéria
 • Köveskál
Újlipótvárosi Klub Galéria
Újlipótvárosi Klub Galéria
 • Budapest
 • XIII. kerület

Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
Pontos cím, geokód, térkép
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!
Jégkaland a jégpályákon! Regisztrálj és érezd a mozgás pozitív energiáját!
Várjuk gyerek- és családi programjainkra! Aki tud támogassa jótékonysági akciónkat felajánlásaival!
Milyen autót vegyek? Ismerje meg a A Volkswagen SUV modelljeit!
SZUBJEKTÍV - Az Iparművészeti Múzeum új szerzeményei a Várkert Bazárban
Tekintse meg a kiemelt események listáját!

Hívjuk, várjuk, jöjjön!

Kevés az információ?
Ha valamit nem talál, további információkat kérhet szerkesztőségünktől.
Információkérés

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG

Online jegyvásárlás